1. BAKGRUND

1.1 Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen och erbjuder resor med buss, tåg, spårvagn, bil och båt i Västra Götaland. Västtrafik erbjuder Företag att såsom Företagskund köpa Västtrafiks biljetter och tjänster.

1.2 Med ”Företag” avses juridisk person (ex. bolag och myndighet) som ingått avtal med Västtrafik avseende köp av Västtrafiks biljetter och tjänster genom att Företags ansökan om att bli Företagskund hos Västtrafik blivit beviljad.

2. FÖRETAGETS SJÄLVSTÄNDIGHET

2.1 Företaget utgör en självständig avtalspart gentemot sina anställda och övriga som använder de av Företaget köpta Västtrafiks biljetter och tjänster från Västtrafik.

2.2 Företaget är betalningsansvarig gentemot Västtrafik för Företagets beställningar av Västtrafiks biljetter och tjänster som sker av Företaget och dess anställda.

3. RESEVILLKOR

För resa med Västtrafik gäller Västtrafiks vid var tidpunkt gällande Allmänna rese- och köpvillkor och särskilda köpvillkor för digitala biljetter. Företaget och dess anställa förbinder sig att följa dessa villkor vid resa med Västtrafik. Om det i Västtrafiks Allmänna rese- och köpvillkor förekommer motstridiga uppgifter i förhållande till dessa Företagsvillkor eller parternas Avtal i övrigt har det mellan parterna träffade Avtalet företräde framför Västtrafiks Allmänna rese- och köpvillkor.

4. GILTIGHETSTID FÖR BILJETTER

4.1 Fysisk årsbiljett aktiveras och är giltig i ett kalenderår från och med angivet startdatum vid beställningen. Digital årsbiljett löses in och aktiveras av resenären.

4.2 Övriga biljetter är giltiga från och med dag för aktivering och gäller under den giltighetstid som aktuell biljett omfattar. Närmare information om aktivering av biljetter framgår av Västtrafiks allmänna rese- och köpvillkor.

5. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Priser och avgifter

5.1 För Västtrafiks biljetter och tjänster utgår pris vid beställningstillfället i enlighet med Västtrafiks vid var tidpunkt gällande prislista.

5.2 För Biljetterbjudande utgår pris vid faktureringstillfället i enlighet med punkt 8 nedan.

5.3 Mervärdesskatt på biljetter utgår f.n. med 6 %.

5.4 För leverans av biljetter per post utgår en enhetlig fraktkostnad om f.n. 125 kronor per beställning. Ingen administrationsavgift utgår.

5.5 Västtrafik ska informera Företaget om prisförändringar på sina biljetter senast en månad före det att prisförändringen börjar att träda ikraft. Företaget ska informera sina anställda om förestående prisförändringar i anslutning till att Företaget fått information härom.

Fakturering och orderbekräftelse

5.6 Fakturering av beställda biljetter och tjänster sker veckovis. Notera att vid beställda biljetter faktureras hela giltighetstiden för biljetten.

5.7 Västtrafik tillhandahåller en orderbekräftelse i Företagsportalen med specifikation av antalet köpta biljetter och tjänster.

5.8 Fakturering av Företagserbjudandebiljetter regleras i punkt 8 nedan.

Betalningsvillkor

5.9 Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

5.10 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Västtrafik äger också rätt att spärra de biljetter och tjänster för vilket betalningsdröjsmål föreligger.

6. ANSÖKAN OM ATT BLI FÖRETAGSKUND

6.1 Ansökan om att bli Företagskund hos Västtrafik ska ske digitalt via Västtrafiks Företagsportal.

6.2 Västtrafik utför en sedvanlig kreditprövning av de Företag som ansöker om att bli Företagskund. Företaget samtycker till att Västtrafik har rätt att utföra en sedvanlig kreditupplysning på Företaget och i övrigt inhämta information om Företaget från offentliga källor. När Företagets ansökan beviljats får Företaget en bekräftelse på godkänd ansökan och ett kundnummer.

7. BESTÄLLNING OCH LEVERANS

7.1 Beställning av biljetter och tjänster ska ske via Västtrafiks företagsportal och i enlighet med av Västtrafik vid var tidpunkt angivna instruktioner.

