Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Västtrafik och Västsvenska paketet

Västtrafiks huvudkontor i Skövde

Västsvenska paketet vill skapa en mer attraktiv region där det är enkelt att resa kollektivt, gå eller cykla. Flera av projekten inom Västsvenska paketet handlar om förbättrad infrastruktur och framkomlighet för kollektivtrafiken, till exempel tågtunneln Västlänken, ny knutpunkt med resecentrum i Gamlestaden. Genom att utöka infrastrukturen kan vi köra mer och bättre kollektivtrafik så att ännu fler kan resa med oss. Vårt mål är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2025.

Redan i dag är det fullt på Göteborgs Centralstation och det får inte plats med fler tåg i nuläget. För att köra fler tåg så att ännu fler ska kunna pendla inom regionen och till och från Göteborg behövs en tågtunnel under Göteborg.

Satsningarna på busskörfälten hjälper våra bussar att bli punktligare så att de inte fastnar bakom en bilkö. Med fler pendelparkeringar blir det enklare att köra bilen eller cykeln som en del av resan och sedan resa vidare med kollektivtrafiken. 

Västsvenska paketet behövs och är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska få plats att växa och bli ännu bättre. 

Västsvenska paketet bidrar också till en konkurrenskraftigare region med större rörlighet. På så sätt blir det lättare att pendla för att kunna arbeta, studera och bo inom Göteborgsregionen. Det minskar dessutom utsläppen och bidrar till en bättre miljö med renare luft.  

Satsningar längs pendlingsstråken

Pendeltågsresenärer kliver på och av Västtåget i Lerum.

Längs med utpekade stråk in mot Göteborg som exempelvis längs med väg 190, riksväg 40, Västtågen mellan Kungsbacka ocg Göteborg och Västtågen mellan Alingsås och Göteborg satsas det på pendelparkeringar för bil och cykel, längre plattformar och utökad resenärsinformation. Vi investerar i nya och längre tåg så att många fler ska kunna åka med oss. Plattformarna förlängs så att vi kan ha ännu längre tåg än idag. På så sätt får vi plats med fler resenärer som kan ta bilen till sin tågsstation, ställa den på pendelparkeringen och sedan kliva på det nya längre tåget.

Nästa delmål 2016-2018

Ett intensivt arbete med att kartlägga och planera för de aktiviteter som kommer att ske under perioden 2016-2018 har pågått sedan 2013.  Under 2016 kommer flera stora projekt inom Västsvenska paketet att vara igång eller starta, exempelvis  Marieholmsförbindelsen, Gamlestaden och nedsänkningen av E45 mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Utmaningen är att koordinera och samordna trafiken under byggtiden. För Västtrafik handlar det om att kunna ge våra kunder en väl fungerande kollektivtrafik under byggtiden. I de fall omläggningar och ersättningstrafik krävs handlar det också om att informera våra kunder i tid för att uppmuntra till att fortsätta åka kollektivt trots störningar eller omläggningar i kollektivtrafiken. Fokus ligger därför på att få så lite påverkan på kollektivtrafiken som möjligt under byggtiden av de stora projekten.

Vad ingår inte i Västsvenska paketet? 

Västsvenska paketet täcker inte driftskostnader (att köra trafik) för kollektivtrafiken. Vi har ändå genomfört stora trafikökningar för att kunna ta hand om det ökade resandet efter införandet av trängselskatten. Bland annat har vi köpt in 22 längre pendeltåg för att kunna trafikera de förlängda tågplattformarna samt tolv nya regiontåg. Vi har också gjort satsningar på ett nytt expressbussnät med tre nya expressbusslinjer och utökad stombusstrafik samt en ny pendeltågslinje mellan Ale och Göteborg.

Förutom satsningar inom Västsvenska paketet satsas också pengar inom den Regionala planen för infrastruktur, där det framöver kommer att satsas på knutpunkter både i och nära Göteborg (exempelvis Frölunda Torg och Trollhättan). Det gör det också möjligt att fortsätta satsa på kollektivtrafiken i övriga delar av regionen.

Delprojekt inom Västsvenska paketet som Västtrafik arbetar med

Västlänken 
Västtrafik är en viktig part i planeringen av Västlänkens stationer för att våra resenärer ska vara trygga och att uppgångarna ska ligga i nära anslutning till lokal kollektivtrafik. Men vi planerar också för trafikering i Västlänken, så att det underlättar resandet och bidrar till att fler kan och vill resa kollektivt. Tillsammans med Göteborgs Stad ska stationerna också utgöra en del i Göteborgs stadsutveckling.

Pendelparkeringar                                                                    
Inom Västsvenska paketet bygger Västtrafik 2000 pendelparkeringar för bil och lika många för cykel längs med utpekade kollektivtrafikstråk; Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan, Boråsbanan, Väg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. Utbyggnaden gör i samarbete med kommunerna längs pendelstråken. Mer information om pendelparkeringar

Trafikinformation
Tillsammans med Trafikverket och Göteborgs Stad deltar vi också i arbetet med en utökad och bättre trafikinformation. Vägskyltar som talar om hur många pendelparkeringar det finns lediga och när nästa buss eller tåg avgår. Information via webben eller telefonen när det sker en störning som påverkar kollektivtrafiken.

Företagsrådgivning
Dialog med företag och andra arbetsgivare i regionen för att skapa lokala förutsättningar för ändrat resebeteende genom att erbjuda företagskort till kollektivtrafiken. Mer information om hur Västtrafik arbetar med företag.

Trafikinformatik
Västtrafik arbetar främst med realtidsinformation och störningsinformation på hållplatser, knutpunkter och pendelparkeringar i form av realtidsskyltar eller appar. Arbetet med IT-åtgärder görs för att öka tillgången till resenärsinformation inför, under och efter resan. 

Analys och utvärdering      
Västtrafik arbetar med uppföljning och utvärdering av kollektivtrafiken. Detta sker genom uppföljning av kollektivtrafikens punktlighet, pålitlighet, antal resor, fullbelagda fordon och beläggning på pendelparkeringar samt uppföljning av attityder till kollektivtrafik i kollektivtrafikbarometern.

Ytterligare satsningar i Västsvenska paketet 2014-2028  

För åren 2014-2016 planerar Västtrafik tillsammans med övriga parter inom Västsvenska paketet för ytterligare satsningar bland annat i pendelparkeringar, marknadskommunikation och IT-åtgärder samt information kring de stora byggprojekten såsom den nya Hisingsbron och Västlänken. Mer information kommer.

För att läsa mer om Västsvenska paketet besök Trafikverkets webbplats.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val