Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Lägesrapport

Västra Götalandsregionens (VGR) Kollektivtrafiknämnd har fastställt en Strategi förfunktionshinderanpassning av kollektivtrafiken med mål och strategier. Det övergripande målet är att:

 • Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov.
 • Det ska finnas ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra resan.

De allra flesta, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna resa med Västtrafik och i vissa situationer kan det erbjudas resenären särskild hjälp. När Västtrafik planerar och upphandlar trafik, hållplatser, fordon och övriga tjänster ska det hela tiden göras enklare och bättre för personer med olika funktionsnedsättningar. De fysiska åtgärder som Västtrafik har fokuserat på är att anpassa fordon och hållplatser.  

Lägesrapport (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Västtrafiks aktiviteter för att nå målen:

 • En kollektivtrafikresa består av många olika moment. Det är bland annat planering av resan, på väg till hållplatsen, på hållplatsen, stiga på eller av fordon, betala, service under resan, eventuella byten och anslutningsresor. För en person med funktionsnedsättning kan tryggheten vara helt avgörande för att våga resa. Bemötandet är något som alla brukarorganisationer påtalar är av största vikt när de genomför en resa. Löpande sker utbildning av all trafikpersonal, via partnerföretagen, för att erbjuda en trygg och säker resa. 

  Bemötande
  Löpande utbildning sker av al trafikpersonal, via partnerföretagen, för att erbjuda ett bra resenärsbemötande. För en person med funktionsnedsättning kan tryggheten vara helt avgörande för att våga resa. Bemötandet är något som alla brukarorganisationer påtalar är av största vikt när de genomför en resa. 

  Ledsagarservice
  Ledsagarservice är tillgänglig den tid som hållplatsen trafikeras.  Tjänsten ingår i biljettpriset och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Ambitionen är att det ska bli så enkelt som möjligt för alla att åka kollektivt. Under 2016 utfördes 1135 ledsagningar, vilket är en ökning med dryga 10 procent jämfört med året innan på de 60 stationer/terminaler där denna service erbjuds. Över 95 procent av alla ledsagningar har skett på 15 procent av stationerna. 

  Ledsagare
  En översyn pågår gällande enhetliga regler för ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken. 

  Audiovisuell information
  Det pågår ett arbete med att ta fram en app med audiovisuell information med avgångstidet och hållplatslägen. Arbetet sker i samarbete med SRF Väst och kommer testas under våren 2017. Pratorer och tryckknappar med audiell information har satts upp på ett antal platser i Göteborg under året och under kommande året planeras ett antal installationer på resecentrum i regionen. Målet är att ha minst en prator på varje resecentrum för att kunden ska få möjlighet att få avgångsinformationen uppläst. 

  Reseplaneraren
  Under året har tillgänglighetsinformationen i resplaneraren för fordon förbättrats. Motsvarande information gällande hållplats har påbörjats. 

  Resevillkoren
  I resevillkoren har en harmonisering skett, efter samråd med bla. brukarorganisationer, som gör att det är enklare att resa med rullstol och rullator i hela regionen. Det nya är ”När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan rullstolsburna använda flexytan”. Det har varit ett försök under 18 månader men har under året blivit permanentat efter godkännande av Transportstyrelsen.  

 • Ett tillgänglighetsanpassat fordon skall enligt Myndigheten för delaktighet vara utrustad med ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop.  Idag är i stort sett alla bussar, tåg och fartyg tillgänglighetsanpassade medan ca 30% av spårvagnarna återstår. Tidigast under 2022 beräknas de äldre spårvagnarna vara utbytta och alla fordon i den allmän kollektivtrafik vara tillgänglighetsanpassade. Beslut om finansiering saknas på ca 30 vagnar.

  Aktuella nyckeltal om tillgänglighetsanpassade fordon i FRIDA.

  Spårvagnstrafiken planeras så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordonsindivider, vilket innebär att närmare 70 % av alla spårvagnsturer utförs med anpassade fordon i högtrafik och i lågtrafik är antalet tillgänglighetanpassade turer högre. 

 • Det finns 120 utpekade knutpunkter i Västra Götalandsregionen (VGR) som ligger i ett strategiskt läge samt ca 680 hållplatser som har fler än 100 påstigande per dygn. Dessa cirka 800 platser i kollektivtrafiksystemet bildar ett prioriterat nät som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Valet av knutpunkter och hållplatser innebär att det ska finnas minst en anpassad strategisk knutpunkt i varje kommun och att hållplatserna där de största resandeströmmarna finns är anpassade.

  Sju kriterier, enligt nedan, ska vara uppfyllda för att en hållplats ska klassas som tillgänglighetsanpassad.

  • Kantsten
  • Ledstråk
  • Kontrastmarkering
  • Väderskydd (påstigningsläge)
  • Belysning, allmän och/eller i väderskydd
  • Bänk
  • Realtid (påstigningsläge) 

  Under 2016 har ca 40 hållplatser anpassats enligt antagen standard. Andra åtgärder som gjorts under året är att avhjälpa brister som Västtrafik själva råder över, såsom avsaknad av resningshandtag, belysning och rätt höjd på informationstavlor.

  Samtliga hållplatser i det utpekade nätet (ca680st) har inventerats för att de brister som finns ska kunna avhjälpas. Av de prioriterade hållplatserna återstår dryga 100 att åtgärda och det är främst brist på kontrastmarkering och realtid som saknas. 

  Västtrafiks Resecentrum har inventerats och registrerats i VGR tillgänglighetsdatabas TD. Detta har skett via ett ungdomsprojekt i samarbete mellan VGR och Västtrafik. En åtgärdsplan för 2017-2021 tas fram för att åtgärda de brister som framkommit vid inventering. 

  För att uppnå målet de närmaste åren krävs en kraftsamling vilket är möjligt genom god  samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik. Kommun och Trafikverk, som är väghållare, ansvarar för hållplatserna och dess utbyggnad medan Västtrafik kompletterar med väderskydd, bänk och realtidsinformation. Utbyggnadstakten bestäms av väghållaren.

 • Samverkan sker idag via olika samverkansforum gällande tillgänglighet. För att nå målet pågår ett kontinuerligt samarbete mellan Västtrafik, VGR, kommunerna, Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik. Samråd sker även med handikapporganisationerna. Utöver detta sker ett antal möten med enskilda organisationer. 

 • För att garantera ett prioriterat kollektivtrafiknät som även personer med funktionsnedsättning kan lita på behöver viktiga processer säkerställas angående kvalitetssystem, säkring och uppföljning. Detta gäller framförallt fordonens anpassning, ledsagning och förarens kompetens med avseende på tillgänglighet. Kvalitetsuppföljning av att ramper, liftar, audiovisuellt utrop etc funderar i våra fordon kontrolleras av fordonskontrollanterna via kvalitetssystemet FRIDA. 

 • Det fortsatta arbetet fokuserar på ökad kunskap, informations- och fysiska åtgärder. Arbeten som pågår har påbörjats eller planerar att påbörjas är bla:

  • Resenärsstöd och personlig service - bemötande, vidareutveckling av ledsagarservice, enhetliga regler för ledsagning, audiovisuell information på hållplats, bättre kvalité på tillgänglighetsinformationen i reseplaneraren, etc.
  • Information och kommunikation - Ny hemsida och dialog med brukarorganisationer i samband med bla upphandling av nya spårvagnar och tåg. 
  • Den fysiska miljön - en aktivt samverkan med väghållarna så hållplatser på det prioriterade nätet blir tillgänglighetsanpassade.
  • Kvalitetsuppföljning - säkerställa att det vi har ska fungera.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val