Dari

کمک کنید تا خطر سرایت مریضی در طرافیک عمومی کاهش پیدا کند.

توجه نشان بدهید و فاصله با همدیگر را رعایت نماید.

از سفر در جریان گیروبار قبل و بعد از اتمام کار اجتناب کنید.

آیا وقت سوار شد جای تنگ است؟ اگر می توانید وسیله ای نقلیه ای بعدی را بگیرید.

پیاده یا با بایسکل بروید.

اگر احساس مریضی و بی حالی می کنید خانه بمانید

اگر بالای 70 سال هستید و مربوط به گروپ خطر هستید با ما سفر نکنید.

تشکر برای اینکه هستید و برای داشتن یک ترافیک عمومی امن کمک می کنید.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies