Västtrafiks hantering av personuppgifter

För Västtrafik är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Alla behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy - så här behandlar Västtrafik dina personuppgifter 

Denna integritetspolicy beskriver Västtrafiks behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Västtrafiks tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Västtrafik AB, org.nr. 556558-5873, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Västtrafik dina personuppgifter?

Västtrafik samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Västtrafiks tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt Västtrafikkort eller To Go biljett, registrerar dig på Mina Sidor på Västtrafiks webbplats, kontaktar Västtrafiks kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler rätt till förseningsersättning m.m.

Västtrafik kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Västtrafik behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Västtrafik uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
 • För att administrera och genomföra ditt köp av biljett,
 • För att hantera och administrera dina frågor till Västtrafiks kundtjänst,
 • För att administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik,
 • För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods),
 • För att kontrollera din biljetts giltighet vid t .ex. biljettkontroller,
 • För att utställa eventuell kontrollavgift,
 • För att föra statistik i syfte att utveckla Västtrafiks tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt,
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar,
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer,
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella  kollektivtrafikförändringar eller störningar,
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om Västtrafiks tjänster,
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online,
 • För att hantera Mina Sidor och din To Go app,
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller,
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information,
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online,
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster,
 • För att skicka nyhetsbrev,
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster,
 • För att tillhandahålla vår WiFi-service i våra resecentrum.

 

När har Västtrafik rätt att behandla dina personuppgifter?

Västtrafik har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Västtrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Västtrafik behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Västtrafik och Västtrafiks personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Västtrafik. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Västtrafiks biljetter och övriga tjänster.

Västtrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Västtrafik ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Västtrafik överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Västtrafik sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Västtrafik och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Västtrafik får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du kan se dina transaktioner kopplade till ditt registrerade Västtrafikkort på Mina Sidor under 90 dagar.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Västtrafik AB
Registrator
Box 123
541 23 Skövde

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Västtrafik värnar om din integritet. Västtrafik arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

Västtrafiks webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Så här hanterar Västtrafik cookies.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Västtrafik gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.vasttrafik.se. Vi kommer att meddela om och i så fall när en sådan ändring sker genom meddelande på Mina Sidor och i övrigt på våra digitala kanaler.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

Dataskyddsombud

Lars Melin
Västtrafik AB
c/o Advokatfirman Lindahl
Box 11911
404 39 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 17/11/01