Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Allmänna köpvillkor

Här kan du köpa biljett

  • På Västtrafiks försäljningsställen  
  • I appen Västtrafik To Go 
  • Via tjänsten Autoladda 
  • I biljettautomater på spårvagnar och på vissa hållplatser 
  • Av förare eller ombordpersonal på vissa fordon. 

Så betalar du biljetten

Du betalar din biljett med kontokort eller med kontanter. I appen Västtrafik To Go kan du betala med kontokort.

 

Betala med ”Autoladda”

Du kan ansluta ditt Västtrafikkort till tjänsten "Autoladda”. Med ”Autoladda period” fylls en ny period på när den befintliga är slut och med ”Autoladda konto” fylls kortet på med 200 kr när saldot hamnar på 0 kr eller minus. Påfyllningen görs automatiskt när du visar ditt Västtrafikskort för en kortläsare. 

Du kan häva ett automatiskt köp genom att visa ditt kort för en kortläsare och trycka på knappen ”Å”. Detta måste du göra inom tio minuter från köptillfället.

Beställa ”Autoladda”

För att beställa tjänsten Autoladda ska du ha fyllt 18 år och vara registrerad som kund hos Västtrafik på Mina sidor. Du måste lämna korrekt mobiltelefonnummer och e-postadress för att Västtrafik ska kunna kommunicera med dig via sms och e-post.

När du beställt tjänsten Autoladda görs ett första köp. Efter att du beställt tjänsten måste du inom 180 dagar aktivera tjänsten Autoladda genom att visa upp kortet för en kortläsare, annars blir den ogiltig och du kan inte få återbetalning. Detta gäller både periodbiljetter och kontoladdning som köps via tjänsten Autoladda.

Observera att det kan ta upp till 7 dagar från beställningstillfället tills tjänsten blir tillgänglig samt att du måste visa upp ditt Västtrafikkort för en kortläsare för att tjänsten ska aktiveras.

Avbeställa ”Autoladda”

Du avbeställer tjänsten Autoladda på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. För att inte starta en ny period gör du avbeställningen senast 8 dagar innan din giltighetsperiod går ut.  

Observera att det tar upp till 7 dagar från avbeställningstillfället att avbeställa tjänsten. Om du autoladdar kortet under de dagarna gäller ovanstående villkor.

Västtrafik har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:

  • Betalning inte godkänns eller medges
  • Resenären bryter mot Västtrafiks köp- och resevillkor
  • Resenären missbrukar tjänsten
  • Tjänsten förändras eller utgår.

Västtrafikpoäng

Du kan betala med Västtrafikpoäng i appen Västtrafik ToGo.

Så fungerar Beloppsvärdekoder

Beloppsvärdekoder är inte personliga. Beloppsvärdekoder får ett värde endast när de inlösts mot Västtrafikpoäng. Beloppsvärdekoder kan bara lösas in mot Västtrafikpoäng och kan inte inlösas mot kontanter.

Beloppsvärdekoders giltighetstid

Beloppsvärdekoder har en begränsad giltighet på tolv (12) månader från utfärdandet, om inte annat framgår av den aktuella Beloppsvärdekoden. Kortare giltighetstid kan gälla för Beloppsvärdekoder som utfärdats vid kampanjer.

Så fungerar Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng är personliga. Du får Västtrafikpoäng genom att lösa in beloppsvärdekoder i Västtrafik ToGo.Du kan även tjäna in Västtrafikpoäng genom inköp av biljetter i appen Västtrafik ToGo. För att tjäna in Västtrafikpoäng måste du vara inloggad på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo. Aktuellt saldo för dina Västtrafikpoäng finns på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo.En (1) Västtrafikpoäng motsvarar ett värde om en (1) SEK.

Villkor för intjänande av Västtrafikpoäng

Du tjänar in dina Västtrafikpoäng enligt de särskilda villkor och nivåer som gäller vid tidpunkten för ditt biljettköp. De särskilda villkoren och aktuella nivåer för intjäning av Västtrafikpoäng hittar du på www.vasttrafik.se.

