Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Resevillkor

Resevillkoren är en samling regler som tagits fram för att det ska kännas tryggt och säkert att resa med Västtrafik och för att resan ska bli så trevlig som möjligt. Både för oss som arbetar ombord och för dig som åker med.

Här hittar du våra fullständiga köp och resevillkor.

 • Du reser alltid i mån av plats. Det går inte att reservera eller boka platser på Västtrafiks fordon. Det gäller även dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol eller hund. Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats ombord vid byte av linje.

  Innan du stiger på måste du ta reda på vilken biljett som krävs för resan och om du behöver ha en utskriven kortinspektion med dig. Föraren är inte skyldig att vänta med att köra iväg tills giltig biljett är uppvisad.

  Fordon som är i linjetrafik stannar bara vid en hållplats när du som står där tydligt visar att du vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av. Finns stoppknappar ombord på fordonet används dessa för att meddela föraren att du vill stiga av vid nästa hållplats.

  Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna för påstigning även då det finns personer som vill stiga på eller av ifall:

  • Det är fullsatt.
  • Trafikledningen har gett order om det.
  • En person som står på hållplatsen och som vill stiga ombord uppträder på ett sådant sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (t.ex. om personen verkar påverkad eller har med sig ett farligt föremål).
  • Fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.

  När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av. Föraren eller annan trafikpersonal har rätt att avvisa personer som inte stiger av. 

 • Anvisningar och instruktioner från förare eller annan trafikpersonal ska alltid följas. Resenär som inte följer ordningsregler och förbud kan bli avvisad. Vid en avvisning förlorar resenären både sin biljett, rätt till återbetalning och sin rätt att resa vidare.

  Förarens eller annan trafikpersonals uppfattning om tolkningen av reglerna gäller alltid och den ska följas utan undantag.

 • Ordningsregler finns för att det ska vara tryggt och säkert ombord, och för att alla ska trivas. Ombord på Västtrafiks fordon är det förbjudet att:

  • Störa föraren under körning.
  • Dricka alkoholhaltiga drycker.
  • Röka (gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).
  • Ta med föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är ombord.
  • Ta med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.
  • Ta med djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.
  • Ta med föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på hållplats eller liknande.
  • Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som störande eller vållar obehag för andra. Även lyssning med hörlurar kan störa.
  • Spela instrument utan tillstånd från Västtrafik.
  • Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
  • Samla in pengar i bössor och liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
  • Åka rullskridskor, rullbräda eller liknande.
  • Skräpa ner, förorena eller vandalisera.
  • Hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar.
  • Sticka ut föremål eller delar av kroppen utanför fordonet.
  • Hänga på eller utanför fordon.
  • Kasta ut föremål från fordon.
  • Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.
  • Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.
  • Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).
 • Barn

  Resenärer som är 0-6 år räknas som barn.

  Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.

  Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (ungdom).

  Ungdom

  Resenärer 7–19 år räknas som ungdomar.

  Ungdomar betalar reducerat pris för vissa biljetter.

  Vuxen

  Resenärer som är 20 år och äldre räknas som vuxna.

  Medföljandeerbjudande

  Barn reser avgiftsfritt tillsammans med vuxen/ungdom inom Västra Götalandsregionen och inom Kungsbacka kommun. På alla biljetter utom skolkort får vuxen/ungdom ta med sig så många barn som de kan ta fullt ansvar för. 

  Du som är 20 år eller äldre och reser med periodbiljett för vuxen eller lågtrafik får utan extra avgift ta med upp till tre ungdomar. Erbjudandet gäller inte för den som reser med våra samarbetspartners såsom SJ. Erbjudandet gäller inte heller för de som är vuxna och reser med studentrabatt, intygskort eller de som reser med Chalmerskort.

  Barnvagn

  Barnvagn får tas med i mån av plats. Barnvagn måste vara bromsad under resan och om det finns fastsättningsanordningar ombord ska de användas. Barnvagn får inte hindra andra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa till vid på- eller avstigning med barnvagn. 

  Bagage

  Bagage som du kan bära på egen hand får du ta med utan kostnad. Bagaget får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, hindra eller skymma sikten för föraren eller påverka säkerheten ombord på annat sätt. Skrymmande bagage ska placeras på lämplig plats. På färjetrafik, inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.

  Säkerhetsbälte

  Om det finns säkerhetsbälte ombord måste detta användas.

  Husdjur

  Du får ta med två husdjur utan kostnad utom på sjukreselinjen Ronden där husdjur inte är tillåtna. Två husdjur får resa samtidigt i varje fordon eller fordonssektion om de har samma ägare. Annars gäller maximalt ett husdjur per fordon eller fordonssektion. Förare eller trafikpersonal kan tillåta att fler husdjur tas ombord.

  Husdjur ska vara kopplade eller sitta i bur/väska. De får inte placeras på sittplatser. Av hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet. På färjor ska pälsdjur resa på för den specifika färjan anvisad plats.

  Särskilda villkor gäller för dig som reser med ledarhund eller certifierad signalhund (se Ledarhund och signalhund nedan).

  Cykel

  På spårvagnar, bussar som trafikerar inom tätorter (stadsbussar), färjan Postbåten Fjällbacka skärgård och i anropstyrd trafik får du inte ta med cykel. I mån av plats går det oftast bra att ta med cykel på andra fordon. Du får endast ta med cykel på de bussar som har ett bagageutrymme där cykeln ska förvaras under resan. Observera också avgiften som kan gälla för att ta med cykel. Hopfälld minicykel som du själv kan bära räknas som bagage och får medföras kostnadsfritt. Finns fastsättningsanordning ombord så ska du använda den.

  Resenärens ansvar för bagage, djur m.m.

  Du ansvarar själv för barnvagn, husdjur, bagage och liknande som du tar med ombord. Skulle du skada en annan person eller annans egendom så är du ansvarig för skadan. Skulle Västtrafik bli ersättningsskyldigt mot annan (tredje man) på grund av din oaktsamhet, blir du i din tur ersättningsskyldig mot Västtrafik.

  Äta och dricka ombord

  När du reser med Västtrafiks tåg får du äta och dricka ombord så länge du följer ordningsreglerna. På andra fordon är endast enklare förtäring tillåten. Det är inte tillåtet att äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.

  Hittegods

  Om du hittar ett kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare eller annan trafikpersonal.

  Resenärer med funktionsnedsättning

  Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

  Rullstol och rullator

  Du får ta med dig rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) på våra fordon. Du får dock du inte ta med dig en elscooter på buss.

  Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om trafiksituationen tillåter. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller dock inte på spårvagn.

  Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.

  Information om vad som gäller ombord för rullstolar.

  Ledsagarservice på stationer och terminaler

  Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. 

  Information om ledsagarservice på stationer och terminaler.

  Ledarhund och signalhund

  Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund har du alltid rätt att ta med hunden ombord utan avgift och ni reser på valfri plats i fordonet. Detta gäller även om det redan finns en hund eller annat husdjur ombord.

  Ledsagare

  I Göteborg reser ledsagare utan kostnad tillsammans med fullt betalande person som har funktionsnedsättning och färdtjänstintyg. I övriga delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.

  Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt inom Västtrafik Göteborgsområdet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt vissa delar av Västtrafik Fyrbodalsområdet (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla).

  Färdtjänst

  För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor. Mer information finns på Västtrafiks webbplats under Reseinformation, Att resa, Särskild kollektivtrafik.

  Anropsstyrd trafik

  Anropsstyrda turer måste beställas minst en timme innan turen avgår enligt tidtabell. Ska du resa på morgonen, innan beställningscentralen öppnat, måste du beställa din resa dagen innan. Turer som avgår mer än en timme efter att beställningscentralen stängt på kvällen måste beställas innan Beställningscentralen stänger.

 • Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.

  Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

  • 50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,
  • 75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
  • Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.

  Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, normalt 5 minuter.

  Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening.

  Ersättning för annan transport vid befarad försening

  Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med privat bil. Högsta ersättning är 1 150 kronor per resenär.

  Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 300 kronor.

  Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt. Maxbeloppet är 1 150 kronor per resenär oavsett hur många personer som reser i bilen.

  Långvariga trafikstörningar

  En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning.

  Ansökan om förseningsersättning

  Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats. Ansök om förseningsersättning här eller via en ansökningsblankett för förseningsersättning. Du kan också beställa en ansökningsblankett från Kundservice på telefon 0771-41 43 00 eller via digitala kanaler såsom e-post.

  Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina kostnader.

  Utbetalning av förseningsersättning

  Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck. Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha varit lägre.

  Resplusbiljett

  När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om förseningsersättning inom Resplus. Om en resa med Resplus blir försenad tar du kontakt med den trafikhuvudman som ansvarar för den försenade sträckan.

  Öresundstågsbiljett

  Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på www.oresundstag.se.

  När gäller inte rätten till förseningsersättning?

  Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Förseningsersättningen gäller inte heller om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång. 

  Ersättningstrafik

  Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med 1 150 kronor.

  Begäran om omprövning

  Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om förseningsersättning.

 • Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom. Om din biljett är giltig vid påstigning är den giltig under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

  När du reser med ett fordon utan kortläsare (t.ex. vissa tåg med SJ och Öresundståg) ska du ha med dig en kortinspektion som visar att biljetten är giltig.

  Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att din mobila enhet är laddad under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

  Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska trafikpersonal omedelbart kontaktas. Periodbiljetter som är aktiverade behöver endast visas upp vid visering. Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för trafikpersonal. Biljetter som köps ombord eller mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade senast vid påstigning på fordonet.

  Biljettkontroll och visering

  Biljettkontroller görs både ombord och på hållplatser i samband med på- eller avstigning. Då måste du visa upp din biljett.

  Reser du med annan biljett än för vuxen eller om du reser med en personlig biljett måste du kunna uppvisa de handlingar som krävs för att styrka din rätt att resa med biljetten.

  Reser du med ett fordon utan kortläsare måste du ha en utskriven kortinspektion.

  Har du en mobilbiljett ska du kunna visa upp den mobila enheten. Observera att det inte är tillåtet att kopiera över en biljett till en annan mobil enhet utan Västtrafiks tillstånd.

  Tilläggsavgift

  Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll kan du bli skyldig att betala en lagstadgad tilläggsavgift enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Du kan också bli avvisad från fordonet.

  Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet. Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en Mobilbiljett eller tillgången till Västtrafiks app.

  Du kan bestrida en tilläggsavgift genom att kontakta biljettkontrollens expedition inom 10 dagar från kontrolltillfället. 

  Reducerad tilläggsavgift

  Du ska alltid ha med dig din biljett vid varje resa. Har du glömt din periodbiljett men har registrerat den på Mina Sidor så kan du få en reducerad tilläggsavgift om du inom sju dagar visar upp din biljett på Biljettkontrollens expedition. Avgiften sänks då från 1 200 kr till 150 kr.

  Observera att detta endast gäller om du är registrerad på Mina Sidor och har en periodbiljett som också är registrerad på Mina Sidor. Periodbiljetten måste vara aktiverad innan kontrolltillfället för att reducering av tilläggsavgiften skall gälla.

  Om du reser med studentrabatt och har glömt att ta med din studentlegitimation på resan kan du få reducerad tilläggsavgift även om din biljett inte är registrerad på mina sidor. För att få din tilläggsavgift reducerad till 150 kr behöver du besöka biljettkontrollens expedition inom sju dagar och visa upp periodbiljetten, giltig id-handling och giltig studentlegitimation.

 • Förändringar av zoner, tidtabeller, priser, linjesträckningar och liknande sker löpande. Aktuella uppgifter hittar du på Västtrafiks webbplats och i Västtrafiks butiker.

  Vid t.ex. banarbeten, vägarbeten och större evenemang kan tillfälliga förändringar göras.

 • Person- och sakskador

  Ansvar för person- och sakskador som uppkommer i Västtrafiks kollektivtrafik styrs av järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen. Förutom förseningsersättningen och tillämplig lagstiftning om person- och sakskador är Västtrafiks ansvar för skada begränsat dels till ansvar enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.

  Force majeure

  Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte s.k. force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

  Preskription

  Har du krav på ersättning för annan transport, krav på prisavdrag eller vill du göra återköp av en periodbiljett, måste du ställa kravet inom tre år från det att din fordran uppkom. Efter tre år är fordran preskriberad. När det gäller rätten till förseningsersättning finns även regler om preskription i lagen om kollektivresenärers rättigheter.

  Tvister

  Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val