Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Västlänken

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Stationer kommer att finnas vid Göteborgs central, Haga och vid Korsvägen. De nya stationerna ökar tillgängligheten till staden, samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar med genomgående linjer. Det gör det också enklare att pendla mellan bostad, arbete och studier och bidrar till en större region.

Så här kan en av stationerna längs Västlänken komma att se ut.
Tänkbar utformning av nya Station Centralen, från Trafikverkets samrådshandling, Bild: Metro arkitekter

Västtrafiks målsättning är att Västlänkens stationer ska vara trygga och att uppgångarna ska ligga i nära anslutning till lokal kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken, inte för att man måste utan för att man vill. Då är resandemiljöer och stationer en viktig del utav resan för att skapa attraktiva och smidiga resor med kollektivtrafiken.  

Göteborg C överbelastad
Kapaciteten på Göteborg C är redan idag överbelastad och gör det svårt att få plats med fler tåg och utöka tågtrafiken. Det skapar också förseningar och ett störningskänsligt system för pendel- och regiontågen. Västlänken är en förutsättning för att kunna utöka den genomgående tågtrafiken i Göteborg.  

För arbetet med Västlänken har Västtrafik utgått ifrån Västra Götalandsregionens resandemål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken.

Haga ny knutpunkt
Dragningen för Västlänken är viktig då den skapar fler centrala målpunkter för kollektivtrafiken i Göteborg, och sprider ut resandeströmmar på ett jämnare sätt över staden. Många har målpunkter i de västra stadsdelarna  för att snabbare kunna ta sig till exempelvis Järntorget, Majorna, Frölunda och Universitetet. Den nya stationen vid Korsvägen ansluter till evenemangsstråket och campus Näckrosen.

Läs mer om Västlänken på Trafikverkets hemsida eller på Göteborgs Stads hemsida.

Frågor och svar om Västlänken

 • De tåg som kommer att trafikera Västlänken är regiontåg som exempelvis tåg från Trollhättan och Skövde samt Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln och Alependeln.

 • Det kommer att vara ett samråd för Västlänkens stationer under 2014 då allmänheten kommer att få komma med synpunkter på stationerna.

 • För Västtrafik är det viktigt att placera uppgångarna ifrån Västlänken i så nära anslutning till den övriga kollektivtrafiken i staden som möjligt. På så sätt förenklar man bytet mellan tåg som trafikerar Västlänken och stadstrafiken så att det blir smidigare byten för våra resenärer. 

  En stor andel av resenärerna med Västlänken ska byta till och från den lokala kollektivtrafiken. Västtrafiks entreprenörer kör också de tåg som kommer att trafikera Västlänken och vi ansvarar också för resenärsservicen kopplat till stationerna. Västtrafiks mål är bra resandemiljöer för resenären.

 • Det gör Trafikverket som är huvudman. 

 • De tåg som kör via Västlänken kommer att vara region och pendeltåg, vilket ger ett tåg varje kvart i högtrafik och varje halvtimme och timme i lågtrafik. Det kommer därför inte vara likt en tunnelbana med täta avgångar och stadstrafik, då tågen är regionaltåg och pendeltåg somkommer ifrån olika delar i regionen, vissa tåg kommer ifrån exempelvis Kungsbacka och andra ifrån Vänersborg.

 • Med en Västlänkstation i Haga kommer de tågresenärer som har slutstation i eller nära stationens område att få en kortare restid och framför allt skapas fler möjligheter till direktresor utan byten. Från Haga station nås många arbetsplatser, men även Handelshögskolan och flertalet gymnasieskolor ligger inom gångavstånd. Station Haga kommer även medföra kortare restider för de som ska till eller reser ifrån de västra och södra delarna av Göteborg som exempelvis Majorna, Älvsborg och Frölunda. Haga ligger också i nära anslutning till området Skeppsbron som kommer att expandera inom den närmsta tiden med utökning av både service och bostäder längsmed Södra Älvstranden.

  Genom att byta till buss eller spårvagn vid Haga kan restiden kortas då resenärerna inte behöver resa med den lokala kollektivtrafiken genom city där restiderna är långa på grund av begränsad hastighet.

  För de som reser med tåg norrifrån bedöms Haga bli den primära bytespunkten för de som ska till/från Sahlgrenska och Chalmers. Med anslutande stombuss eller spårvagn skapas bra och täta förbindelser till och från dessa målpunkter. 

  Om inte station Haga skulle byggas skulle resenärer till Chalmers och Sahlgrenska främst välja att byta till spårvagn vid Korsvägen. Med en station vid Haga kommer både Korsvägen och centralenstationen att avlastas. Utan en station vid Haga kommer trycket vid Centralen att bli ännu högre än vad som nu planeras för, vilket skulle innebära att både Västlänken och anslutande kollektivtrafik skulle behöva ta ännu större markytor i anspråk, ytor som nu istället kan användas för att skapa en mer attraktiv stadsutveckling i området kring Centralen.

 • Göteborg Central kommer att finnas kvar som slutstation för de tåg som har Göteborg som sista station, exempelvis de nationella tågen som går mellan Göteborg och Stockholm. Västtrafik kommer även att vända ett antal regiontåg i säckstationen då det inte finns plats för alla tåg i Västlänken. 

 • Både Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad arbetar inom ramen för Västsvenska paketet med fokus för att möjliggöra en pålitlig och tillgänglig kollektivtrafik även under byggtiden av Västlänken. Arbetet med att koordinera påverkan på kollektivtrafiken under byggskedet pågår för att minimera störningarna både för kollektivtrafikresenärer och övriga. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val