7.2 Fysiska biljetter och värdecheckar levereras till önskad adress i Sverige. Digitala biljetter och värdecheckar distribueras via sms. Fysisk Årsbiljett kan dock på begäran vid beställningen levereras direkt hem till Företagets anställda.

7.3 Årsbiljett levereras senast tio dagar efter lagd beställning. Övriga biljetter levereras senast sju dagar efter lagd beställning.

7.4 Tjänster tillhandahålls enligt i Avtalet angivna tidpunkter.

8. BILJETTERBJUDANDEN

8.1 Ett Biljetterbjudande är ett erbjudande om biljett som levereras digitalt från Västtrafik till önskad mottagare digitalt vid accept. Biljetterbjudanden finns som olika biljettyper enligt Västtrafiks vid var tid gällande sortiment för Biljetterbjudanden.

8.2 Företag kan genom utskick till resenär erbjuda oaktiverade biljetter digitalt. Resenären kan sedan vid var tid aktivera Biljetterbjudandet genom att fylla i en kod som skickas till resenärens mobila enhet. Ifyllandet av koden medför att Biljetterbjudandet aktiveras och kan användas som biljett.

8.3 För leverans av oaktiverad länk till Biljetterbjudande utgår ingen kostnad eller administrationsavgift. Företaget debiteras endast för Biljetterbjudanden för vilka aktiveringskod har beställts och levererats. Endast aktiverat Biljetterbjudande kan användas som biljett.

8.4 Fakturering av Biljetterbjudanden för vilka aktiveringskod har beställts och levererats sker veckovis i efterskott. I samband med fakturering tillhandahåller Västtrafik Företaget en specifikation av antalet köpta biljetter genom tjänsten Biljetterbjudande.

8.5 För Biljetterbjudande utgår pris vid faktureringstillfället i enlighet med Västtrafiks vid var tidpunkt gällande prislista.

9. ÅTERKÖP OCH BYTE AV BILJETTER

För återköp och byten av fysiska biljetter gäller vad som anges i Västtrafiks rese- och köpvillkor för respektive biljettyp. Notera dock att återköp eller bytesrätt inte gäller för digitala biljetter såsom Västtrafik To Go med undantag för den rätt till återköp som kan föreligga i vissa fall enligt lag (2015:953) om kollektivtrafiksresenärers rättigheter.

10. SUPPORTÄRENDEN

Ansvar för frågor från Företagets anställda om biljetter ska fördelas mellan parterna enligt följande:

a) Västtrafik ansvarar för frågor av teknisk supportkaraktär avseende biljetten och dess användning samt trafikinformation inom ramen för kollektivtrafiken som utförs av Västtrafik.

b) Företaget ansvarar för frågor kring köp och betalning, registreringsärenden samt övriga frågor som inte omfattas av Västtrafiks ansvar enligt punkt a) ovan.

11. PERSONUPPGIFTER M M

Allmänt

11.1 Västtrafik behandlar personuppgifter inom ramen för Företagets beställningar av biljetter och tjänster i enlighet med tillämplig lagstiftning med ändamål att administrera Företagets köp av biljetter.

11.2 Vid utförandet av Företagets beställningar av biljetter och tjänster gäller separat träffat personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna, se bilaga A till dessa Allmänna Företagsvillkor. Personuppgiftsbiträdesavtalet specificerar de villkor som gäller mellan parterna vid personuppgiftsbehandling. Närmare information om Västtrafiks behandling av personuppgifter framgår av Västtrafiks integritetspolicy som finns tillgänglig på www.vasttrafik.se.

Registrering av Västtrafikkort

11.3 För att kunna spärra ett Västtrafikkort vid förlust och därmed erhålla förlustgaranti måste Företaget registrera berörda Västtrafikkort i Företagsportalen. Detta gäller inte Företagskort 365 som registreras direkt vid köp. Registreringen är också ett krav för att man ska kunna ta del av köptransaktioner vid reklamation.

11.4 Genom registeringen skapar Företaget förutsättning att inte obehöriga personer registrerar sig under falskt namn och till exempel spärra av företaget köpta Västtrafikkort.

11.5 Västtrafik sparar de obligatoriska uppgifter som lämnas vid registreringstillfället, dvs. organisationsnummer, företagsnamn, postadress, postnummer, postort, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Om mobiltelefonnummer angivits registreras även det. Uppgifterna sparas hos Västtrafik.

