Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Miljö

 

Västtrafik bidrar till ett hållbart samhälle
Inrikes transporter står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Västtrafiks position som Sveriges näst största kollektivtrafikföretag gör att vi kan vara med att minska transportsektorns negativa miljöpåverkan.

Genom att ställa krav på förnybara drivmedel* och energieffektiva fordon* när vi upphandlar trafik och fordon minskar vi användningen av fossila drivmedel*.

Varje dag görs det närmare  950 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Cirka 94 procent av procent av personkilometrarna utförs med förnybar energi. Om alla dessa resor istället gjorts med bil hade utsläppen från trafiken varit ungefär fyra gånger större än vad de är idag. Varje gång en resenär avstår från att ta bilen och istället väljer kollektivtrafiken är det en vinst för miljön! 

Styrande mål och riktlinjer
Utgångspunkten för Västtrafiks miljöarbete är regeringens vision att Sverige ska vara klimatneutralt* år 2050 och att fordonsflottan senast år 2030 inte längre är beroende av fossila drivmedel.

Utöver nationella visioner finns det regionala och branschgemensamma måldokument som är styrande för miljöarbetet och som syftar till att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. I Västra Götaland ska år 2025 minst 95 procent av kollektivtrafiken drivas med förnybar energi*.

Vid upphandling av trafik använder vi branschgemensamma miljökravsbilagor*. Det innebär att vi ställer miljökrav på trafikföretagen som kör för oss. Vill du veta mer om våra mål och riktlinjer kan du göra det här.

Vi är på god väg
Kollektivtrafik är bra för miljön. Under de senaste åren har resandet med Västtrafik ökat starkt. Idag utförs 94 procent av personkilometrarna med förnybar energi. I nya bussupphandlingar ställs krav på drivmedel med låg klimatbelastning. Våra resecentrum miljöcertifieras och energideklarationer finns för varje fastighet. Läs mer här. 

Uppföljning- en förutsättning för framgång
Mycket av det konkreta miljöarbetet sker i de trafikföretag som kör på uppdrag av Västtrafik och miljökraven är specificerade i trafikavtalen. Att spara energi är viktigt oavsett vilket drivmedel som används. Därför ställer vi också krav i avtalen på energieffektiva fordon och sparsamt körsätt. Vi följer upp miljö- och klimatarbetet och samlar all miljöinformation i en databas, som sedan ligger till grund för mål och nyckeltal. 

Förklaringar
Förnybara drivmedel: Energikällor som hela tiden förnyar sig och därför inte tar slut inom en överskådlig framtid, till exempel biogas och förnybar el.

Energieffektiva fordon: Fordon som är bränslesnåla.

Fossila bränslen: Till exempel naturgas, petroleum och kol.

Personkilometrarna: Det sammanlagda antalet kilometer resenärerna i våra fordon reser.

Klimatneutralt: Med klimatneutralt menas att landet inte längre bidrar till den globala uppvärmningen.

Miljökravsbilagor: Krav som ställs i trafikupphandling vad avser t.ex. energianvändning, utsläpp, buller miljöledning samt miljöredovisning.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val