Förseningsersättning - villkor och frågor

Här finns vanliga frågor och svar om hur förseningsersätting fungerar och våra resevillkor om ersättning. 

Vanliga frågor

Vad du får i ersättning beror på hur försenad resan blev. 

Så mycket kan du få i ersättning

Du avgör själv om du ska ta taxi eller vänta på nästa avgång. Högsta ersättning för taxi är 1150 kronor. Om resan kostar mer får du betala resten själv.

Tips, dela taxi!
Genom att dela taxi med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka eftersom maxbeloppet räknas per person. Två personer kan alltså åka taxi för 2300 kronor.

 

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen ska gälla. Bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre.

Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan, i våra appar eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal.

Du kan få ersättning om du väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad. Vi räknar fram ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Högsta ersättning är 1150 kronor oavsett hur många som reser i bilen.

Anledning till att du behöver ange personnummer är du ska känna dig trygg med att ersättningen kommer till dig och inte hamnar hos fel person.

Det innebär också att du snabbare och säkrare kan få ersättning insatt på ditt bankkonto eftersom vi med hjälp av ditt personnummer kan göra insättningen elektroniskt istället för manuellt.

Västtrafik behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftslagen

Vi ersätter inga följdkostnader som till exempel nya tågbiljetter, parkeringsavgift eller kostnad för missat läkarbesök.

Du kan inte få förseningsersättning när du reser med:

  • Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor.
  • Museispårvagnar eller sightseeingbussar.
  • Om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

Villkor

Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.

Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,

75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter

Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.

Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, normalt 5 minuter.

Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med privat bil. Högsta ersättning är 1 150 kronor per resenär.

Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 300 kronor.

Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt. Maxbeloppet är 1 150 kronor per resenär oavsett hur många personer som reser i bilen.

Långvariga trafikstörningar

En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning.

Ansökan om förseningsersättning

Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats. Ansök om förseningsersättning här eller via en ansökningsblankett för förseningsersättning. Du kan också beställa en ansökningsblankett från Kundservice på telefon 0771-41 43 00 eller via digitala kanaler såsom e-post.

Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina kostnader.

Utbetalning av förseningsersättning

Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck. Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha varit lägre.

Resplusbiljett

När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om förseningsersättning inom Resplus. Om en resa med Resplus blir försenad tar du kontakt med den trafikhuvudman som ansvarar för den försenade sträckan.

Öresundstågsbiljett

Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på www.oresundstag.se.

När gäller inte rätten till förseningsersättning?

Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Förseningsersättningen gäller inte heller om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

Ersättningstrafik

Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med 1 150 kronor.

Begäran om omprövning

Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om förseningsersättning.

Västtrafiks fullständiga köp- och resevillkor