12. AVTALSTID

Avtalet gäller tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen.

13. SEKRETESS OCH SÄKERHET

13.1 Vardera Parten förbinder sig att utan begränsning i tiden inte utan den andra Partens medgivande till tredje man utlämna sådana uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess eller uppgift om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten skriftligt angivit vara konfidentiell eller som Part rimligen bör förstå är information som kan innebära skada i konkurrenshänseende om den lämnas ut till tredje man.

13.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Parternas avtalsförhållande eller som är allmänt känd utan att brott mot denna sekretessklausul har skett. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis till följd av att uppgifter inte kan sekretessbeläggas hos Västtrafik med stöd av 31 kap. 17 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dock ska andra Parten i då aktuellt fall informeras innan utlämnande sker.

14. AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

14.1 Vardera Parten äger säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och underlåter att vida rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmodan.

14.2 Part har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om a) andre parten ställer in betalningarna eller annars kan antas ha kommit på obestånd, b) part bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal eller i övrigt agerar i strid mot lagstiftning, rättspraxis eller branschöverenskommelser, eller c) någon av parterna, eller dess anställda, agerar på sätt som medför stor medial kritik, alternativt handlar på sådant vis som gör att samarbetet kan uppfattas negativt för den andra parten. Uppsägning ska ske skriftligt.

15. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

Vid uppsägning av detta Avtal – oavsett anledningen – svarar parterna för fullföljandet av sina respektive förpliktelser enligt Avtalet för såvitt avser redan ingånga och betalade köp och leveranser av biljetter och tjänster.

16. SKADESTÅNDSANSVAR

16.1 Part ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som part orsakat andre parten genom brott mot sina förpliktelser under Avtalet. Detta innefattar även direkt skada som drabbar tredje man och som part kan bli primärt ersättningsskyldig för. Parts ansvar omfattar inte skada som beror på att andre parten har lämnat felaktiga förutsättningar eller uppgifter.

16.2 Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet är inte Part skyldig att utge ersättning för indirekt skada såsom förlorad vinst, utebliven besparing, bortfall i produktion eller förlorad goodwill.

16.3 Parts skadeståndsansvar ska för varje skadetillfälle vara begränsat till ett belopp per skadetillfälle uppgående till en (1) miljon kronor. Begränsningen gäller inte om skada har uppstått till följd av att uppsåt eller grov vårdslöshet förelegat.

16.4 Part får inte göra gällande skadeståndsansvar om Parten inte lämnar motparten skriftlig reklamation utan oskäligt dröjsmål efter det att han märkt eller borde ha märkt den skadeståndsgrundande åtgärden eller underlåtenheten. Parts rätt till skadestånd är under alla omständigheter förlorad om reklamation inte sker inom tolv (12) månader från aktuellt skadetillfälle.

17. FORCE MAJEURE

17.1 Parterna är inte ansvariga för åtagande som Part inte kan fullfölja som har sin grund i händelse som ligger utanför dennes kontroll och som denna inte rimligen kunde ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder denne inte heller rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detsamma gäller dröjsmål eller fel som har sin grund i representant för parterna eller någon av parterna anlitad tredje man som parterna, gemensamt eller på egen hand, anlitat.

17.2 Som omständighet utanför Parts kontroll ska anses krig, blockad, undantagstillstånd, sabotage, upplopp, myndighetsbeslut eller myndighetsingripande, naturkatastrof, brand, explosion eller liknande händelse som Part inte skäligen kunnat förutse vid avtalets ingående. Part ska omedelbart skriftligen meddela den andra Parten om sådan omständighet som anges i denna punkt. Om hindret kvarstår i mer än trettio (30) Arbetsdagar har vardera Parten rätt att säga upp avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande.

18. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

18.1 Företaget äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan skriftligt medgivande i förväg från Västtrafik.

18.2 Västtrafik äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

19. VARUMÄRKESANVÄNDNING

Tillägg och ändringar av Avtalet ska för att vara gällande vara skriftliga och behörigen undertecknade.

20. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar av Avtalet ska för att vara gällande vara skriftliga och behörigen undertecknade.

21. TVIST

21.1 Svensk rätt, med undantag av lagvalsregler, ska tillämpas på Avtalet.

21.2 Tvister angående tolkning eller tillämpning av parternas Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska slutligt avgöras vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies