Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Resevillkor

Resevillkoren är en samling regler som tagits fram för att det ska kännas tryggt och säkert att resa med Västtrafik och för att resan ska bli så trevlig som möjligt. Både för oss som arbetar ombord och för dig som åker med.

  • Det som står i resevillkoren om Västtrafik gäller för Västtrafik AB och för de trafikföretag och andra företag som Västtrafik anlitar för att utföra resor.
  • Västtrafiks resevillkor gäller under alla resor med Västtrafik. Delar av villkoren gäller också områden utanför fordonen som Västtrafik har ansvar för (t.ex. spårområden).
  • Resevillkoren gäller tillsammans med ordningslagen, trafikskadelagen, järnvägssäkerhetslagen, järnvägstrafiklagen, sjölagen, annan lagstiftning och andra särskilda bestämmelser som t.ex. lokala ordningsstadgor.
  • Inom Västtrafik gäller Västtrafiks linjesträckningar och tidtabeller. Västtrafik kan se över och förändra linjesträckningar och tidtabeller flera gånger om året.
  • Tillfälliga förändringar kan bli aktuella vid större evenemang, trafikomläggningar och liknande. Västtrafik informerar alltid i förväg om kända förändringar i trafiken.
  • Västtrafik råder inte över faktorer som väder- eller trafikförhållanden och kan därför inte garantera att du kommer fram enligt tidtabell.
  • Kollektivtrafiken kan också bli påverkad av förändringar utanför Västtrafiks kontroll (se avsnittet Force majeure).
  • Västtrafik fastställer från tid till annan biljettsortiment och priser. Information om dessa finns att läsa på vasttrafik.se och i tryckt informationsmaterial. Västtrafik förbehåller sig rätten att ändra såväl sortiment som priser varför de vid var tid gällande sortimentet, priser och köpvillkor finns publicerade på vasttrafik.se/biljettinformation.  
  • Person (”Resenär”) som reser med Västtrafik är skyldig att inneha giltig biljett under hela resan. Det är Resenärens ansvar att i förväg ta reda på vilken biljett som krävs för den resa som ska göras och om resan kräver utskriven Kortinspektion, se nedan om Kortinspektion. Biljett som kräver aktivering eller avläsning i en kortläsare måste visas upp mot kortläsaren (valideras) och detta direkt när Resenären går ombord. Resenären ska försäkra sig om att biljetten accepterats (pip hörs och en grön lampa lyser). Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras i kortläsaren ska Resenären kontakta förare eller annan ombordpersonal. Andra biljetter - som inte behöver visas upp mot kortläsare - ska visas upp för förare, tågvärd eller annan ombordpersonal. Biljetter som köps ombord eller som köps via mobiltelefon ska köpas direkt vid påstigning på fordonet. Reser du med ett fordon utan kortläsare (exempelvis vissa tåg som Västtrafik har biljettsamarbete med), måste du ha med dig en Kortinspektion som visar att din biljett är giltigt (se om ”Kortinspektion” på vasttrafik.se).  
  • Västtrafik genomför kontinuerligt biljettkontroller. Vid kontroll är Resenär skyldig att visa upp eller lämna över biljett och eventuellt stödjande dokument (t.ex. ID-handling eller studentlegitimation) till trafiktjänsteman. Vid kontroll av mobil-biljett är Resenär skyldig att på sin telefon, efter trafiktjänstemans begäran och instruktion, visa att han/hon har en giltig biljett. Resenär som inte kan visa en giltig biljett vid biljettkontroll kan, enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift på 1 200 kronor. Har Resenär inte betalat rätt pris för resan, eller saknar Resenär giltig biljett, har trafiktjänsteman rätt att avvisa Resenären från fordonet.  
  • Kan det antas att en biljett är förfalskad, manipulerad eller om dess giltighet på annat sätt kan ifrågasättas äger trafiktjänsteman rätt att omhänderta biljetten/ Västtrafikkortet. Västtrafik äger även rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan någon skyldighet för Västtrafik att ersätta ägaren för dess återstående värde.
  • För biljett gäller Västtrafiks gällande rese- och köpvillkor vid tidpunkten för aktiveringen av biljetten. Aktivering av biljett sker i enlighet med särskilt angivna villkor för respektive biljett. Om inte annat anges i Västtrafiks rese- och köpvillkor aktiveras biljetten vid första tillfället som biljetten används. För giltig biljett ska Västtrafiks rese- och köpvillkor för biljetten vara uppfyllt.
  • Du reser alltid i mån av plats. Observera att detta även gäller för dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol eller hund där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar. Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats när du byter linje.
  • Fordon i linjetrafik stannar bara när du som står på en hållplats tydligt visar att du vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av.
  • Nattstopp på andra ställen än ordinarie hållplatser är något som ibland efterfrågas i nattrafiken. Det är inget som Västtrafik kan garantera eller lova – men det är heller inget som vi förbjuder. Den ansvarige föraren gör en bedömning från fall till fall om det är förenligt med våra säkerhetskrav. Möjligheten till nattstopp kan variera beroende på väder och aktuell trafiksituation.

  Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna för påstigning:

  • Om det är fullsatt.
  • Om trafikledningen har gett order om det.
  • Om personen som vill stiga ombord uppträder på ett sådant sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (gäller t.ex. person som är berusad eller har med sig ett farligt föremål).
  • Om fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.

  • Du får bara stiga av och på vid hållplatser och enbart när fordonet står helt stilla. Skulle det bli aktuellt att stiga av eller på vid annan plats än vid en hållplats, måste du noga följa anvisningarna från föraren eller annan trafiktjänsteman.
  • Det är förbjudet att försöka hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar under färd.
  • När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av.
 • Ombord på fordon får du inte:

  • Störa föraren under körning.
  • Dricka alkoholhaltiga drycker.
  • Röka (förbudet gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).
  • Äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.
  • Ha med dig föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är ombord. Det är inte tillåtet att ha med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt. Du får heller inte ta med dig föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på hållplats eller liknande.
  • Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som störande eller vållar obehag för andra som är ombord. Även när du lyssnar på musik med hörlurar kan människor i närheten blir störda. Instrument får inte spelas ombord.
  • Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag om Västtrafik har beviljat särskilt tillstånd).
  • Samla in pengar i bössor och liknande. (Undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan.)
  • Åka någon typ av rullskridskor, rullbräda eller liknande.
  • Skräpa ner, förorena eller vandalisera.
  • Ha med dig djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.
  • Hålla delar av kroppen, eller sticka ut föremål, utanför fordonet under färd.
  • Kasta ut föremål från fordon.
  • Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.
  • Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.
  • Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).

  Vid tvister om tolkningen av de här reglerna gäller alltid förarens, ombordpersonalens eller annan trafiktjänstemans uppfattning och den ska följas utan undantag. Tolkningen går att överklaga hos Västtrafik (se avsnittet Krav och reklamationer).

  • Barn
   Är du vuxen eller ungdom får du ta med så många barn (0-7 år) som du kan ta fullt ansvar för (särskilda regler gäller på tåg i SJ:s regi utan att betala någon särskild avgift för barnen). Barn under 6 år får inte resa ensamma. Barn från 6 år får resa ensamma men ska då ha ett giltigt färdbevis.
  • Åldersgränser barn/ungdom/vuxen
   För information om åldergränser klicka här.
  • Barnvagn
   Du får ta med barnvagn i mån av plats. Den måste vara bromsad under resan och finns det fastsättningsanordning ombord ska du använda den. Barnvagnen får inte hindra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa dig ombord med vagnen. Föraren är heller inte skyldig att vänta med att köra iväg tills du har stämplat.
  • Ledsagare
   I Göteborg reser ledsagare utan kostnad tillsammans med fullt betalande person som har funktionsnedsättning och färdtjänstintyg. I övriga delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.
   Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt inom Västtrafik Göteborgsområdet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt vissa delar av Västtrafik Fyrbodalsområdet (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla).
  • Rullstol och rullator
   I kollektivtrafiken bör du kunna stiga på och av fordon på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Liftar eller ramper på fordonen är avsedda för personer med rullstol eller rullator. Du får hjälp att hantera lift/ramp på buss, båt, tåg eller spårvagn om trafiksituationen inte kräver annat. Rullstolsburen resenär har ett egenansvar i att påkalla förarens uppmärksamhet vid på/avstigning när ramp/lift används samt följa de säkerhetsföreskrifter som finns på informationsdekalerna på fordonet. På buss, båt och tåg får du vid behov hjälp av trafikpersonal att spänna fast din rullstol och betala för din resa.

   Rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) kan medföras på fordonet, dock ej elscooter på buss. Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan rullstolsburna använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl  inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.
  • Sittplats för funktionshindrad
   Du som är funktionshindrad har företräde till de markerade sittplatser som finns reserverade för funktionshindrade.
  • Säkerhetsbälten
   Om det finns säkerhetsbälte ombord måste du använda det.
  • Hopfälld minicykel
   Hopfälld minicykel som du på egen hand kan bära betraktas som bagage och får tas med utan kostnad. I övrigt gäller samma regler och villkor som under ”Bagage” samt ”Ansvar för bagage, djur med mera” nedan.
  • Bagage
   Bagage som du på egen hand kan bära får du ta med dig utan kostnad. Ditt bagage får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, skymma sikten för föraren, hindra föraren eller på annat sätt påverka säkerheten ombord. Skrymmande bagage ska du placera på lämplig plats. Du får inte ta med dig bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra. Det får heller inte vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt. På fartyg inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.
  • Husdjur
   Du får ta två husdjur med dig utan kostnad. Undantaget för detta är på Ronden bussarna, där det inte är tillåtet att medta husdjur. De ska antingen vara kopplade eller sitta i bur eller väska. De får inte placeras på sittplatser. Två hundar får resa samtidigt i varje fordon eller vagn om de har samma ägare. Annars gäller maximalt en hund per fordon eller vagn. Finns det redan ett annat husdjur ombord på fordonet kan du alltid fråga föraren om du får ta med ditt husdjur också. Då är det föraren som beslutar om husdjuret får följa med, men det är alltid du som resenär som har det yttersta ansvaret för ditt husdjur.
   Av hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet eller vagnen. På fartyg ska pälsdjur resa på styrbords (höger) sida i salongen eller utomhus på däck. Du får inte ta med husdjur som är giftiga, farliga eller störande för andra resenärer.
  • Ledarhund och signalhund
   Ledarhundar och certifierade signalhundar i kollektivtrafiken är hjälpmedel för funktionshindrade. Du som använder sådan hund får ta med den utan kostnad och ni reser på valfri plats i fordonet. Ledar- och signalhund får gå ombord även om det redan finns hund på fordonet.
  • Cykel
   Om det finns plats ombord får du mot avgift ta med cykel:
   - på Västtågen
   - i färjetrafiken i Göteborgs södra skärgård och Bohuslän.
   - i regionbusstrafiken på bussar med godsutrymme som har plats för cykel.
   Finns det fastsättningsanordning ombord, ska du använda den. På spårvagnar och stadsbussar eller i den anropstyrda trafiken (såsom Färdtjänst) får du inte ta med cykel. I mån av plats och mot avgift går det att ta med cykel på övriga fordon. Se dock vad som gäller för ihopfälld minicykel. På båtarna Älvsnabben och Älvsnabbare får cykel tas med avgiftsfritt.
  • Hittat eller glömt
   Om du hittar något kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare, ombordpersonal eller annan trafiktjänsteman. Du kan inte kräva hittelön av Västtrafik. Har du själv glömt något på ett fordon kan kundservice på telefon 0771-41 43 00 hjälpa dig att få kontakt med rätt hittegodsavdelning. 
  • Ansvar för bagage, djur med mera
   Du har ansvar för det som du tar med dig ombord på resan; barnvagn, djur, bagage och liknande. Västtrafik tar inget ansvar om det blir stulet, skadat, skadar andra resenärer, skadar annat bagage eller skadar fordonet.
   Om Västtrafik blir ersättningsskyldigt mot tredje man på grund av att du varit oaktsam, blir du ersättningsskyldig mot Västtrafik.
  • Förseningsersättning
   Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag. Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

   50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter
   75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
   Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre

   Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, normalt 5 minuter. Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening.

   Ersättning för annan transport vid befarad försening
   Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med egen bil. Högsta ersättning är 1 150 kronor per resenär.

   Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 300 kronor. Vid resa med  egen bil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt. Maxbeloppet är 1 150 kronor per resenär oavsett hur många personer som reser i bilen. 

   Långvariga trafikstörningar
   En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning. 

   Ansökan om förseningsersättning
   Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats. Om ni är flera som har rest med taxi eller egen bil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på blanketten. 

   Utbetalning av förseningsersättning
   Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck. Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättning skulle varit lägre.

   Resplusbiljett
   När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om förseningsersättning inom Resplus. Om sådana resor blir försenade tar du kontakt med berörd trafikhuvudman. 

   Öresundstågsbiljett
   Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på Öresundstågs hemsida

   När gäller inte rätten till förseningsersättning?
   Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med fartyg, färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Den gäller heller inte om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

   Ersättningstrafik
   Vid större kollektivtrafikstörningar är det normalt att ersättningstrafik sätts in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med 1 150 kronor.
  • Person- och sakskador
   Ansvar för person- och sakskador ombord på Västtrafiks fordon och områden styrs av bestämmelserna i järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen.
  • Ansvarsbegränsningar för Västtrafik
   Vid sidan av Västtrafiks förseningsersättning och lagstiftningen om person- och sakskador, är Västtrafiks ansvar begränsat dels enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.
  • Force majeure
   Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte så kallad force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val