Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Vilka lagliga grunder har en kontrollant att hålla kvar en person?

Den som driver kollektiv persontrafik får ta ut en tilläggsavgift av resande som vid en kontroll inte kan visa giltig biljett. En resenär som vägrar att lösa biljett får avvisas från färdmedlet. Reglerna om tilläggsavgift framgår av lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Den som reser utan att ha betalat för sin resa kan göra sig skyldig till brottet bedrägligt beteende. I straffskalan för detta brott ingår fängelse. En kontrollant som på bar gärning uppmärksammar en resenär som utnyttjar transporten utan att ha betalat har rätt att gripa resenären genom att göra ett s.k. envarsgripande (rättegångsbalken 24 kap 7 § andra stycket samt brottsbalken 9 kap 2 § andra stycket). Den som med stöd av nämnda bestämmelser gör ett envarsgripande har, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, även rätt att använda visst våld för att genomföra åtgärden. Så kan vara fallet om resenären försöker undkomma eller den som verkställer gripandet annars möts av motstånd (polislagen 29 § första stycket tredje meningen jämförd med 10 § första stycket samma lag). En kontrollant har därför, under vissa förhållanden, rätt att hålla kvar en resenär som man kan misstänka för bedrägligt beteende.

Att hålla kvar någon är alltid en sista utväg, och i likhet med många av oss i samhället, önskar vi att situationer där någon hålls kvar inte ska behöva uppkomma. Vi eftersträvar att det ska ske så få ingripanden som möjligt och arbetar för att kunna lösa sådana här situationer med dialog och kommunikation. Om kontrollanterna gör ett envarsgripande kontaktas alltid polisen.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val