Så använder du Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng kan endast användas för betalning av biljett i appen Västtrafik ToGo om du är registrerad och inloggad på Mina Sidor i appen Västtrafik ToGo.Om du har Västtrafikpoäng på ditt saldo i appen Västtrafik ToGo kommer Västtrafikpoängen alltid att användas i första hand vid ditt biljettköp. Om ditt saldo i appen Västtrafik ToGo inte räcker för ditt biljettköp betalar du kvarvarande kostnad för biljetten med annat betalningsmedel.

Västtrafikpoäng kan inte inlösas mot kontanter.

Västtrafikpoängens giltighetstid

Ditt Västtrafikpoängssaldo kan komma att raderas om du inte har använt eller tjänat in några Västtrafikpoäng under en period av tjugofyra (24) månader. Varje gång du har rörelser på ditt saldo av Västtrafikpoäng, in eller ut, förlängs giltighetstiden i ytterligare tjugofyra (24) månader från tidpunkten för rörelsen.

Värdecheckar och presentkort

Du kan betala med Västtrafiks värdecheckar på Västtrafiks försäljningsställen men inte ombord på fordon. Eventuell mellanskillnad betalas inte ut kontant.

Du kan använda presentkort från Västtrafik till att köpa biljetter. Presentkorten är giltiga i ett år från köptillfället.

Kvitto och leverans

Biljetter levereras på flera sätt. Biljett som levererats på ett Västtrafikkort eller en mobil enhet är kopplade till det kort eller den enhet de levererats till.

Du blir alltid erbjuden ett kvitto vid köp hos Västtrafiks försäljningsställen.

Om du är registrerad på Mina Sidor ser du dina köp där.

På Västtrafiks webbplats finns mer information om leveranser av biljetter och kvitton.

Aktivering

Om du själv måste aktivera biljetten efter köpet är det ditt ansvar att kontrollera att villkoren för biljettens giltighet inte har förändrats sedan köpet. Om du t.ex. köper en ungdomsbiljett strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera den tills efter du har fyllt 20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetten ska gälla för vuxen.

Biljettens giltighet

Biljetten är giltig för resa enligt de villkor som gäller när den blir aktiverad (se Aktivering ovan).

Giltighetstiden samt vilken zon som biljetten är giltig inom varierar för olika biljetter.

Förlust och spärr av biljett

Du ansvarar själv för din biljett.

Det är bara om förlusten beror på en omständighet som Västtrafik är ansvarigt för som Västtrafik kan lämna ersättning. Västtrafik tar inte ansvar för tekniska problem hos annan part, exempelvis en internetleverantör, eller för tekniska problem med en mobil enhet eller liknande.

Om du är registrerad på Mina sidor finns det en förlustgaranti för biljett med periodbiljett samt kontoladdning. Vissa biljetter går att spärra.

En mobilbiljett är knuten till den mobila enhet som användes vid köpet. Om mobilbiljetten är registrerad och kopplad till ditt konto på Mina sidor har du rätt att föra över biljetten till en annan mobil enhet. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du förlorar din mobila enhet. En sådan överföring kan du göra högst två gånger under en 30-dagarsperiod.

Vid misstanke om att en mobilbiljett missbrukas, används obehörigt eller olovligen, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra biljetten och/eller tillgången till appen Västtrafik To Go. Rätten att spärra gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Vid misstanke om att Beloppsvärdekoder eller Västtrafikpoäng manipuleras, missbrukas eller används på annat obehörigt eller olovligt sätt, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra eller radera Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Rätten att spärra och radera gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Byten och återköp

Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter.

Återköp och byte av biljetter är bara möjligt om det framgår av de villkor som gäller för varje biljettyp eller om resenären har rätt till återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Västtrafikkort kan i vissa fall inlösas mot viss ersättning. Närmare information om vilka Västtrafikkort detta gäller och vilken ersättning som du vid var tidpunkt kan få vid inlösen framgår här.

Reklamation

Skulle din biljett vara felaktig eller blivit levererad med dröjsmål kan du reklamera den hos Västtrafiks Kundservice. Är det fel på en biljett som du har köpt, ska du reklamera köpet inom 60 dagar.

Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats.

 En sådan reklamation gör du tidigast 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. Reklamera här. En sådan reklamation gör du tidigast 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

Hjälp med ett skadat Västtrafikkort får du i en Västtrafikbutik alternativt av trafikpersonal och på försäljningsställen.

Om det uppstår fel vid inlösen av Beloppsvärdekoder eller vid fel vid intjänande, inlösen eller användning av Västtrafikpoäng kontaktar du vår Kundservice på telefon 0771‐41 43 00.

Personuppgifter

Västtrafik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar. När du lämnar uppgifter samtycker du till att Västtrafik får behandla dem för de ändamål som beskrivs här.

Västtrafik sparar personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress. Västtrafik registrerar även mobiltelefonnummer och resvanor. Västtrafik hämtar varje månad adressinformation från Statens personadressregister SPAR och uppdaterar den löpande vid flyttning eller namnbyte. På Mina sidor kan du se vilka uppgifter som Västtrafik sparat.

Västtrafik registrerar också köp- och resetransaktioner. Köp- och resandehistoriken kan vara sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du gör köp med kontokort samarbetar Västtrafik med DIBS Payment Services AB för kontroll av köpet. Ingen känslig information om kontokortet lämnas ut till Västtrafik och DIBS garanterar att betalsättet lever upp till de säkerhetskrav som ställs av bankerna.

Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden, ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar till Västtrafiks kundtjänst. Behandling kan även ske vid inlösen och användning av Beloppsvärdekoder samt intjänande, inlösen och användning av Västtrafikpoäng i syfte att administrera och vid behov kontrollera din användning av Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.

Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden, ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar av Västtrafiks kundtjänst. Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.

Västtrafik lämnar endast ut personuppgifter till leverantörer som utför uppdrag för Västtrafik såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.

Utan avgift kan du en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som finns hos Västtrafik. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Västtrafik AB
Registrator                                                                                                           

Box 123
541 23 Skövde

Registrerade personuppgifter sparas hos Västtrafik tills du väljer att avregistrera dig som resenär. Du kan se dina köp- och resetransaktioner på Mina sidor under 90 dagar. Sedan blir uppgifterna gallrade och arkiverade.

Cookies

Västtrafik använder cookies som är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du använder vår webbplats och våra appar. Där sparas bland annat personliga inställningar som gör det möjligt att följa vad du gör på Västtrafiks webbplats eller appar och för att anpassa dina besök. När du besöker Västtrafiks webbplats och appar samtycker du till att Västtrafik använder cookies. Västtrafik använder inte tredjepartscookies. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies.

Livslängd för Västtrafikkort

Västtrafikkortet har begränsad livslängd. Kort som köpts före november 2012 kan användas i fem års tid. Kort som köpts från och med november 2012 kan användas i elva års tid. Uppgift om kortets livslängd finns på kvittot som du får när du köper en biljett som läggs på kortet och på Mina sidor på Västtrafiks webbplats.

Kort som närmar sig slutdatum går att byta i en Västtrafikbutik, av trafikpersonal eller försäljningsombud. Då förs de biljetter samt ev. pengar som fanns på kortet över till det nya kortet.

Byte av biljettsystem

Om Västtrafik byter biljettsystem kan det bli nödvändigt att byta ut biljetter. Det ska i så fall göras under en övergångsperiod på 24 månader.

Utgångna biljetter

Vissa utgångna biljetter kan lösas in. Kontakta Kundservice för mer information.

Företagskunder

För resenärer som reser med företagskort gäller de allmänna resevillkoren samt delvis särskilda köpvillkor för företagskunder.

Mer information om företagsförsäljning.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val