Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Köpvillkor

Beroende på vilken typ av färdbevis du reser med är villkoren lite olika. Här kan du läsa mer om vad som gäller för våra olika biljetter och kort.

Här hittar du våra fullständiga köp- och resevillkor. 

 • Här kan du köpa biljett

  • På Västtrafiks försäljningsställen  
  • I appen Västtrafik To Go 
  • Via tjänsten Autoladda 
  • I biljettautomater på spårvagnar och på vissa hållplatser 
  • Av förare eller ombordpersonal på vissa fordon. 

  Så betalar du biljetten

  Du betalar din biljett med kontokort eller med kontanter. I appen Västtrafik To Go kan du betala med kontokort.

   

  Betala med ”Autoladda”

  Du kan ansluta ditt Västtrafikkort till tjänsten "Autoladda”. Med ”Autoladda period” fylls en ny period på när den befintliga är slut och med ”Autoladda konto” fylls kortet på med 200 kr när saldot hamnar på 0 kr eller minus. Påfyllningen görs automatiskt när du visar ditt Västtrafikskort för en kortläsare. 

  Du kan häva ett automatiskt köp genom att visa ditt kort för en kortläsare och trycka på knappen ”Å”. Detta måste du göra inom tio minuter från köptillfället.

  Beställa ”Autoladda”

  För att beställa tjänsten Autoladda ska du ha fyllt 18 år och vara registrerad som kund hos Västtrafik på Mina sidor. Du måste lämna korrekt mobiltelefonnummer och e-postadress för att Västtrafik ska kunna kommunicera med dig via sms och e-post.

  När du beställt tjänsten Autoladda görs ett första köp. Efter att du beställt tjänsten måste du inom 180 dagar aktivera tjänsten Autoladda genom att visa upp kortet för en kortläsare, annars blir den ogiltig och du kan inte få återbetalning. Detta gäller både periodbiljetter och kontoladdning som köps via tjänsten Autoladda.

  Observera att det kan ta upp till 7 dagar från beställningstillfället tills tjänsten blir tillgänglig samt att du måste visa upp ditt Västtrafikkort för en kortläsare för att tjänsten ska aktiveras.

  Avbeställa ”Autoladda”

  Du avbeställer tjänsten Autoladda på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. För att inte starta en ny period gör du avbeställningen senast 8 dagar innan din giltighetsperiod går ut.  

  Observera att det tar upp till 7 dagar från avbeställningstillfället att avbeställa tjänsten. Om du autoladdar kortet under de dagarna gäller ovanstående villkor.

  Västtrafik har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:

  • Betalning inte godkänns eller medges
  • Resenären bryter mot Västtrafiks köp- och resevillkor
  • Resenären missbrukar tjänsten
  • Tjänsten förändras eller utgår.

  Västtrafikpoäng

  Du kan betala med Västtrafikpoäng i appen Västtrafik ToGo.

  Så fungerar Beloppsvärdekoder

  Beloppsvärdekoder är inte personliga. Beloppsvärdekoder får ett värde endast när de inlösts mot Västtrafikpoäng. Beloppsvärdekoder kan bara lösas in mot Västtrafikpoäng och kan inte inlösas mot kontanter.

  Beloppsvärdekoders giltighetstid

  Beloppsvärdekoder har en begränsad giltighet på tolv (12) månader från utfärdandet, om inte annat framgår av den aktuella Beloppsvärdekoden. Kortare giltighetstid kan gälla för Beloppsvärdekoder som utfärdats vid kampanjer.

  Så fungerar Västtrafikpoäng

  Västtrafikpoäng är personliga. Du får Västtrafikpoäng genom att lösa in beloppsvärdekoder i Västtrafik ToGo.Du kan även tjäna in Västtrafikpoäng genom inköp av biljetter i appen Västtrafik ToGo. För att tjäna in Västtrafikpoäng måste du vara inloggad på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo. Aktuellt saldo för dina Västtrafikpoäng finns på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo.En (1) Västtrafikpoäng motsvarar ett värde om en (1) SEK.

  Villkor för intjänande av Västtrafikpoäng

  Du tjänar in dina Västtrafikpoäng enligt de särskilda villkor och nivåer som gäller vid tidpunkten för ditt biljettköp. De särskilda villkoren och aktuella nivåer för intjäning av Västtrafikpoäng hittar du på www.vasttrafik.se.

  Så använder du Västtrafikpoäng

  Västtrafikpoäng kan endast användas för betalning av biljett i appen Västtrafik ToGo om du är registrerad och inloggad på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo.Om du har Västtrafikpoäng på ditt saldo i appen Västtrafik ToGo kommer Västtrafikpoängen alltid att användas i första hand vid ditt biljettköp. Om ditt saldo i appen Västtrafik ToGo inte räcker för ditt biljettköp betalar du kvarvarande kostnad för biljetten med annat betalningsmedel.

  Västtrafikpoäng kan inte inlösas mot kontanter.

  Västtrafikpoängens giltighetstid

  Ditt Västtrafikpoängssaldo kan komma att raderas om du inte har använt eller tjänat in några Västtrafikpoäng under en period av tjugofyra (24) månader. Varje gång du har rörelser på ditt saldo av Västtrafikpoäng, in eller ut, förlängs giltighetstiden i ytterligare tjugofyra (24) månader från tidpunkten för rörelsen.

  Värdecheckar och presentkort

  Du kan betala med Västtrafiks värdecheckar på Västtrafiks försäljningsställen men inte ombord på fordon. Eventuell mellanskillnad betalas inte ut kontant.

  Du kan använda presentkort från Västtrafik till att köpa biljetter. Presentkorten är giltiga i ett år från köptillfället.

  Kvitto och leverans

  Biljetter levereras på flera sätt. Biljett som levererats på ett Västtrafikkort eller en mobil enhet är kopplade till det kort eller den enhet de levererats till.

  Du blir alltid erbjuden ett kvitto vid köp hos Västtrafiks försäljningsställen.

  Om du är registrerad på Mina Sidor ser du dina köp där.

  På Västtrafiks webbplats finns mer information om leveranser av biljetter och kvitton.

  Aktivering

  Om du själv måste aktivera biljetten efter köpet är det ditt ansvar att kontrollera att villkoren för biljettens giltighet inte har förändrats sedan köpet. Om du t.ex. köper en ungdomsbiljett strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera den tills efter du har fyllt 20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetten ska gälla för vuxen.

  Biljettens giltighet

  Biljetten är giltig för resa enligt de villkor som gäller när den blir aktiverad (se Aktivering ovan).

  Giltighetstiden samt vilken zon som biljetten är giltig inom varierar för olika biljetter.

  Förlust och spärr av biljett

  Du ansvarar själv för din biljett.

  Det är bara om förlusten beror på en omständighet som Västtrafik är ansvarigt för som Västtrafik kan lämna ersättning. Västtrafik tar inte ansvar för tekniska problem hos annan part, exempelvis en internetleverantör, eller för tekniska problem med en mobil enhet eller liknande.

  Om du är registrerad på Mina sidor finns det en förlustgaranti för biljett med periodbiljett samt kontoladdning. Vissa biljetter går att spärra.

  En mobilbiljett är knuten till den mobila enhet som användes vid köpet. Om mobilbiljetten är registrerad och kopplad till ditt konto på Mina sidor har du rätt att föra över biljetten till en annan mobil enhet. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du förlorar din mobila enhet. En sådan överföring kan du göra högst två gånger under en 30-dagarsperiod.

  Vid misstanke om att en mobilbiljett missbrukas, används obehörigt eller olovligen, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra biljetten och/eller tillgången till appen Västtrafik To Go. Rätten att spärra gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

  Vid misstanke om att Beloppsvärdekoder eller Västtrafikpoäng manipuleras, missbrukas eller används på annat obehörigt eller olovligt sätt, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra eller radera Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Rätten att spärra och radera gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

  Byten och återköp

  Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter.

  Återköp och byte av biljetter är bara möjligt om det framgår av de villkor som gäller för varje biljettyp eller om resenären har rätt till återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

  Västtrafikkort kan i vissa fall inlösas mot viss ersättning. Närmare information om vilka Västtrafikkort detta gäller och vilken ersättning som du vid var tidpunkt kan få vid inlösen framgår här.

  Reklamation

  Skulle din biljett vara felaktig eller blivit levererad med dröjsmål kan du reklamera den hos Västtrafiks Kundservice. Är det fel på en biljett som du har köpt, ska du reklamera köpet inom 60 dagar.

  Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats.

   En sådan reklamation gör du tidigast 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

  Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. Reklamera här. En sådan reklamation gör du tidigast 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

  Hjälp med ett skadat Västtrafikkort får du i en Västtrafikbutik alternativt av trafikpersonal och på försäljningsställen.

  Om det uppstår fel vid inlösen av Beloppsvärdekoder eller vid fel vid intjänande, inlösen eller användning av Västtrafikpoäng kontaktar du vår Kundservice på telefon 0771‐41 43 00.

  Personuppgifter

  Västtrafik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar. När du lämnar uppgifter samtycker du till att Västtrafik får behandla dem för de ändamål som beskrivs här.

  Västtrafik sparar personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress. Västtrafik registrerar även mobiltelefonnummer och resvanor. Västtrafik hämtar varje månad adressinformation från Statens personadressregister SPAR och uppdaterar den löpande vid flyttning eller namnbyte. På Mina sidor kan du se vilka uppgifter som Västtrafik sparat.

  Västtrafik registrerar också köp- och resetransaktioner. Köp- och resandehistoriken kan vara sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  När du gör köp med kontokort samarbetar Västtrafik med DIBS Payment Services AB för kontroll av köpet. Ingen känslig information om kontokortet lämnas ut till Västtrafik och DIBS garanterar att betalsättet lever upp till de säkerhetskrav som ställs av bankerna.

  Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden, ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar till Västtrafiks kundtjänst. Behandling kan även ske vid inlösen och användning av Beloppsvärdekoder samt intjänande, inlösen och användning av Västtrafikpoäng i syfte att administrera och vid behov kontrollera din användning av Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.

  Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden, ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar av Västtrafiks kundtjänst. Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.

  Västtrafik lämnar endast ut personuppgifter till leverantörer som utför uppdrag för Västtrafik såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.

  Utan avgift kan du en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som finns hos Västtrafik. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

  Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

  Västtrafik AB
  Registrator                                                                                                           

  Box 123
  541 23 Skövde

  Registrerade personuppgifter sparas hos Västtrafik tills du väljer att avregistrera dig som resenär. Du kan se dina köp- och resetransaktioner på Mina sidor under 90 dagar. Sedan blir uppgifterna gallrade och arkiverade.

  Cookies

  Västtrafik använder cookies som är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du använder vår webbplats och våra appar. Där sparas bland annat personliga inställningar som gör det möjligt att följa vad du gör på Västtrafiks webbplats eller appar och för att anpassa dina besök. När du besöker Västtrafiks webbplats och appar samtycker du till att Västtrafik använder cookies. Västtrafik använder inte tredjepartscookies. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies.

  Livslängd för Västtrafikkort

  Västtrafikkortet har begränsad livslängd. Kort som köpts före november 2012 kan användas i fem års tid. Kort som köpts från och med november 2012 kan användas i elva års tid. Uppgift om kortets livslängd finns på kvittot som du får när du köper en biljett som läggs på kortet och på Mina sidor på Västtrafiks webbplats.

  Kort som närmar sig slutdatum går att byta i en Västtrafikbutik, av trafikpersonal eller försäljningsombud. Då förs de biljetter samt ev. pengar som fanns på kortet över till det nya kortet.

  Byte av biljettsystem

  Om Västtrafik byter biljettsystem kan det bli nödvändigt att byta ut biljetter. Det ska i så fall göras under en övergångsperiod på 24 månader.

  Utgångna biljetter

  Vissa utgångna biljetter kan lösas in. Kontakta Kundservice för mer information.

  Företagskunder

  För resenärer som reser med företagskort gäller de allmänna resevillkoren samt delvis särskilda köpvillkor för företagskunder.

  Mer information om företagsförsäljning.

 • Köp och betalning av periodbiljett

  Du kan köpa periodbiljetter i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och som mobilbiljett i appen Västtrafik To Go. Inom vissa områden säljs periodbiljetter även ombord på fordon. Periodbiljett som inte köps i appen Västtrafik To Go laddar du på ett Västtrafikkort.

  Aktivera periodbiljett 

  En periodbiljett som finns på ett Västtrafikkort aktiveras vid första resan. Du kan också välja ett särskilt aktiveringsdatum när du köper periodbiljetten. Biljetten måste aktiveras inom 180 dagar från köpet annars är den förbrukad. Periodbiljett i appen Västtrafik To Go väljer du aktiveringsdatum för vid köpet, dock inom 30 dagar.

  Om du fyller på kortet med flera periodbiljetter vid samma tillfälle är det viktigt att veta att det är villkoren vid aktiveringstillfället för varje periodbiljett som gäller. Om du t.ex. köper ungdomsbiljetter strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera dem tills efter du har fyllt 20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetterna ska gälla för vuxen. 

  Byten och återköp av periodbiljetter

  Du får byta en periodbiljett till en annan valfri biljettprodukt inom 180 dagar från köpet om den inte har aktiverats. Om du däremot har aktiverat periodbiljetten så får du byta den mot en annan biljettprodukt inom 24 timmar från att den aktiverats. Detta gäller inte Chalmersladdningen.

  Om Västtrafik förändrar trafikutbudet kan en periodbiljett återköpas. Då ska utbudet ha förändrats mer än du med fog kunde förutsätta vid köpet. Förändringen ska också vara av väsentlig betydelse för dig. I sådana fall betalas den del av värdet tillbaka som återstår vid återköpstillfället.

  Giltighet för periodbiljett

  Giltighetstiden för din periodbiljett samt i vilken eller vilka zoner den gäller inom kan du se på kvittot, i en kortläsare eller på en kortinspektion. Information om våra olika periodbiljetter och vilka områden de gäller i.

 • Köp och betalning av kontoladdning

  Du kan köpa en kontoladdning i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen samt ombord på fordon inom vissa områden. 

  På kortet kan du skapa ett konto genom att ladda det med pengar. En sådan laddning kan du göra i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och på vissa fordon. Du kan sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon. 

  Pant på kort med kontoladdning

  Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50 kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre än priset för resan. Om kortet avslutas för att kortets livslängd har gått ut betalas panten tillbaka. 

  Blankett för återbetalning av pant

  Blankett för återbetalning av pant (företagskunder)

  Aktivering av kontoladdning

  Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att använda.

  När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när du reser inom mer än en zon. Så reser du med kontoladdning.

  Byte av kontoladdning

  Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.

  Giltighet för kontoladdning

  Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90 minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller 90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180 minuter från första check in.

  Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, t ex på grund av byte av biljettsystem eller teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett. Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du kan inte välja att få saldot eller panten i kontanter.

 • Köp och betalning av enkelbiljett

  Du kan köpa enkelbiljett i alla försäljningskanaler utom via tjänsten Autoladda samt på bussar i Göteborg, Partille och Mölndal. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller ett västtrafikkort. Till din mobila enhet kan du få en mobilbiljett via appen Västtrafik To Go.

  Aktivera enkelbiljett

  En pappersbiljett och mobilbiljett blir aktiverad och börjar gälla vid köpet.

  Biljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras inom 365 dagar från köpet.

  Giltighet för enkelbiljett

  Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180 minuter om du reser mellan flera zoner.

  Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.

  Om du reser mellan zoner får du inte passera en zon dit slutpriset från din startzon är högre än priset för den biljett som du redan har köpt.

  Övergångsbiljett

  Med köp av en övergångsbiljett kan du vidga giltigheten av en enkelbiljett till fler zoner (gäller inte mobilbiljett). Du måste göra köpet innan du har passerat den första zonen och inom bytestiden för din enkelbiljett. Bytestiden räknas från den biljett som du senast köpt. Enkelbiljetten blir delbetalning när du köper en övergångsbiljett.

  Övergångsbiljett går inte att köpa för att vidga giltigheten för biljetter köpta i appen Västtrafik To Go.

 • En- och tredygnsbiljetter

  En- och tredygnsbiljetter är periodbiljetter som du kan resa obegränsat med inom det område som anges på biljetten under 24 timmar med en dygnsbiljett och 72 timmar med en tredygnsbiljett.

  En- och tredygnsbiljetter som finns på ett Västtrafikkort börjar gälla när de används första gången, men senast inom 90 dagar från köpet, annars förfaller de. Oaktiverade en- och tredygnsbiljetter får bytas inom 90 dagar från köptillfället.

  En- och tredygnsbiljetter köpta i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet.

  En- och tredygnsbiljetter i form av pappersbiljetter börjar gälla direkt vid köpet och kan inte bytas.

  Femresorskort

  Femresorskort har utgått ur sortimentet, men befintliga kort går att använda till och med 500 dagar efter köpet.

  Skolkort

  Skolkort ägs av skolan, är personliga och giltigheten för dem varierar från kommun till kommun.

  Skolkort gäller inte för resa med Ronden. Skolkort Kungsbacka gäller inte för resa med Öresundståg.

  Medföljandeerbjudandet gäller inte för skolkort och skolkort gäller heller inte som delbetalning för resa med SJ och Tågab.

  Om du förlorar ditt skolkort ska du kontakta din skolexpedition som spärrar kortet och beställer ett ersättningskort.

  Om du går i grundskolan och glömmer skolkortet hemma får du ändå resa till skolan. I skolan ber du skolexpeditionen om en ”biljett för hemresa”.

  Om du går på gymnasiet och glömmer skolkortet hemma betalar du själv för resorna till och från skolan.

  Om skolkortet inte fungerar ber du trafikpersonal om hjälp. Skulle det vara fel på kortet får du en tillfällig biljett. Den biljetten visar du för skolexpeditionen som beställer ett nytt kort och ger dig ett "Tillfälligt skolkort" som gäller tills det nya kortet kommer.

  Mer information om skolkort.

  Fritid 100 dagar

  Fritid 100 dagar är en periodbiljett för ungdomar. Den gäller i 100 dagar för obegränsade resor med Västtrafik, förutom på Ronden, på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

  Biljetten ska aktiveras inom 180 dagar från köpet. Den måste aktiveras före ungdomen fyller 20 år och sedan får den användas under hela giltigheten.

  Information om Fritidskortet. 

  Intygskort

  Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning.

  Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.

  Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som överensstämmer med namnet på intygskortet.

  Utökning Göteborg

  Utökning Göteborg är en terminsbaserad periodbiljett för ungdomar som gäller för obegränsade resor med Västtrafik inom Göteborgs kommun på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

  Chalmerskort

  Chalmerskortet är ett Västtrafikkort med en Chalmersladdning. Kortet säljs enbart till anställda och studenter som studerar minst halvfart (15 högskolepoäng per termin) vid Chalmers Tekniska Högskola.

  Chalmersladdningen är en terminsbaserad periodbiljett och gäller dygnet runt på linjerna 16, 16X och 55. Anställda får enbart använda laddningen för tjänsteresor. Chalmersladdningen är personlig och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet vid köptillfället. Vid en biljettkontroll måste du kunna legitimera dig och även styrka att du är anställd eller studerar vid Chalmers Tekniska Högskola.

  Laddningen omfattas inte av Västtrafiks medföljandeerbjudande. Återköp tillämpas endast om det föreligger rätt till detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

  Om du avbryter dina studier eller din anställning får du inte längre resa med Chalmersladdningen. Har du en kontoladdning eller annan Västtrafikprodukt på ditt Chalmerskort kan du fortsätta resa med den produkten.

  Information om Chalmerskortet.

  Seniorkort

  Flera kommuner erbjuder sina folk­bokförda seniorer fria resor inom kommunzonen med Västtrafik seniorkort. Villkoren varierar från kommun till kommun.

  Seniorladdningen på kortet är personlig och vid en biljettkontroll ska du kunna legitimera dig. Det går bra att ladda andra Västtrafikprodukter på seniorkortet (t.ex. kontoladdning), är den biljetten inte personlig kan du även låta någon annan resa med den.

  Information om Seniorkort. 

  Skärgårdstrafiken

  På vissa skärgårdslinjer gäller särskilda priser. 

  Göteborg City Card

  Göteborg City Card är ett personligt kort som gäller för bland annat obegränsade resor på Västtrafiks fordon i Göteborg och i en rad kommuner som omger Göteborg. Mer information finns på www.goteborg.com.

  Provåkarkort

  Provåkarkortet är ett Västtrafikkort med en periodbiljett som gäller för obegränsade antal resor inom ett angivet område och under en angiven tid. Provåkarkortet är personligt och får inte säljas vidare.

  Det går inte att köpa provåkarkort utan de erbjuds av Västtrafik i marknadsföringssyfte.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val