Chatta med oss här!

Miljö och kollektivtrafik

Vi strävar efter att få fler att resa med oss och att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. Som Sveriges näst största kollektivtrafikföretag gör vi skillnad. 

Så jobbar vi för hållbar kollektivtrafik

Buss kör på väg kantad av träd med höstlöv

Medvetna upphandlingar

När vi upphandlar ny trafik ställer vi långtgående miljökrav, t.ex. på att trafiken körs med klimatsmarta drivmedel och energieffektiva fordon och att buller och utsläpp begränsas. Vi samarbetar med och stöttar trafikföretagen för att de ska kunna driva miljöarbetet även hos sig.

Elbuss stannar vid hållplats Götaplatsen

Elektrifiering

Vi deltar i ett flertal olika projekt för att lära oss och förbereda för elektrifiering av våra fordon. De kommande åren satsar vi på att elektrifiera främst i stadstrafiken vilket ger miljövinster med minskning av både buller och utsläpp. Vi elektrifierar bussar och färjor, bl.a. levereras vår första elfärja 2019.

Stenpiren resecentrum, glasbyggnad

Miljöanpassade byggnader

Vi bygger fastigheter där vi tar miljön med i beaktning i alla skeden, t.ex. med användning av hållbara material och låg energiförbrukning. Vi arbetar också med energiproduktion på våra byggnader med solceller. Vi strävar efter att tillverka så mycket energi som möjligt, genom att använda så många ytor som vi kan till solceller.

 

Våra miljömål

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser per personkilometer med 80 % mellan 2006 och 2020. Vi har även som mål att:

  • Utsläpp av kväveoxider och partiklar per personkilometer ska ha minskat med minst 60 % år 2025 jämfört med år 2006
  • 25 % mindre energi ska användas per personkilometer innan år 2025 jämfört med år 2006.
  • Minst 95 % av kollektivtrafiken ska utföras med förnybar energi år 2025, räknat per personkilometer.

Så här går det

  • Mellan 2006 och 2017 minskade vi våra utsläpp av klimatpåverkande gaser per personkilometer med 72 %.
  • Sedan 2009 har vi minskat utsläpp av kväveoxider med 40 % och partiklar med 28 % per personkilometer.
  • Vår energianvändning är idag oförändrad jämfört med 2006. Framkomlighet, framdrift och extrautrustning är sådant som påverkar energianvändningen.
  • Vi har nått vårt mål om att köra 95 % av kollektivtrafiken med förnybar energi, räknat per personkilometer.

Riktlinjer i miljöarbetet

Utgångspunkten för Västtrafiks miljöarbete är Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram som sätter riktningen för kollektivtrafiken i regionen. Vi utgår också ifrån regionens miljö- och klimatstrategi.

Utöver detta bidrar vi till regeringens vision om att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och att fordonsflottan senast år 2030 inte längre är beroende av fossila drivmedel.

Trafikförsörjningsprogram och miljö-klimatstrategin finns här.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies