Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Ansvar

Person- och sakskador

Ansvar för person- och sakskador som uppkommer i Västtrafiks kollektivtrafik styrs av järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen. Förutom förseningsersättningen och tillämplig lagstiftning om person- och sakskador är Västtrafiks ansvar för skada begränsat dels till ansvar enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.

Force majeure

Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte s.k. force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

Preskription

Har du krav på ersättning för annan transport, krav på prisavdrag eller vill du göra återköp av en periodbiljett, måste du ställa kravet inom tre år från det att din fordran uppkom. Efter tre år är fordran preskriberad. När det gäller rätten till förseningsersättning finns även regler om preskription i lagen om kollektivresenärers rättigheter.

Tvister

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val