Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Västtrafiks integritetspolicy

Västtrafik värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

När du reser med kollektivtrafiken eller använder dig av Västtrafiks tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Västtrafik. Till exempel när du laddar och använder ditt Västtrafikkort, registrerar dig på Mitt konto på Västtrafiks webbplats, deltar i tävlingar och kampanjer, anmäler rätt till förseningsersättning, och så vidare.

Ibland händer det också att Västtrafik får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor, samt sjukresor i Västra Götalandsregionen eller Västra Götalandsregionens befolkningsregister Västfolket, i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, personnummer, köp- och resehistorik, betalningsinformation, samt uppgifter om ditt kundtillstånd och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi hanterar även indirekta personuppgifter som till exempel IP-nummer, cookies och fritextinformation.

Västtrafik har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Västtrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Västtrafik behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

 • Vi administrerar och genomför ditt köp av biljett.
 • Vi administrerar och hanterar din Resplusbokning.
 • Vi hanterar och administrera dina frågor till Västtrafiks kundtjänst.
 • Vi administrerar och hanterar beställning och utförande av exempelvis färdtjänstresor, sjukresor och andra resor i den anropsstyrda trafiken.
 • Vi tillhandahåller Wifi-service i våra resecentrum.
 • Vi administrerar hittegods.
 • Vi hanterar ditt konto på Mitt konto och i appen Västtrafik To Go.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

 • Vi skickar nyhetsbrev med information om kollektivtrafiken.
 • Vi gör analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
 • Vi skickar mejl och sms-aviseringar om störningar och eventuella andra trafikförändringar.
 • Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda* trafiken:

 • Vi för statistik i syfte att utveckla Västtrafiks tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
 • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För resor i den anropsstyrda* trafiken:

 • Vi administrerar beställningar av resor.
 • Vi utför beställda resor.
 • Vi utreder händelser och synpunkter från dig som kund, men även från din kommun och sjukresor i Västra Götalandsregionen.
 • Vi genomför frivilliga kundundersökningar.
 • Vi redovisar resor och statistik gentemot din kommun och sjukresor i Västra Götalandsregionen.

*Anropsstyrda trafiken innefattar resor med exempelvis färdtjänst, sjukresa, skolresa, omsorgsresa och dagvårdsresa inom anropsstyrd trafik.

För att göra kontroller:

 • Vi utför kreditkontroller vid kreditköp.
 • Vid köp online behöver vi bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern.
 • Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.

Dina personuppgifter används av Västtrafik och Västtrafiks personuppgiftsbiträden som till exempel Västtrafiks beställningscentral, Västtrafiks partnerföretag, kommuner och sjukresor i Västra Götalandsregionen samt taxibolag, hotell och resebyråer i samband med hantering av Resplusbokningar. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Västtrafik. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (till exempel trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning eller någon annan nödvändig tjänst.

Västtrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Västtrafik måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Västtrafik sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Västtrafik och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Västtrafik får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du kan se alla transaktioner kopplade till ditt registrerade Västtrafikkort på Mitt konto under 90 dagar.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Västtrafik AB, Registrator, Box 123, 541 23 Skövde. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Västtrafik är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Är du registrerad kund på Mitt konto kan du avregistrera dig och återkalla ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter samt för kommunikation och marknadsföringsändamål. 

För att Västtrafik ska kunna administrera och utföra din resa med anropsstyrd trafik på bästa möjliga sätt enligt de villkor som din kommun eller Västra Götalandsregionen har beviljat behöver Västtrafik behandla vissa personuppgifter om dig.

Så får Västtrafik dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma från olika källor, till exempel från dig själv, din kommun, sjukresor i Västra Götalandsregionen eller Västra Götalandsregionens befolkningsregister Västfolket.

Exempel på personuppgifter som Västtrafik hanterar

Personuppgifter som hanteras är till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer samt uppgifter om vad som är beslutat om dina resor av din kommun eller Regionen.

Så använder Västtrafik dina personuppgifter

Västtrafik har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot din kommun eller Västra Götalandsregionen att planera och utföra dina resor, eller om du har lämnat ditt samtycke till att Västtrafik behandlar dina personuppgifter. Västtrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Västtrafik behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Västtrafik kan använda dina personuppgifter vid utförande av resa för bland annat följande ändamål:

 • administrera beställningar av resor
 • utföra beställda resor
 • utreda händelser och synpunkter från dig som kund, men även från din kommun och sjukresor i Västra Götalandsregionen
 • genomföra frivilliga kundundersökningar
 • redovisa resor och statistik gentemot din kommun och sjukresor i Västra Götalandsregionen
 • i kvalitets- och utbildningssyfte

Dessa har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av Västtrafik och Västtrafiks personuppgiftsbiträden till exempel Västtrafiks Kund- och resetjänst, Västtrafiks partnerföretag (till exempel trafikföretag), kommuner och sjukresor i Västra Götalandsregionen.

Västtrafik lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Västtrafik vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Västtrafik. Personuppgifter vidarebefordras bara till tredje part till exempel partnerföretag om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning eller någon annan tjänst.

Västtrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som kan lämnas ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

För dig som vill veta mer

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att ringa oss på nummer 020-91 90 90 och välj knappval 4 för att komma till kundservice.

Denna integritetspolicy gäller för vår tjänst och app Västtrafik Buss on demand som är framtagen tillsammans med Padam Mobility. I policyn kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Västtrafik överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Västtrafiks webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Så hanterar Västtrafik cookies

Västtrafik gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.