Information om våra köp- och resevillkor

Här finns information om vad som gäller:

 • När du köper biljetter.
 • När du reser med Västtrafik och med de trafikföretag som Västtrafik anlitar.
 • När du vistas på områden utanför fordonen som Västtrafik har ansvar för, till exempel terminaler, hållplatser och spårområden. 
 • Västtrafiks Integritetspolicy.

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i dessa köp- och resevillkor i förhållande till vad som anges på Västtrafiks webbplats, appar och övrigt informationsmaterial ska innehållet i dessa köp- och resevillkor äga tolkningsföreträde. Det som står i dessa villkor är med andra ord det som gäller.

Villkorens giltighetstid

Västtrafik har rätt att ändra dessa köp- och resevillkor utan föregående avisering. Vid var tid gällande köp- och resevillkor finns publicerade här på vår webbplats.

Ditt ansvar för biljett och kontokort

Du ansvarar för att obehöriga inte använder din biljett eller den mobila enhet som du använder för köp av mobilbiljetter. Du ansvarar också för att det är rätt kontokort som används i tjänsten Autoladda samt i appen Västtrafik To Go.

Mobila enheter

Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att denna är laddad under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Olika regler i olika bolag

Västtrafik har nära samarbete med flera bolag som driver kollektivtrafik, t.ex. SJ och Hallandstrafiken. Köp- och resevillkoren i andra bolag skiljer sig delvis från vad som gäller på Västtrafik. Som resenär har du ansvar för att följa de regler som gäller där du reser.

Västtrafiks kundservice

Du når Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00 samt via digitala kanaler såsom chatt, e-post och Facebook.

Resevillkoren gäller tillsammans med ordningslagen, järnvägssäkerhetslagen, fartygslagen, lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, ordningslagen, trafikskadelagen, järnvägslagen, järnvägstrafiklagen, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen, personuppgiftslagen, GDPR, Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och tillsammans med annan tillämplig lagstiftning. 

 

I köp- och resevillkoren finns ett antal olika begrepp. Förklaringar till de flesta av dem finns här.

Aktivering

En åtgärd som innebär att en biljett börjar gälla.

Aktiveringstid

Tid från inköp av biljetten till dess att den måste aktiveras.

Autoladda

Västtrafikkortet laddas automatiskt med en ny period eller med pengar när det visas för en kortläsare.

Beloppsvärdekod

Beloppsvärdekod är en av Västtrafik eller någon av dess ombud utfärdad värdekod som kan omvandlas till Västtrafikpoäng i din To Go-app.

Biljett

Ett Västtrafikkort, en fysisk biljett eller en mobilbiljett som ger rätt att resa.

Enkelbiljett

En biljett för obegränsat antal resor inom en bestämd tid i en eller flera zoner.
Obs! På kosterbåtarna och för anropsstyrd trafik gäller en enkelbiljett inte för ett obegränsat antal resor utan bara för en enkel resa.

Fordon

Fordon är t.ex. buss, spårvagn, tåg, färja och bil.

Förseningsersättning

Ersättning som du kan få om din resa blir försenad.

Försäljningskanal

Plats och/eller metod för försäljning av Västtrafiks biljetter.

Försäljningsställe

Västtrafiks butiker eller ombud som säljer Västtrafiks biljetter.

Giltig id-handling

Västtrafik godkänner följande som giltiga id-handlingar: alla pass, svenska id-handlingar godkända av Svenska Bankföreningen, Migrationsverkets LMA-kort, kvitto på asylansökan eller uppehållstillståndskort samt nationella id-kort inom EU.

Giltighet

Giltighetstiden samt zon/zonerna där en biljett är giltig.

Giltighetsbevis

En utskriven pappersremsa från Västtrafik som visar att Västtrafikkortet är giltigt och aktiverat, vilken periodbiljett och giltighetstid som finns på kortet och vilken profil (vuxen/ungdom/lågtrafik) biljetten har.

Intygskort

Ett kort utfärdat av Västtrafik för den som har Försäkringskassans intyg för förmånstagare. Ger rätt för en vuxen att resa med periodbiljett för ungdom.

Kontoladdning

Laddning av pengar på ett Västtrafikkort.

Kundservice

Västtrafiks kundservice som hjälper kunder med frågor om resor med Västtrafik. Nås på telefon: 0771-41 43 00 samt via digitala kanaler såsom chatt, e-post och Facebook.

Linjetur/tur

En resa till linjens ändhållplats med ett och samma fordon.

Mitt konto

En e-tjänst på www.vasttrafik.se som ger tillgång till personlig information och tjänster.

Mobilbiljett

En biljett som finns i en mobil enhet.

Mobil enhet

En mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning som kan användas för att beställa och ta emot mobilbiljetter samt information som t.ex. störningsinformation.

Område

En eller flera sammanhängande zoner där en biljett är giltig.

Periodbiljett/Periodladdning

En biljett som gäller för obegränsat antal resor under en viss tidsperiod och inom visst område.

Personlig biljett

En biljett som bara gäller för en specifik person.

Resenär

En person som reser, eller tänker resa, med Västtrafik med giltig biljett.

Reseplaneraren

En tjänst på www.vasttrafik.se och appen Reseplaneraren för att söka resor.

Student

En person med giltig studentlegitimation från Studentkortet eller Mecenat med Västtrafiks, SL:s eller Skånetrafikens logotyp. Studenter betalar reducerat pris för vissa biljetter.

Trafikhuvudman

Ett företag som ansvarar för kollektivtrafiken inom en region.

Trafikpersonal

Förare, ombordpersonal, biljettkontrollanter eller kundservicepersonal som har uniform, märke eller som på annat sätt tydligt visar att hen är trafikpersonal.

Visering

Kontroll av att en biljett är giltig.

Värdecheck

Ett betalningsmedel som gäller på utvalda försäljningsställen.

Västtrafik

Västtrafik AB och de trafikföretag och andra företag som Västtrafik anlitar för att utföra kollektivtrafikresor.

Västtrafikbutik

Västtrafiks egna butiker för försäljning och service.

Västtrafikkort

Ett kort från Västtrafik som du kan ladda biljetter på.

Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng är poäng som du tjänar in genom att köpa biljetter i appen Västtrafik To Go eller genom att lösa in Beloppsvärdekoder. Västtrafikpoängen kan sedan användas för att köpa biljetter i appen Västtrafik To Go.

Västtrafiksaldo

Västtrafiksaldo är det antal Västtrafikpoäng du har och som kan användas till att köpa biljetter.

Zon

Sammanhängande avgränsat område t.ex. en tätortszon eller kommunzon. Se även Område.

Resevillkor

Du reser alltid i mån av plats. Det går inte att reservera eller boka platser på Västtrafiks fordon. Det gäller även dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol, cykel eller hund. Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats ombord vid byte av linje.

Innan du stiger på måste du ta reda på vilken biljett som krävs för resan och om du behöver ha ett utskrivet giltighetsbevis med dig. Föraren är inte skyldig att vänta med att köra iväg tills giltig biljett är uppvisad.

Fordon som är i linjetrafik stannar bara vid en hållplats när du som står där tydligt visar att du vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av. Finns stoppknappar ombord på fordonet används dessa för att meddela föraren att du vill stiga av vid nästa hållplats.

Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna för påstigning även då det finns personer som vill stiga på eller av ifall:

 • Det är fullsatt.
 • Trafikledningen har gett order om det.
 • En person som står på hållplatsen och som vill stiga ombord uppträder på ett sådant sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (t.ex. om personen verkar påverkad eller har med sig ett farligt föremål).
 • Fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.


När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av. Föraren eller annan trafikpersonal har rätt att avvisa personer som inte stiger av.

 

Anvisningar och instruktioner från förare eller annan trafikpersonal ska alltid följas. Resenär som inte följer ordningsregler och förbud kan bli avvisad. Vid en avvisning förlorar resenären både sin biljett, rätt till återbetalning och sin rätt att resa vidare.

Förarens eller annan trafikpersonals uppfattning om tolkningen av reglerna gäller alltid och den ska följas utan undantag.

Ordningsregler finns för att det ska vara tryggt och säkert ombord, och för att alla ska trivas. Ombord på Västtrafiks fordon är det förbjudet att:

 • Störa föraren under körning.
 • Dricka alkoholhaltiga drycker.
 • Röka (gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).
 • Ta med föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är ombord.
 • Ta med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.
 • Ta med djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.
 • Ta med föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på hållplats eller liknande.
 • Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som störande eller vållar obehag för andra. Även lyssning med hörlurar kan störa.
 • Spela instrument utan tillstånd från Västtrafik.
 • Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
 • Samla in pengar i bössor och liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
 • Åka rullskridskor, rullbräda eller liknande.
 • Skräpa ner, förorena eller vandalisera.
 • Hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar.
 • Sticka ut föremål eller delar av kroppen utanför fordonet.
 • Hänga på eller utanför fordon.
 • Kasta ut föremål från fordon.
 • Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.
 • Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.
 • Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).

Barn

Resenärer som är 0-6 år räknas som barn.
Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.
Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (ungdom).

Barn reser avgiftsfritt tillsammans med vuxen/ungdom inom Västra Götalandsregionen och inom Kungsbacka kommun. På alla biljetter utom skolkort får vuxen/ungdom ta med sig så många barn som de kan ta fullt ansvar för.

Ungdom

Resenärer 7–19 år räknas som ungdomar.
Ungdomar betalar reducerat pris för vissa biljetter.

Vuxen

Resenärer som är 20 år och äldre räknas som vuxna.

Medföljandeerbjudande

Du som är 20 år eller äldre och reser med periodbiljett för vuxen, lågtrafik eller seniorkort får utan extra avgift ta med upp till tre ungdomar. Erbjudandet gäller inte för den som reser med våra samarbetspartners såsom SJ. Erbjudandet gäller inte heller för de som är vuxna och reser med studentrabatt, intygskort eller de som reser med Chalmerskort.

Barnvagn

Barnvagn får tas med i mån av plats. Barnvagn måste vara bromsad under resan och om det finns fastsättningsanordningar ombord ska de användas. Barnvagn får inte hindra andra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa till vid på- eller avstigning med barnvagn.

Bagage

Bagage som du kan bära på egen hand får du ta med utan kostnad. Bagaget får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, hindra eller skymma sikten för föraren eller påverka säkerheten ombord på annat sätt. Skrymmande bagage ska placeras på lämplig plats. På färjetrafik, inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.

Säkerhetsbälte

Om det finns säkerhetsbälte ombord måste detta användas.

Sällskapsdjur

Djur måste vara i koppel, bur eller väska och får inte sitta på ett eget säte.  

Du får endast ha med dig så många djur som du kan ha uppsikt över och hantera. Tänk på att visa hänsyn till dina medresenärer. Du bör också tänka på att det kan uppstå problem om det redan finns andra djur ombord när du stiger på. Ombordpersonal har full befogenhet att avgöra hur många djur som kan tas med.

För att underlätta för resenärer som är allergiska ska djur resa i den bakre delen av buss och spårvagn. På tåg finns särskilt markerade platser. På färjor kan platsen variera.

För att alla ska känna sig säkra ombord får du inte ta med dig giftiga eller farliga djur.

Särskilda villkor gäller för dig som reser med ledarhund eller certifierad signalhund (se Assistans- och ledarhund nedan).

Cykel

På spårvagnar, bussar, båten Postbåten Fjällbacka skärgård och i anropstyrd trafik får du inte ta med cykel. I mån av plats går det bra att kostnadsfritt ta med cykel på Västtåg och på de flesta båtar (undantag finns på Västtrafiks webbplats). Hopfälld minicykel, sparkcykel och balanscykel för barn som du själv kan bära räknas som och får medföras som bagage (se avsnitt om Bagage ovan). Finns fastsättningsanordning ombord så ska du använda den. Ombordpersonal har full befogenhet att avgöra när cykel kan tas med. Det är säkerheten
ombord som är viktigast. Observera att det kan finnas avgift att ta med cykel när du reser med linjer som går till och från andra län eller på en del båtar då dessa inte körs under Västtrafiks regi.

Resenärens ansvar för bagage, djur m.m.

Du ansvarar själv för barnvagn, husdjur, bagage och liknande som du tar med ombord. Skulle du skada en annan person eller annans egendom så är du ansvarig för skadan. Skulle Västtrafik bli ersättningsskyldigt mot annan (tredje man) på grund av din oaktsamhet, blir du i din tur ersättningsskyldig mot Västtrafik.

Äta och dricka ombord

När du reser med Västtrafiks tåg får du äta och dricka ombord så länge du följer
ordningsreglerna. På andra fordon är endast enklare förtäring tillåten. Det är inte tillåtet att äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.

Hittegods

Om du hittar ett kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare eller annan trafikpersonal.

Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers
rättigheter.

Rullstol och rullator

Du får ta med dig rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) på våra fordon. Du får dock du inte ta med dig en elscooter på buss.
Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare.

Du får assistans med lift/ramp på fordonen om du behöver det. Vid undantagsfall kan det dock finnas särskilda omständigheter då föraren bedömer att detta inte är möjligt t.ex. om det skulle påverka säkerheten ombord på fordonet. 

Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller dock inte på spårvagn.

Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller
sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms. 

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. Mer information om ledsagarservice finns på Västtrafiks webbplats.

Assistans- och ledarhund 

Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund har du alltid rätt att ta med hunden ombord utan avgift och ni reser på valfri plats i fordonet.

Färdtjänst

För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor.

Anropsstyrd trafik

Anropsstyrda turer måste beställas minst en timme innan turen avgår enligt tidtabell. Ska du resa på morgonen, innan beställningscentralen öppnat, måste du beställa din resa dagen innan. Turer som avgår mer än en timme efter att beställningscentralen stängt på kvällen måste beställas innan Beställningscentralen stänger.

Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag. Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

 • 50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,
 • 75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
 • Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.

 

Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre. Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan, i våra appar eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal. Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening

Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med egen bil. Högsta ersättning är 1 200 kronor per resenär i taxi.

Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 400 kronor.

Om du ansöker om ersättning för resa med taxi eller egen bil är du inte berättigad till någon mer ersättning för förseningen.

Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning (18,50kr/mil) plus ersättning för eventuell trängselskatt och parkeringsavgift. Maxbeloppet är 1 200 kronor oavsett hur många personer som reser i bilen.

Långvariga trafikstörningar

En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning.

Ansökan om förseningsersättning och reklamation

För att få förseningsersättning måste du reklamera resan och ansöka om förseningsersättning. Detta gör du enklast via formuläret på vår webbplats eller skriftligen via en ansökningsblankett som du finner på vår webbplats eller i våra butiker. Du kan också göra en muntlig ansökan genom att kontakta Västtrafiks Kundservice på telefon 0771- 41 43 00.

Din ansökan om förseningsersättning måste du göra inom skälig tid efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats. Två månader är alltid skälig tid. Västtrafik accepterar senare ansökningar om förseningsersättning och reklamationer om det enligt Västtrafiks bedömning framstår som skäligt på grund av dina personliga omständigheter som t.ex. sjukdom eller liknande.

Västtrafik accepterar dock inte ansökningar om förseningsersättning och reklamationer som lämnas in senare än tre år efter att din resa avslutades eller skulle ha avslutats.

Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina kostnader.

Utbetalning av förseningsersättning

Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck. Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha varit lägre.

Resplusbiljett

När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika
trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om förseningsersättning inom Resplus. Om en resa med Resplus blir försenad tar du kontakt med den trafikhuvudman som ansvarar för den försenade sträckan.

Öresundstågsbiljett

Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på
www.oresundstag.se.

När gäller inte rätten till förseningsersättning?

Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Förseningsersättningen gäller inte heller om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

Ersättningstrafik

Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med maxbeloppet 1 200 kronor.

Begäran om omprövning

Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om förseningsersättning.

Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom. Om din biljett är giltig vid påstigning är den giltig under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

När du reser med ett fordon utan kortläsare (t.ex. vissa tåg med SJ och Öresundståg) ska du ha med dig ett giltighetsbevis som visar att biljetten är giltig.

Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att din mobila enhet är laddad och att du har internetuppkoppling under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska trafikpersonal omedelbart kontaktas. Periodbiljetter som är aktiverade behöver endast visas upp vid visering. Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för trafikpersonal. Biljetter som köps ombord av personal eller i automat ska köpas i samband med påstigning på fordonet. Mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade innan ombordstigning.

Biljettkontroll och visering

Biljettkontroller görs både ombord och på hållplatser i samband med på- eller avstigning. Då måste du visa upp din biljett. Reser du med annan biljett än för vuxen eller om du reser med en personlig biljett måste du kunna uppvisa de handlingar som krävs för att styrka din rätt att resa med biljetten.

Reser du med ett fordon utan kortläsare måste du ha ett utskrivet giltighetsbevis.
Har du en mobilbiljett ska du kunna visa upp den mobila enheten. Observera att det inte är tillåtet att kopiera över en biljett till en annan mobil enhet utan Västtrafiks tillstånd.

Tilläggsavgift

Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll kan du bli skyldig att betala en lagstadgad tilläggsavgift enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Vid mottagen tilläggsavgift får du åka vidare på fordonet till slutdestination, annars kan du bli avvisad från fordonet.

Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet. Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en Mobilbiljett eller tillgången till Västtrafiks app.
Du kan bestrida en tilläggsavgift genom att kontakta biljettkontrollens expedition inom 10 dagar från kontrolltillfället. Mer information hittar du på Västtrafiks webbplats.

Reducerad tilläggsavgift

Du ska alltid ha med dig din biljett vid varje resa. Har du glömt din periodbiljett men har registrerat den på Mitt konto så kan du få en reducerad tilläggsavgift om du inom sju dagar visar upp din periodbiljett på Biljettkontrollens expedition tillsammans med giltig fotoidentifikation och eventuellt intyg, exempelvis Intygskort. Avgiften sänks då från 1 500 kr till 150 kr.

Observera att detta endast gäller om du är registrerad på Mitt konto och har en periodbiljett som också är registrerad på Mitt konto. Periodbiljetten måste vara aktiverad och registrerad innan kontrolltillfället för att reducering av tilläggsavgiften skall gälla.

Seniorkort registreras automatiskt på Mitt konto.

Skolkort är inte möjliga att registrera på Mitt konto. Om du har fått en tilläggsavgift och visar upp ditt giltiga skolkort skriver vi av tilläggsavgiften, en administrativ avgift på 50 kr tillkommer.

Om du reser med studentrabatt och har glömt att ta med din studentlegitimation på resan kan du få reducerad tilläggsavgift även om din biljett inte är registrerad på Mitt konto. Detta gäller ej Chalmerskortet då det ej är en rabatterad periodbiljett. För att få din tilläggsavgift reducerad till 150 kr behöver du besöka biljettkontrollens expedition inom sju dagar och visa upp periodbiljetten, giltig id-handling och giltig studentlegitimation (se Giltig id-handling och Student i Begrepp från A till Ö ovan).

Ändringar av tidtabeller, priser och linjesträckningar m.m.

Förändringar av zoner, tidtabeller, priser, linjesträckningar och liknande sker löpande. Aktuella uppgifter hittar du på Västtrafiks webbplats och i Västtrafiks butiker. Vid t.ex. banarbeten, vägarbeten och större evenemang kan tillfälliga förändringar göras.

Köpvillkor

Här kan du köpa biljett

 • I appen Västtrafik To Go
 • På Västtrafiks försäljningsställen
 • I biljettautomater på spårvagnar och på vissa hållplatser
 • Av förare eller ombordpersonal på vissa fordon. 

Betalning

Så betalar du biljetten

I appen Västtrafik To Go kan du betala med kontokort. Du betalar din biljett med kontokort eller med kontanter. Mer information om vilka betalningsmöjligheter som finns ombord på våra fordon och i våra försäljningskanaler finns
på Västtrafiks webbplats.

Autoladda

Tjänsten autoladda kommer att upphöra. 

Avbeställa ”Autoladda”

Du avbeställer tjänsten Autoladda på Västtrafiks webbplats under Mina sidor. För att inte starta en ny period gör du avbeställningen senast 8 dagar innan din giltighetsperiod går ut.
Observera att det tar upp till 7 dagar från avbeställningstillfället att avbeställa tjänsten. Om du autoladdar kortet under de dagarna gäller ovanstående villkor.

Västtrafik har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:

 • Betalning inte godkänns eller medges
 • Resenären bryter mot Västtrafiks köp- och resevillkor
 • Resenären missbrukar tjänsten
 • Tjänsten förändras eller utgår.

Västtrafikpoäng

Du kan betala med Västtrafikpoäng i appen Västtrafik To Go.

Så fungerar Beloppsvärdekoder
Beloppsvärdekoder är inte personliga. Beloppsvärdekoder får ett värde endast när de inlösts mot Västtrafikpoäng. Beloppsvärdekoder kan bara lösas in mot Västtrafikpoäng och kan inte inlösas mot kontanter.

Beloppsvärdekoders giltighetstid
Beloppsvärdekoder har en begränsad giltighet på tolv (12) månader från utfärdandet, om inte annat framgår av den aktuella Beloppsvärdekoden. Kortare giltighetstid kan gälla för Beloppsvärdekoder som utfärdats vid kampanjer.

Så fungerar Västtrafikpoäng
Västtrafikpoäng är personliga. Du får Västtrafikpoäng genom att lösa in beloppsvärdekoder i Västtrafik To Go. Du kan även tjäna in Västtrafikpoäng genom inköp av biljetter i appen Västtrafik To Go. För att tjäna in Västtrafikpoäng måste du vara inloggad på Mitt konto i appen Västtrafik To Go. Aktuellt saldo för dina Västtrafikpoäng finns på Mitt konto i appen Västtrafik To Go. En (1) Västtrafikpoäng motsvarar ett värde om en (1) SEK.

Villkor för intjänande av Västtrafikpoäng
Du tjänar in dina Västtrafikpoäng enligt de särskilda villkor och nivåer som gäller vid tidpunkten för ditt biljettköp. De särskilda villkoren och aktuella nivåer för intjäning av Västtrafikpoäng hittar du på www.vasttrafik.se.

Så använder du Västtrafikpoäng
Västtrafikpoäng kan endast användas för betalning av biljett i appen Västtrafik To Go om du är registrerad och inloggad på Mitt konto i appen Västtrafik To Go.

Om du har Västtrafikpoäng på ditt saldo i appen Västtrafik To Go kommer Västtrafikpoängen alltid att användas i första hand vid ditt biljettköp. Om ditt saldo i appen Västtrafik To Go inte räcker för ditt biljettköp betalar du kvarvarande kostnad för biljetten med annat betalningsmedel. Västtrafikpoäng kan inte inlösas mot kontanter.

Västtrafikpoängens giltighetstid
Ditt Västtrafikpoängssaldo kan komma att raderas om du inte har använt eller tjänat in några Västtrafikpoäng under en period av tjugofyra (24) månader. Varje gång du har rörelser på ditt saldo av Västtrafikpoäng, in eller ut, förlängs giltighetstiden i ytterligare tjugofyra (24) månader från tidpunkten för rörelsen.

Värdecheckar och presentkort
Du kan betala med Västtrafiks värdecheckar på Västtrafiks försäljningsställen men inte ombord på fordon. Eventuell mellanskillnad betalas inte ut kontant.
Du kan använda presentkort från Västtrafik till att köpa biljetter. Presentkorten är giltiga i ett år från köptillfället.

Kvitto och leverans

Biljetter levereras på flera sätt. Biljett som levererats på ett Västtrafikkort eller en mobil enhet är kopplade till det kort eller den enhet de levererats till.
Du blir alltid erbjuden ett kvitto vid köp hos Västtrafiks försäljningsställen.
Om du är registrerad på Mitt konto ser du dina köp där.

Aktivering

Om du själv måste aktivera biljetten efter köpet är det ditt ansvar att kontrollera att villkoren för biljettens giltighet inte har förändrats sedan köpet. Om du t.ex. köper en ungdomsbiljett strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera den tills efter du har fyllt 20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetten ska gälla för vuxen.

Biljettens giltighet

Biljetten är giltig för resa enligt de villkor som gäller när den blir aktiverad (se Aktivering ovan). Giltighetstiden samt vilken zon som biljetten är giltig inom varierar för olika biljetter.

Ansvar för biljett, förlust och spärr av biljett

Du ansvarar själv för din biljett och för att kunna visa upp en giltig färdbiljett under hela resans gång.

Västtrafik kan lämna ersättning för förlust av biljett enbart om förlusten beror på en omständighet som Västtrafik är ansvarigt för, inbegripet vårdslöst handlande.
Västtrafik tar inte ansvar för förlust av biljett som uppkommer på grund tekniska problem hos annan part med vilken Västtrafik inte har ett avtal, exempelvis din internetleverantör, eller för tekniska problem med din mobila enhet eller liknande.
Om du är registrerad på Mitt konto finns det en förlustgaranti för biljett med periodbiljett samt kontoladdning. Vissa biljetter går att spärra.

En mobilbiljett är knuten till den mobila enhet som användes vid köpet. Om mobilbiljetten är registrerad och kopplad till ditt konto har du rätt att föra över biljetten till en annan mobil enhet. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du förlorar din mobila enhet. En sådan överföring kan du göra högst två gånger under en 30-dagarsperiod.

Vid misstanke om att en mobilbiljett missbrukas, används obehörigt eller olovligen, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra biljetten och/eller tillgången till appen Västtrafik To Go. Rätten att spärra gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Vid misstanke om att Beloppsvärdekoder eller Västtrafikpoäng manipuleras, missbrukas eller används på annat obehörigt eller olovligt sätt, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra eller radera Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Rätten att spärra och radera gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Reklamation och byten

Byten och återköp
Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter. Återköp och byte av biljetter är bara möjligt om det framgår av de villkor som gäller för varje biljettyp eller om resenären har rätt till återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers
rättigheter.

Västtrafikkort kan i vissa fall inlösas mot viss ersättning. Närmare information om vilka Västtrafikkort detta gäller och vilken ersättning som du vid var tidpunkt kan få vid inlösen framgår av Västtrafiks webbplats på www.vasttrafik.se.

Reklamation
Skulle din biljett vara felaktig eller blivit levererad med dröjsmål kan du reklamera den hos Västtrafiks Kundservice. Är det fel på en biljett som du har köpt, ska du reklamera köpet inom 60 dagar. Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats under Kundservice/Förseningsersättning och Reklamation. En sådan reklamation gör du
tidigast 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

Hjälp med ett skadat Västtrafikkort får du i en Västtrafikbutik alternativt av trafikpersonal och på försäljningsställen. Om det uppstår fel vid inlösen av Beloppsvärdekoder eller vid fel vid intjänande, inlösen eller användning av Västtrafikpoäng kontaktar du vår Kundservice på telefon 0771‐41 43 00.

Personuppgifter

Västtrafik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar. När du lämnar uppgifter samtycker du till att Västtrafik får behandla dem för de ändamål som beskrivs här. Västtrafik sparar personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress. Västtrafik registrerar även mobiltelefonnummer och resvanor. Västtrafik hämtar varje månad adressinformation från Statens personadressregister SPAR och uppdaterar den löpande vid flyttning eller namnbyte. På Mitt konto kan du se vilka uppgifter som Västtrafik sparat.

Västtrafik registrerar också köp- och resetransaktioner. Köp- och resandehistoriken kan vara sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du gör köp med kontokort samarbetar Västtrafik med DIBS Payment Services AB för kontroll av köpet. Ingen känslig information om kontokortet lämnas ut till Västtrafik och DIBS garanterar att betalsättet lever upp till de säkerhetskrav som ställs av bankerna. Registrerade personuppgifter används för att Västtrafik ska kunna fullgöra sina åtaganden,ge service och tjänster till Västtrafiks resenärer exempelvis vid köp av biljetter, begäran om återköp eller förseningsersättning och hantera förfrågningar till Västtrafiks kundtjänst.

Behandling kan även ske vid inlösen och användning av Beloppsvärdekoder samt
intjänande, inlösen och användning av Västtrafikpoäng i syfte att administrera och vid behov kontrollera din användning av Beloppsvärdekoder och Västtrafikpoäng. Därutöver kan personuppgifter användas vid biljettkontroller för kontroll av biljettens giltighet och för att tillhandahålla information och erbjudanden om Västtrafiks produkter och tjänster. I vissa fall kan informationen användas i marknadsundersökningar där det är frivilligt att delta.
Västtrafik lämnar endast ut personuppgifter till leverantörer som utför uppdrag för Västtrafik såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.
Utan avgift kan du en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som finns hos Västtrafik. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Västtrafik AB
Registrator
Box 123
541 23 Skövde
Registrerade personuppgifter sparas hos Västtrafik tills du väljer att avregistrera dig som resenär. Du kan se dina köp- och resetransaktioner på Mitt konto under 90 dagar. Sedan blir uppgifterna gallrade och arkiverade.

Cookies

Västtrafiks webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Livslängd för Västtrafikkort

Västtrafikkortet har begränsad livslängd. Kort som köpts före november 2012 kan användas i fem års tid. Kort som köpts från och med november 2012 kan användas i elva års tid. Uppgift om kortets livslängd finns på kvittot som du får när du köper en biljett som läggs på kortet och på Mitt konto på Västtrafiks webbplats. Kort som närmar sig slutdatum går att byta i en Västtrafikbutik, av trafikpersonal eller försäljningsombud. Då förs de biljetter samt ev. pengar som fanns på kortet över till det nya kortet.

Byte av biljettsystem

Om Västtrafik byter biljettsystem kan det bli nödvändigt att byta ut biljetter. Det ska i så fall göras under en övergångsperiod på 24 månader.

Utgångna biljetter
Vissa utgångna biljetter kan lösas in. Kontakta kundservice för mer information.

Företagskunder

För resenärer som reser med företagskort gäller de allmänna resevillkoren samt delvis särskilda köpvillkor för företagskunder. 

Köp och betalning av enkelbiljett

Du kan köpa enkelbiljett i alla försäljningskanaler. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller ett västtrafikkort. Till din mobila enhet kan du få en mobilbiljett via appen Västtrafik To Go. Information om hur du kan betala i de olika kanalerna finns på Västtrafiks webbplats. Det går inte att köpa biljetter på bussar i Göteborg, Partille och Mölndal.

Aktivera enkelbiljett

En pappersbiljett och mobilbiljett blir aktiverad och börjar gälla vid köpet.

Biljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras inom 365 dagar från köpet.

Giltighet för enkelbiljett

Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180 minuter om du reser mellan flera zoner.

Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.

Om du reser mellan zoner får du inte passera en zon dit slutpriset från din startzon är högre än priset för den biljett som du redan har köpt.

Övergångsbiljett

Med köp av en övergångsbiljett kan du vidga giltigheten av en enkelbiljett till fler zoner (gäller inte mobilbiljett). Du måste göra köpet innan du har passerat den första zonen och inom bytestiden för din enkelbiljett. Bytestiden räknas från den biljett som du senast köpt. Enkelbiljetten blir delbetalning när du köper en övergångsbiljett.

Övergångsbiljett går inte att köpa för att vidga giltigheten för biljetter köpta i appen Västtrafik To Go.

Fullständiga köp- och resevillkor

Köp och betalning av periodbiljett

Du kan köpa periodbiljetter i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och som mobilbiljett i appen Västtrafik To Go. Inom vissa områden säljs periodbiljetter även ombord på fordon. Periodbiljett som inte köps i appen Västtrafik To Go laddar du på ett Västtrafikkort.

Aktivera periodbiljett 

En periodbiljett som finns på ett Västtrafikkort aktiveras vid första resan. Du kan också välja ett särskilt aktiveringsdatum när du köper periodbiljetten. Biljetten måste aktiveras inom 180 dagar från köpet annars är den förbrukad. Periodbiljett i appen Västtrafik To Go väljer du aktiveringsdatum för vid köpet, dock inom 30 dagar.

Om du fyller på kortet med flera periodbiljetter vid samma tillfälle är det viktigt att veta att det är villkoren vid aktiveringstillfället för varje periodbiljett som gäller. Om du t.ex. köper ungdomsbiljetter strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera dem tills efter du har fyllt 20, måste du göra ett kompletteringsköp för att biljetterna ska gälla för vuxen. 

Byten och återköp av periodbiljetter

Du får byta en periodbiljett till en annan valfri biljettprodukt inom 180 dagar från köpet om den inte har aktiverats. Om du däremot har aktiverat periodbiljetten så får du byta den mot en annan biljettprodukt inom 24 timmar från att den aktiverats. Detta gäller inte Chalmersladdningen.

Om Västtrafik förändrar trafikutbudet kan en periodbiljett återköpas. Då ska utbudet ha förändrats mer än du med fog kunde förutsätta vid köpet. Förändringen ska också vara av väsentlig betydelse för dig. I sådana fall betalas den del av värdet tillbaka som återstår vid återköpstillfället.

Giltighet för periodbiljett

Giltighetstiden för din periodbiljett samt i vilken eller vilka zoner den gäller inom kan du se på kvittot, i en kortläsare eller på ett giltighetsbevis.

Fullständiga köp- och resevillkor

Köp och betalning av kontoladdning

Du kan köpa en kontoladdning i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen samt ombord på fordon inom vissa områden. 

På kortet kan du skapa ett konto genom att ladda det med pengar. En sådan laddning kan du göra i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och på vissa fordon. Du kan sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon. 

Pant på kort med kontoladdning

Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50 kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre än priset för resan. För att lösa in eller avsluta ditt Västtrafikkort, använder du blanketten nedan.

Blankett för återbetalning av pant (pdf, öppnas i nytt fönster)

Aktivering av kontoladdning

Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att använda.

När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när du reser inom mer än en zon.

Byte av kontoladdning

Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.

Inlösen av kontoladdning 

Vid inlösen av kontoladdningskort återbetalas saldo och pant i form av värdekod att använda i appen Västtrafik To Go eller värdecheck för betalning vid inköp av biljett i Västtrafikbutik eller hos ombud. Vid insättning på bankkonto återbetalas endast pant. Om saldot på kortet är negativt reduceras beloppet. Se särskild blankett för inlösen ovan.

Giltighet för kontoladdning

Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90 minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller 90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180 minuter från första check in.

Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, t ex på grund av byte av biljettsystem eller teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett. Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du kan inte välja att få saldot eller panten i kontanter.

Missbruk och spärr av kontoladdning

Västtrafik har rätt att spärra din kontoladdning, med innestående belopp, vid misstanke om missbruk av Ångra-funktionen. Efter att Västtrafik har spärrat din kontoladdning har du inte rätt att få din kontoladdning eller pant återbetald.

Fullständiga köp- och resevillkor

En- och tredygnsbiljetter är periodbiljetter som du kan resa obegränsat med inom det område som anges på biljetten under 24 timmar med en dygnsbiljett och 72 timmar med en tredygnsbiljett.

En- och tredygnsbiljetter som finns på ett Västtrafikkort börjar gälla när de används första gången, men senast inom 90 dagar från köpet, annars förfaller de. Oaktiverade en- och tredygnsbiljetter får bytas inom 90 dagar från köptillfället.

En- och tredygnsbiljetter köpta i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet.
En- och tredygnsbiljetter i form av pappersbiljetter börjar gälla direkt vid köpet och kan inte bytas.

Fullständiga köp- och resevillkor

Femresorskort har utgått ur sortimentet, men befintliga kort går att använda till och med 500 dagar efter köpet

Skolkort ägs av skolan, är personliga och giltigheten för dem varierar från kommun till kommun.

Skolkort gäller inte för resa med Ronden. Skolkort Kungsbacka gäller inte för resa med Öresundståg.

Medföljandeerbjudandet gäller inte för skolkort och skolkort gäller heller inte som delbetalning för resa med SJ och Tågab.

Om du tappat ditt kort ska du kontakta din skolexpedition för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort.

Om du går i grundskolan och glömmer skolkortet hemma får du ändå resa till skolan. I skolan ber du skolexpeditionen om en ”biljett för hemresa”.

Om du går på gymnasiet och glömmer skolkortet hemma betalar du själv för resorna till och från skolan.

Om skolkortet inte fungerar ber du trafikpersonal om hjälp. Skulle det vara fel på kortet får du en tillfällig biljett. Den biljetten visar du för skolexpeditionen som beställer ett nytt kort och ger dig ett "Tillfälligt skolkort" som gäller tills det nya kortet kommer.

Fullständiga köp- och resevillkor

Fritid 100 dagar är en periodbiljett för ungdomar. Den gäller i 100 dagar för obegränsade resor med Västtrafik, förutom på Ronden och med Närtrafik, på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

Biljettens startdatum väljs i samband med köpet men ska aktiveras inom 180 dagar från köpet. Den måste aktiveras före ungdomen fyller 20 år och sedan får den användas under hela giltigheten.

Fullständiga köp- och resevillkor

Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning.

Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.

Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som överensstämmer med namnet på intygskortet.

Fullständiga köp- och resevillkor

Utökning Göteborg är en terminsbaserad periodbiljett för ungdomar som gäller för

obegränsade resor med Västtrafik inom Göteborgs kommun på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

Chalmerskortet är ett Västtrafikkort med en Chalmersladdning. Kortet säljs enbart till anställda och studenter som studerar minst halvfart (15 högskolepoäng per termin) vid Chalmers Tekniska Högskola.

Chalmersladdningen är en terminsbaserad periodbiljett och gäller dygnet runt på linjerna 16, 16X och 55. Anställda får enbart använda laddningen för tjänsteresor. Chalmersladdningen är personlig och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet vid köptillfället. Vid en biljettkontroll måste du kunna legitimera dig och även styrka att du är anställd eller studerar vid Chalmers Tekniska Högskola.

Laddningen omfattas inte av Västtrafiks medföljandeerbjudande. Återköp tillämpas endast om det föreligger rätt till detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Om du avbryter dina studier eller din anställning får du inte längre resa med Chalmersladdningen. Har du en kontoladdning eller annan Västtrafikprodukt på ditt Chalmerskort kan du fortsätta resa med den produkten.

Fullständiga köp- och resevillkor

Flera kommuner erbjuder sina folk­bokförda seniorer fria resor inom kommunzonen med Västtrafik seniorkort. Villkoren varierar från kommun till kommun.

Seniorbiljetten på kortet är personlig och vid en biljettkontroll ska du kunna legitimera dig. Det går bra att ladda andra Västtrafikprodukter på seniorkortet (t.ex. kontoladdning), är den biljetten inte personlig kan du även låta någon annan resa med den.

Fullständiga köp- och resevillkor

På vissa skärgårdslinjer gäller särskilda priser.

Provåkarkortet är ett Västtrafikkort med en periodbiljett som gäller för obegränsade antal resor inom ett angivet område och under en angiven tid. Provåkarkortet är personligt och får inte säljas vidare. Det går inte att köpa provåkarkort utan de erbjuds av Västtrafik i marknadsföringssyfte.

Ansvar

Person- och sakskador

Ansvar för person- och sakskador som uppkommer i Västtrafiks kollektivtrafik styrs av järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen. Förutom förseningsersättningen och tillämplig lagstiftning om person- och sakskador är Västtrafiks ansvar för skada begränsat dels till ansvar enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.

Force majeure

Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte s.k. force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

Preskription

Har du krav på ersättning för annan transport, krav på prisavdrag eller vill du göra återköp av en periodbiljett, måste du ställa kravet inom tre år från det att din fordran uppkom. Efter tre år är fordran preskriberad. När det gäller rätten till förseningsersättning finns även regler om preskription i lagen om kollektivresenärers rättigheter.

Tvister

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies