Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Bänk
 • Väderskydd (påstigningsläge)
 • Information (påstigningsläge)
 • Kantsten
 • Kontrastmarkering
 • Ledstråk
 • Belysning

Alla Västtrafiks fordon är tillgänglighetsanpassade förutom 30 procent av spårvagnarna. 

Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Rullstolsplats
 • Ramp/lift
 • Utrop om nästa hållplats
 • Skylt som visar nästa hållplats 

Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Rullstol, rullator och andra tekniska hjälpmedel

Du får ta med dig rullstol, elrullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel på våra fordon. Du får dock inte ta med dig en elektrisk scooter på buss. Vid undantagsfall kan det dock finnas särskilda omständigheter då föraren eller ombordpersonal bedömer att detta inte är möjligt t.ex. om det skulle påverka säkerheten ombord på fordonet.

Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om du behöver det. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller dock inte på spårvagn.

Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms. 

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. Mer information om ledsagarservice finns på Västtrafiks webbplats.

Assistans- och ledarhund 

Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund reser ni på valfri plats i fordonet.

Reshjälpskort

Reshjälpskortet är en biljett som gör det möjligt för färdtjänstberättigade personer som har svårt att röra sig själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp. Innehavaren av reshjälpskortet ska ha en egen giltig biljett för sin resa och lånar ut reshjälpskortet till den som reser med som hjälp. Reshjälpskortet kan endast användas i kombination med en annan giltig biljett. Kortet är personligt och kundens (den färdtjänstberättigades) namn står tryckt på biljetten. Kortet är enbart giltigt ihop med giltig ID-handling.

Vid en biljettkontroll ska kunden kunna visa giltig biljett, Reshjälpskort samt legitimation som med samma namn som på Reshjälpskortet. Vid resa med fordon utan kortläsare ska kunden ha giltighetsbevis för Reshjälpskortet. Kortet är giltigt i 8 månader åt gången.

Färdtjänst

För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor. 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies