Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Så här når vi målen

När allt fler ställer bilen och istället väljer kollektivtrafiken för sina resor minskar belastningen på miljön. Därför strävar vi både efter att öka andelen kollektivtrafik av det totala resandet i Västra Götaland och att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan.

Miljökrav vid upphandling av trafik
Mycket av det konkreta miljöarbetet sker i de trafikföretag som kör på uppdrag av Västtrafik. Miljökraven i trafikavtalen är uppdelade i tre delar:

  1. Energieffektivisering och andel förnybart drivmedel
  2. Utsläppsnivåer för kväveoxider och partiklar
  3. Krav på system för miljöledning

Krav på energieffektivisering 
Att spara energi är viktigt oavsett vilket drivmedel som används. Olika trafikslag har olika stor potential att göra detta.

I trafikavtalen kräver Västtrafik att trafikföretagen arbetar med energieffektivisering. Vi stimulerar utveckling genom kontinuerlig dialog med trafikföretagen och genom att ta initiativ till och delta i projekt som leder till en effektivare och mer miljöanpassad kollektivtrafik.

Sparsam körning
Även sättet man kör fordonen påverkar drivmedelsförbrukningen, som kan minska med tio procent med så kallad sparsam körning. Körsättet kan användas för alla typer av av fordon, även av tåg och fartyg. Västtrafik stödjer projekt som uppmuntrar till sparsam körning.

Miljöcertifiering av våra fastigheter
För alla nya byggnader som Västtrafik planerar, eftersträvas certifiering enligt GreenBuilding eller Miljöbyggnad. 

GreenBuilding är ett system för kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader. Exempel på kriterier för GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med minst 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Miljöbyggnad är ett system för att certifiera byggnader vad gäller energi, inneklimat och material. Systemet är utvecklat för att värna om hälsa och miljö.

Västtrafik har ett miljöprogram som används vid upphandling av entreprenadtjänster inom byggnation och drift av fastigheter samt hållplatsservice. Programmet innehåller krav på hur entreprenörer ska arbeta med miljörelaterade frågor. För alla fastigheter finns energideklarationer. De är underlag för beslut om energieffektiviserade åtgärder i Västtrafiks fastighetsbestånd.

Uppföljning av miljöarbetet
Genom att följa upp miljöarbetet ser vi om vi närmar oss de uppsatta målen och inom vilka områden det krävs större insatser. Vi följer också upp hur trafikföretag, entreprenörer och leverantörer lever upp till miljökraven i avtalen, bland annat genom att göra revisioner på plats.

De trafikföretag som kör för Västtrafik lämnar miljöredovisning via FRIDA som är en miljö-och fordonsdatabas. Det bearbetade resultatet i FRIDA blir bland annat underlag för mål och nyckeltal. Exempel på detta är antal fordon, körsträcka, miljöklassprestanda, utsläpp, bränsleförbrukning och andel förnybart drivmedel. Kollektivtrafikens externa miljöpåverkan kan mätas med hjälp av dessa nyckeltal.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val