Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Bänk
 • Väderskydd (påstigningsläge)
 • Information (påstigningsläge)
 • Kantsten
 • Kontrastmarkering
 • Ledstråk
 • Belysning

Alla Västtrafiks fordon är tillgänglighetsanpassade förutom 30 procent av spårvagnarna. 

Tillgänglighetsanpassning innebär:

 • Rullstolsplats
 • Ramp/lift
 • Utrop om nästa hållplats
 • Skylt som visar nästa hållplats 

Västtrafik arbetar för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Våra tillgänglighetsredogörelser för vasttrafik.se och våra appar.

Västtrafik arbetar för att uppfylla gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt de Europeiska passagerarförordningarna.

Rullstol, rullator och andra tekniska hjälpmedel

Du får i mån av plats ta med dig tekniska hjälpmedel så som rullator, rullstol och elrullstol på våra fordon. Det får högst vara 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg. Detta gäller med undantag för spårvagn och för båt vid låg- eller högvatten med plus/minus 60 cm vid bryggor som inte är flytbryggor. Maxgränsen är då 250 kg. Rullstolen ska vara bromsad under färd. 

Om du reser med rullator eller rullstol får du assistans med lift/ramp på fordonen om du behöver det, med undantag för spårvagn. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksammad när du ska gå på eller av. Du ska dock kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen.

Vid undantagsfall kan det dock finnas särskilda omständigheter då föraren eller ombordpersonal bedömer att detta inte är möjligt, exempelvis om det skulle påverka säkerheten ombord på fordonet eller säkerheten för dig som resenär. Om du ska resa med båt vid låg- eller högvatten med plus/minus 60 cm kan vi inte garantera att du kan komma ombord från bryggor som inte är flytbryggor.

På tillgänglighetsanpassade fordon med godkänd rullstolsplats ska ombordstigning ske genom dörrar med orange markering. Det finns också symbolskyltar vid påstigningsdörr och ombord. När fastsättningsanordning finns ska den användas under hela resan. I buss och spårvagn som saknar fastspänningsanordning  ska rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar, rullatorer och barnvagnar som använder flexytan får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. Mer information om ledsagarservice finns på Västtrafiks webbplats.

Ledar- och assistanshund

Om du är i behov av ledar- eller assistanshund får ni gå ombord via samtliga dörrar och reser på valfri plats i fordonet. I vissa bussar finns en rekommenderad plats för ledarhundsekipage bakom föraren.

Reshjälpskort

Reshjälpskortet är en biljett som gör det möjligt för färdtjänstberättigade personer som har svårt att röra sig själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp. Innehavaren av reshjälpskortet ska ha en egen giltig biljett för sin resa och lånar ut reshjälpskortet till den som reser med som reshjälp. Reshjälpskortet kan endast användas i kombination med en annan giltig biljett. Kortet är personligt och kundens (den färdtjänstberättigades) namn står tryckt på kortet. Kortet är enbart giltigt ihop med giltig id-handling.

Vid en biljettkontroll ska kunden kunna visa giltig biljett, Reshjälpskort samt legitimation med samma namn som på Reshjälpskortet. Vid resa med fordon utan kortläsare ska kunden ha giltighetsbevis för Reshjälpskortet. Kortet är giltigt imax två år åt gången.

Färdtjänst

För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor.

Villkor för färdtjänst