Chatta med oss här!

Information om våra köp- och resevillkor

Här finns information om vad som gäller:

 • När du köper biljetter.
 • När du reser med Västtrafik och med de trafikföretag som Västtrafik anlitar.
 • När du vistas på områden utanför fordonen som Västtrafik har ansvar för, till exempel terminaler, hållplatser och spårområden.

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i dessa köp- och resevillkor i förhållande till vad som anges i övrigt informationsmaterial ska innehållet i dessa köp- och resevillkor äga tolkningsföreträde. Det som står i dessa villkor är med andra ord det som gäller.

Villkorens giltighetstid

Västtrafik har rätt att ändra dessa köp- och resevillkor utan föregående avisering. Vid var tid gällande köp- och resevillkor finns publicerade här på vår webbplats.

Ditt ansvar för biljett och bankkort

Du ansvarar för att obehöriga inte använder din biljett eller den mobila enhet som du använder för köp av mobilbiljetter. Du ansvarar också för att det är rätt bankkort som används i appen Västtrafik To Go.

Mobila enheter

Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att denna är laddad under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Olika regler i olika bolag

Västtrafik har nära samarbete med flera bolag som driver kollektivtrafik, t.ex. SJ och Hallandstrafiken. Köp- och resevillkoren i andra bolag skiljer sig delvis från vad som gäller på Västtrafik. Som resenär har du ansvar för att följa de regler som gäller där du reser.

Västtrafiks kundservice

Du når Västtrafiks kundservice via digitala kanaler såsom chatt, e-post och Facebook, samt på telefon 0771-41 43 00. För mer information se Västtrafiks webbplats.

Resevillkoren gäller tillsammans med ordningslagen, järnvägssäkerhetslagen, fartygslagen, lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).ordningslagen, trafikskadelagen, järnvägslagen, järnvägstrafiklagen, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen, personuppgiftslagen, GDPR, Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och tillsammans med annan tillämplig lagstiftning.

I köp- och resevillkoren finns ett antal olika begrepp. Förklaringar till de flesta av dem finns här.

Aktivering

En åtgärd som innebär att en biljett börjar gälla.

Aktiveringstid

Tid från inköp av biljetten till dess att den måste aktiveras.

Biljett

Ett Västtrafikkort, en fysisk biljett eller en mobilbiljett som ger rätt att resa.

Enkelbiljett

En biljett för obegränsat antal resor inom sin giltighetstid och inom visst område.

Obs! På kosterbåtarna och för anropsstyrd trafik gäller en enkelbiljett inte för ett obegränsat antal resor utan bara för en enkel resa.

Fordon

Fordon är t.ex. buss, spårvagn, tåg, färja och bil.

Förseningsersättning

Ersättning som du kan få om din resa blir försenad.

Försäljningskanal

Plats och/eller metod för försäljning av Västtrafiks biljetter.

Försäljningsställe

Västtrafiks butiker eller ombud som säljer Västtrafiks biljetter.

Giltig id-handling

Västtrafik godkänner följande som giltiga id-handlingar: alla pass, svenska id-handlingar godkända av Svenska Bankföreningen, Migrationsverkets LMA-kort, kvitto på asylansökan eller uppehållstillståndskort samt nationella id-kort inom EU.

Giltighet

Giltighetstiden samt zon/zonerna där en biljett är giltig.

Giltighetsbevis

En utskriven pappersremsa från Västtrafik som visar att Västtrafikkortet är giltigt och aktiverat, vilken periodbiljett och giltighetstid som finns på kortet och vilken profil (vuxen/ungdom/lågtrafik) biljetten har.

Intygskort

Ett kort utfärdat av Västtrafik för den som har Försäkringskassans intyg för förmånstagare. Ger rätt för en vuxen att resa med periodbiljett för ungdom.

Kontoladdning

Laddning av pengar på ett Västtrafikkort.

Kundservice                

Västtrafiks kundservice som hjälper kunder med frågor om resor med Västtrafik. Nås via digitala kanaler såsom chatt, e-post och Facebook, samt på telefon 0771-41 43 00.

Linjetur/tur

En resa till linjens ändhållplats med ett och samma fordon.

Mitt konto

En e-tjänst som ger tillgång till personlig information och tjänster.

Mobilbiljett

En biljett som finns i en mobil enhet.

Mobil enhet

En mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning som kan användas för att beställa och ta emot mobilbiljetter samt information som t.ex. störningsinformation.

Område

En eller flera sammanhängande zoner där en biljett är giltig.

Periodbiljett

En biljett som gäller för obegränsat antal resor under sin giltighetstid och inom visst område.

Personlig biljett

En biljett som bara gäller för en specifik person.

Resenär

En person som reser, eller tänker resa, med Västtrafik med giltig biljett.

Reseplaneraren

En tjänst på Västtrafiks webbplats och i appen Reseplaneraren för att söka resor.

Student

En person med giltig studentlegitimation från Mecenat eller WeStudents med studentresesymbolen. Studenter betalar reducerat pris för vissa biljetter. Studentlegitimationen måste vara giltig under hela tiden som periodbiljetten är giltig.

Trafikhuvudman

Ett företag som ansvarar för kollektivtrafiken inom en region.

Trafikpersonal

Förare, ombordpersonal, biljettkontrollanter, kundservicepersonal eller trafikledare som har uniform, märke eller som på annat sätt tydligt visar att hen är trafikpersonal.

Visering

Kontroll av att en biljett är giltig. Visering utförs bland annat av Västtrafiks bussförare, tågvärdar, ombordpersonal på båt och biljettkontrollanter.

Värdecheck

Ett betalningsmedel som är utställt av Västtrafik. Dessa gäller som betalmedel i Västtrafikbutiker och hos Västtrafiks försäljningsombud.

Värdekod

Värdekod är en av Västtrafik eller någon av dess ombud utfärdad värdekod som kan omvandlas till Västtrafikpoäng i din To Go-app. Värdekoder kan även gälla för specifika produkter och kampanjer.

Västtrafik

Västtrafik AB och de trafikföretag och andra företag som Västtrafik anlitar för att utföra kollektivtrafikresor.

Västtrafikbutik

Västtrafiks egna butiker för försäljning och service.

Västtrafikkort

Ett kort från Västtrafik som du kan ladda biljetter på.

Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng är poäng som du tjänar in genom att köpa biljetter i appen Västtrafik To Go eller genom att lösa in värdekoder. Varje poäng motsvarar en krona. Västtrafikpoängen kan sedan användas för att köpa biljetter i appen Västtrafik To Go.

Västtrafikpoängsaldo

Västtrafikpoängsaldo är det antal Västtrafikpoäng du har och som kan användas till att köpa biljetter i appen Västtrafik To Go.

Zon

Sammanhängande avgränsat område som används för prissättning av resor med Västtrafik.

Resevillkor

När du reser med Västtrafik ska du som resenär alltid kunna visa upp din biljett för tågvärdar, förare, ombordpersonal på båt och biljettkontrollanter som arbetar för Västtrafik.

Du reser alltid i mån av plats. Det går inte att reservera eller boka platser på Västtrafiks fordon. Det gäller även dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol, cykel eller hund. Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats ombord vid byte av linje.

Tidtabellen är ungefärlig, du bör därför vara i god tid vid hållplatsen. Att tidtabellen är ungefärlig innebär att ett fordon kan avgå ett par minuter före eller efter den angivna tiden i tidtabellen. Undantag gäller för reglerhållplatser, de fetmarkerade hållplatserna i tidtabellen, där fordonet i möjligaste mån ska avgå enligt tidtabell.

Innan du stiger på måste du ta reda på vilken biljett som krävs för resan och om du behöver ha ett utskrivet giltighetsbevis med dig. Föraren är inte skyldig att vänta med att köra iväg tills giltig biljett är uppvisad.

Fordon som är i linjetrafik stannar bara vid en hållplats när du som står där tydligt visar att du vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av. Finns stoppknappar ombord på fordonet används dessa för att meddela föraren att du vill stiga av vid nästa hållplats.

Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna om:

 • Det är fullsatt och ingen vill stiga av.
 • Trafikledningen har gett order om det.
 • En person som står på hållplatsen och som vill stiga ombord uppträder på ett sådant sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (t.ex. om personen verkar påverkad eller har med sig ett farligt föremål).
 • Fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.

När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av. Föraren eller annan trafikpersonal har rätt att avvisa personer som inte stiger av.

Anvisningar och instruktioner från förare eller annan trafikpersonal ska alltid följas. Resenär som inte följer ordningsregler och förbud kan bli avvisad. Vid en avvisning förlorar resenären både sin biljett, rätt till återbetalning och sin rätt att resa vidare.

Förarens eller annan trafikpersonals uppfattning om tolkningen av reglerna gäller alltid och den ska följas utan undantag.

Ordningsregler finns för att det ska vara tryggt och säkert ombord, och för att alla ska trivas. Ombord på Västtrafiks fordon är det förbjudet att:

 • Störa föraren under körning.
 • Dricka alkoholhaltiga drycker.
 • Röka (gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).
 • Ta med föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är ombord.
 • Ta med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.
 • Ta med djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.
 • Ta med föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på hållplats eller liknande.
 • Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som störande eller vållar obehag för andra. Även lyssning med hörlurar kan störa.
 • Spela instrument utan tillstånd från Västtrafik.
 • Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
 • Samla in pengar i bössor och liknande (undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan).
 • Skräpa ner eller vandalisera.
 • Åka rullskridskor, rullbräda eller liknande.
 • Hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar.
 • Sticka ut föremål eller delar av kroppen utanför fordonet.
 • Hänga på eller utanför fordon.
 • Kasta ut föremål från fordon.
 • Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.
 • Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.
 • Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).

Det är inte tillåtet att röka eller använda e-cigarett på Västtrafiks fordon, i lokaler, väderskydd, utanför entréer till Västtrafiks resecentrum och butiker samt på perronger eller motsvarande.

Barn

Resenärer som är 0 till och med 6 år räknas som barn.

Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.

Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (ungdom).

Barn reser på Västtrafiks fordon avgiftsfritt tillsammans med vuxen/ungdom inom Västra Götalandsregionen och inom Kungsbacka kommun. På alla biljetter utom skolbiljett får vuxen/ungdom ta med sig så många barn som de kan ta fullt ansvar för.

Ungdom

Resenärer som är 7 till och med 19 år räknas som ungdomar.

Ungdomar betalar reducerat pris för vissa biljetter.

Vuxen

Resenärer som är 20 år och äldre räknas som vuxna.

Medföljandeerbjudande i appen Västtrafik To Go

Kunder som är 20 år eller äldre och har periodbiljett för vuxen i Västtrafik To Go erbjuds att ta med upp till tre ungdomar utan extra avgift på sin periodbiljett. För att ta del av erbjudandet behöver man inför resan med medföljare aktivera funktionen på biljetten i Västtrafik To Go. Erbjudandet gäller 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar eller 365 dagar för vuxen. Erbjudandet gäller inte för periodbiljetter utställda på Västtrafikkort eller pappersbiljetter. Erbjudandet gäller endast på Västtrafiks fordon och Öresundståg.

Barnvagn

Barnvagn får tas med i mån av plats. Barnvagn måste vara bromsad under resan och om det finns fastsättningsanordningar ombord ska de användas. Barnvagn får inte hindra andra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa till vid på- eller avstigning med barnvagn.

Bagage

Bagage som du kan bära på egen hand får du ta med utan kostnad. Bagaget får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, hindra eller skymma sikten för föraren eller påverka säkerheten ombord på annat sätt. Skrymmande bagage ska placeras på lämplig plats. På Västtrafiks färjetrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.

Säkerhetsbälte

Om det finns säkerhetsbälte ombord måste detta användas.

Sällskapsdjur

Djur måste vara i koppel, bur eller väska och får inte sitta på ett eget säte.  

Du får endast ha med dig så många djur som du kan ha uppsikt över och hantera. Tänk på att visa hänsyn till dina medresenärer. Du bör också tänka på att det kan uppstå problem om det redan finns andra djur ombord när du stiger på. Ombordpersonal har full befogenhet att avgöra hur många djur som kan tas med.

För att underlätta för resenärer som är allergiska ska djur resa i den bakre delen av buss och spårvagn. På tåg finns särskilt markerade platser. På färjor kan platsen variera.

För att alla ska känna sig säkra ombord får du inte ta med dig giftiga eller farliga djur.

Särskilda villkor gäller för dig som reser med ledarhund eller certifierad signalhund (se Assistans- och ledarhund nedan).

Cykel

På spårvagnar, bussar, båten Postbåten Fjällbacka skärgård och i anropstyrd trafik får du inte ta med cykel. I mån av plats går det bra att kostnadsfritt ta med cykel på Västtåg och på de flesta båtar.

Minicykel, sparkcykel och balanscykel får tas med ombord i hopfällt tillstånd utan kostnad. Finns fastsättningsanordning ombord så ska du använda den. Elsparkcyklar/scootrar och övriga fordon som innefattas i kategorin EPF (enpersonsfordon), som av Transportstyrelsen benämns som cykel, är inte tillåtet att medföra på bussar och spårvagnar. Undantag är om dessa förvaras i en skyddsväska och kan då tas med som handbagage.

Observera att det kan finnas avgift att ta med cykel när du reser med linjer som går till och från andra län eller på en del båtar då dessa inte körs i Västtrafiks regi. 

Detaljerad information om cyklar ombord på våra linjer

Resenärens ansvar för bagage, djur m.m.

Du ansvarar själv för barnvagn, husdjur, bagage och liknande som du tar med ombord. Skulle du skada en annan person eller annans egendom så är du ansvarig för skadan. Skulle Västtrafik bli ersättningsskyldigt mot annan (tredje man) på grund av din oaktsamhet, blir du i din tur ersättningsskyldig mot Västtrafik.

Äta och dricka ombord

När du reser med Västtrafiks tåg får du äta och dricka ombord så länge du följer ordningsreglerna. På andra fordon är endast enklare förtäring tillåten. Det är inte tillåtet att äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.

Hittegods

Om du hittar ett kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare eller annan trafikpersonal.

Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Rullstol, rullator och andra tekniska hjälpmedel

Du får ta med dig rullstol, elrullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel på våra fordon. Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg. Detta gäller med undantag för spårvagn och för båt vid låg- eller högvatten med plus/minus 60 cm vid bryggor som inte är flytbryggor. Maxgränsen är då 250 kg. Rullstolen ska vara bromsad under färd. 

Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om du behöver det, med undantag för spårvagn. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen.

Vid undantagsfall kan det dock finnas särskilda omständigheter då föraren eller ombordpersonal bedömer att detta inte är möjligt t.ex. om det skulle påverka säkerheten ombord på fordonet eller säkerheten för dig som resenär. Om du ska resa med båt vid låg- eller högvatten med plus/minus 60 cm kan vi inte garantera att du kan komma ombord från bryggor som inte är flytbryggor.

På tillgänglighetsanpassade fordon med godkänd rullstolsplats ska ombordstigning ske genom dörrar med orange markering. Det finns även symbolskyltar vid påstigningsdörr och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. Mer information om ledsagarservice finns på Västtrafiks webbplats.

Assistans- och ledarhund 

Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund reser ni på valfri plats i fordonet.

Reshjälpskort

Reshjälpskortet är en biljett som gör det möjligt för färdtjänstberättigade personer som har svårt att röra sig själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp. Innehavaren av reshjälpskortet ska ha en egen giltig biljett för sin resa och lånar ut reshjälpskortet till den som reser med som hjälp. Reshjälpskortet kan endast användas i kombination med en annan giltig biljett. Kortet är personligt och kundens (den färdtjänstberättigades) namn står tryckt på biljetten. Kortet är enbart giltigt ihop med giltig ID-handling.

Vid en biljettkontroll ska kunden kunna visa giltig biljett, Reshjälpskort samt legitimation med samma namn som på Reshjälpskortet. Vid resa med fordon utan kortläsare ska kunden ha giltighetsbevis för Reshjälpskortet. Kortet är giltigt imax två år åt gången.

Färdtjänst

För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor.

Villkor för färdtjänst

Anropsstyrda turer måste beställas minst en timme innan turen avgår enligt tidtabell. Ska du resa på morgonen, innan beställningscentralen öppnat, måste du beställa din resa dagen innan. Turer som avgår mer än en timme efter att beställningscentralen stängt på kvällen måste beställas innan beställningscentralen stänger.

Mer information om anropstyrda turer

Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag.

Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

 • 50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter,
 • 75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
 • Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre.

Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre. Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan eller i våra appar med normal bytesmarginal, eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal. Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening. Vår förseningsersättning ersätter inte för följdkostnader så som t. ex. nya tågbiljetter, missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privat bil) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med privat bil. Högsta ersättning är 1 200 kronor per resenär. Vid resa med taxi krävs uppvisande av originalkvitto.

Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni få ersättning för en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 400 kronor.

Om du ansöker om ersättning för resa med taxi eller egen bil är du inte berättigad till någon mer ersättning för förseningen.

Vid resa med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt och parkeringsavgift. Maxbeloppet är 1 200 kronor oavsett hur många personer som reser i bilen.

Långvariga trafikstörningar

En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn (72 timmar) före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning.

Ansökan om förseningsersättning och reklamation

För att få förseningsersättning måste du reklamera resan och ansöka om förseningsersättning. Detta kan du göra digitalt via ett formulär på vår webbplats eller via andra digitala kanaler. Det går också bra att skriftligen ansöka om förseningsersättning via en ansökningsblankett som du finner på vår hemsida, i våra butiker eller beställer från Västtrafiks Kundservice, eller muntligen via Västtrafiks Kundservice på telefon 0771-41 43 00.

Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats.

Om ni är flera som har rest med taxi eller privatbil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på ansökningsblanketten. På ansökningsblanketten står också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan för att styrka dina kostnader.

Utbetalning av förseningsersättning

Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen i form av värdekod, värdecheck eller kontant. Väljer du utbetalning med värdekod eller värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättningen skulle ha varit lägre.

Resplusbiljett

Med en Resplusbiljett kan du vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. När duköpt en Resplusbiljett, som kombinerar flera olika trafikföretags resor, garanterar trafikföretagen gemensamt att du som resenär kommer fram till slutdestinationen för din resa, oavsett vem som orsakat trafikstörningen. Detta kallas Resplus Kom fram-garanti. För att få hjälp, vänd dig till trafikföretaget på den delsträcka där du uppfattat att trafikstörningen uppstod.

Ansökan om ersättning för en försenad Resplus-resa görs via formulär som finns på Samtrafikens hemsida. 

Öresundstågsbiljett

Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på www.oresundstag.se.

När gäller inte rätten till förseningsersättning?

Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. 

Ersättningstrafik

Vid större kollektivtrafikstörningar brukar ersättningstrafik sättas in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med maxbeloppet 1 200 kronor.

Begäran om omprövning

Om du inte skulle vara nöjd med ett beslut om förseningsersättning kan du begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför beslutet bör omprövas. Din begäran om omprövning ska vara inlämnad till Västtrafik senast tre veckor efter det att Västtrafik meddelat sitt beslut om ersättning enligt din ansökan om förseningsersättning.

Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser igenom. Om din biljett är giltig vid påstigning är den giltig under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

När du reser med ett fordon utan kortläsare (t.ex. vissa tåg med SJ och Öresundståg) ska du ha med dig ett giltighetsbevis som visar att biljetten är giltig.

Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att din mobila enhet är laddad och att du har internetuppkoppling under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska trafikpersonal omedelbart kontaktas. Periodbiljetter som är aktiverade behöver endast visas upp vid visering. Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för trafikpersonal. Biljetter som köps ombord av personal eller i automat ska köpas omedelbart i samband med påstigning på fordonet. Mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade innan ombordstigning.

Biljettkontroll och visering

Biljettkontroller görs både ombord och på hållplatser i samband med på- eller avstigning. Då måste du visa upp din biljett oavsett vilken typ av biljett du rest med.

I Göteborgs stadstrafik på linjerna 1–199 kan du gå ombord via samtliga dörrar och du behöver inte visa biljetten för föraren, men du behöver visa den vid en biljettkontroll. I resten av Västra Götaland och Kungsbacka ska ombordstigning på bussar ske i främre dörren och biljetten ska visas för föraren. Du som har barnvagn, rullstol eller rullator använder bakdörrarna på bussen (markerade med orange ram) och visar biljetten för närmsta biljettläsare. 

Reser du med annan biljett än för vuxen eller om du reser med en personlig biljett måste du kunna uppvisa de handlingar som krävs för att styrka din rätt att resa med biljetten.

Reser du med ett fordon utan kortläsare måste du ha ett utskrivet giltighetsbevis.
Har du en mobilbiljett ska du kunna visa upp den mobila enheten.

Observera att det inte är tillåtet att kopiera över en biljett till en annan mobil enhet utan Västtrafiks tillstånd.

Tilläggsavgift

Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll kan du bli skyldig att betala en lagstadgad tilläggsavgift enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Beloppet för en av Västtrafik utfärdad tilläggsavgift är 1 500 kr. Vid mottagen tilläggsavgift får du åka vidare på fordonet till dess slutdestination, annars kan du bli avvisad från fordonet.

Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet. Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en Mobilbiljett eller tillgången till Västtrafiks app.

Du kan bestrida en tilläggsavgift genom att kontakta biljettkontrollens expedition inom 10 dagar från kontrolltillfället. Mer information hittar du på Västtrafiks webbplats.

Tilläggsavgiften ska betalas inom 21 dagar från kontrolltillfället. Möjlighet till avbetalningsplan finns. Vid utebliven betalning kan ärendet komma att överlämnas till ett inkassoföretag och inkassokostnader tillkommer. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kronor. Ränta tillkommer 21 dagar från utförandedatumet enligt 4 och 6 §§ räntelagen (1975:635).

Reducerad tilläggsavgift

Du ska alltid ha med dig din biljett vid varje resa. Har du glömt din periodbiljett men har registrerat den på Mitt konto så kan du få en reducerad tilläggsavgift om du inom sju dagar visar upp din periodbiljett på Biljettkontrollens expedition tillsammans med giltig fotoidentifikation och eventuellt intyg, exempelvis Intygskort. Det går även bra att skicka in underlaget till Biljettkontrollens expedition via e-post. Avgiften sänks då från 1 500 kr till 150 kr.

Observera att detta endast gäller om du är registrerad på Mitt konto och har en periodbiljett som också är registrerad på Mitt konto. Periodbiljetten måste vara aktiverad och registrerad innan kontrolltillfället för att reducering av tilläggsavgiften skall gälla.

Seniorbiljetter registreras automatiskt i Västtrafiks kundregister och seniorer omfattas därmed av möjligheten till reducerad tilläggsavgift även om de inte har Mitt konto.

Skolbiljetter är inte möjliga att registrera på Mitt konto. Om du har fått en tilläggsavgift och visar upp din giltiga skolbiljett skriver vi av tilläggsavgiften, en administrativ avgift på 50 kr tillkommer.

Om du reser med studentrabatt och har glömt att ta med din studentlegitimation på resan kan du få reducerad tilläggsavgift även om din biljett inte är registrerad på Mitt konto. För att få din tilläggsavgift reducerad till 150 kr behöver du besöka biljettkontrollens expedition inom sju dagar och visa upp periodbiljetten, giltig id-handling och giltig studentlegitimation (se Giltig id-handling och Student i Begrepp från A till Ö ovan). Det går även bra skicka in underlaget till Biljettkontrollens expedition via e-post.

Ändringar av tidtabeller, priser och linjesträckningar m.m.

Förändringar av zoner, tidtabeller, priser, linjesträckningar och liknande sker löpande. Aktuella uppgifter hittar du på Västtrafiks webbplats och i Västtrafiks butiker. Vid t.ex. banarbeten, vägarbeten och större evenemang kan tillfälliga förändringar göras.

Köpvillkor

Mer information om t.ex. biljetter eller försäljningsställen finns på Västtrafiks webbplats eller hos Kundservice.

Här kan du köpa biljett

 • I appen Västtrafik To Go
 • På Västtrafiks försäljningsställen
 • I biljettautomater på spårvagnar och på vissa hållplatser
 • Av förare eller ombordpersonal på vissa fordon.

Så betalar du biljetten

I appen Västtrafik To Go kan du betala med bankkort, Swish, Västtrafikpoäng eller värdekoder.

I Västtrafiks butiker betalar du med bankkort, Swish, kontanter eller värdecheckar.

Mer information om vilka betalningsmöjligheter som finns ombord på våra fordon och på Västtrafiks försäljningsställen finns Västtrafiks webbplats.

Västtrafikpoäng

Du kan betala med Västtrafikpoäng i appen Västtrafik To Go.

Så fungerar Värdekoder

Värdekod distribueras via en kampanj eller som förseningsersättning.

Värdekoder får ett värde endast när de inlösts mot Västtrafikpoäng. Värdekoder kan bara lösas in mot Västtrafikpoäng och kan inte lösas in mot kontanter.

Värdekoders giltighetstid

Värdekoder har en begränsad giltighet på tolv (12) månader från utfärdandet, om inte annat framgår av den aktuella värdekoden. Kortare giltighetstid kan gälla för Värdekoder som utfärdats vid till exempel kampanjer.

Så fungerar Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng är personliga. Du får Västtrafikpoäng genom att lösa in värdekoder i appen Västtrafik To Go.

Du kan även tjäna in Västtrafikpoäng genom att köpa enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go. För att tjäna in Västtrafikpoäng måste du vara inloggad på Mitt konto i appen Västtrafik To Go.

Aktuellt saldo för dina Västtrafikpoäng finns på Mitt konto i appen Västtrafik To Go.

Ett (1) Västtrafikpoäng motsvarar ett värde om en (1) SEK.

Villkor för intjänande av Västtrafikpoäng

Du tjänar in dina Västtrafikpoäng enligt de särskilda villkor och nivåer som gäller vid tidpunkten för ditt biljettköp. De särskilda villkoren och aktuella nivåer för intjäning av Västtrafikpoäng hittar du på Västtrafiks webbplats..

Så använder du Västtrafikpoäng

Västtrafikpoäng kan endast användas för betalning av biljett i appen Västtrafik To Go om du är registrerad och inloggad på Mitt konto i appen Västtrafik To Go.

Om du har Västtrafikpoäng på ditt saldo i appen Västtrafik To Go kommer Västtrafikpoängen alltid att användas i första hand vid ditt biljettköp. Om ditt saldo i appen Västtrafik To Go inte räcker för ditt biljettköp betalar du kvarvarande kostnad för biljetten med annat betalningsmedel.

Västtrafikpoäng kan inte inlösas mot kontanter.

Västtrafikpoängens giltighetstid

Ditt Västtrafikpoängssaldo kan komma att upphöra att gälla och försvinna automatiskt om du inte har använt eller tjänat in några Västtrafikpoäng under en period av tjugofyra (24) månader. Varje gång du tjänar in eller spenderar Västtrafikpoäng, förlängs giltighetstiden i ytterligare tjugofyra (24) månader från tidpunkten för transaktionen med poäng.

Värdecheckar och presentkort

Du kan betala med Västtrafiks värdecheckar och presentkort på Västtrafiks försäljningsställen men inte ombord på fordon. Eventuell mellanskillnad betalas inte ut kontant.

Du kan använda Västtrafiks presentkort till att köpa biljetter i Västtrafikbutiker och hos ombud. Presentkorten och värdecheckar är giltiga i ett år från köptillfället. Kortare giltighetstid kan gälla för värdecheckar som utfärdats vid t.ex. kampanjer.

Kvitto och leverans

Biljetter levereras på flera sätt. Biljett som levererats på ett Västtrafikkort eller en mobil enhet är kopplade till det kort eller den enhet de levererats till.

Du blir alltid erbjuden ett kvitto vid köp hos Västtrafiks försäljningsställen.

Om du är registrerad på Mitt konto ser du dina köp där.

På Västtrafiks webbplats finns mer information om leveranser av biljetter och kvitton.

Aktivering

Om du själv måste aktivera biljetten efter köpet är det ditt ansvar att kontrollera att villkoren för biljettens giltighet inte har förändrats sedan köpet. Om du t.ex. köper en ungdomsbiljett strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera den tills efter du har fyllt 20, är den ej giltig för dig. Du måste då byta biljetten i Västtrafiks butiker.

Biljettens giltighet

Biljetten är giltig för resa enligt de villkor som gäller när den blir aktiverad (se Aktivering ovan).

Giltighetstiden samt vilken zon som biljetten är giltig inom varierar för olika biljetter.

Ansvar för biljett, förlust och spärr av biljett

Du ansvarar själv för din biljett och för att kunna visa upp en giltig biljett under hela resans gång.

Västtrafik kan lämna ersättning för förlust av biljett enbart om förlusten beror på en omständighet som Västtrafik är ansvarigt för, inbegripet vårdslöst handlande.

Västtrafik tar inte ansvar för förlust av biljett som uppkommer på grund tekniska problem hos annan part med vilken Västtrafik inte har ett avtal, exempelvis din internetleverantör, eller för tekniska problem med din mobila enhet eller liknande.

Om du är registrerad på Mitt konto finns det en förlustgaranti för Västtrafikkort med periodbiljett samt kontoladdning. Detsamma gäller för registrerade periodbiljetter i appen Västtrafik To Go.

En mobilbiljett är knuten till den mobila enhet som användes vid köpet. Om mobilbiljetten är registrerad och kopplad till ditt konto på Mitt konto har du rätt att föra över biljetten till en annan mobil enhet. Detta kan exempelvis bli aktuellt om du förlorar din mobila enhet. En sådan överföring kan du göra högst två gånger under en 30-dagarsperiod. För köp av periodbiljett 365 dagar i Västtrafik To Go krävs att du har en max 2 år gammal version av din telefons operativsystem (Android/iOS), samt att du är inloggad när du genomför köpet.

Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet. Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en mobilbiljett eller tillgången till appen Västtrafik To Go.

Rätten att spärra gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Vid misstanke om att värdekoder eller Västtrafikpoäng manipuleras, missbrukas eller används på annat obehörigt eller olovligt sätt, får Västtrafik utan föregående varning, helt eller delvis, spärra eller radera värdekoder och Västtrafikpoäng. Rätten att spärra och radera gäller också om Västtrafik av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl måste skydda intressen för kund, andra parter eller för egen del.

Det är inte tillåtet att låna ut periodbiljetter mot ekonomisk ersättning.

Byten och återköp

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du ingen ångerrätt när du köper biljetter

Återköp och byte av biljetter är bara möjligt om det framgår av de villkor som gäller för varje biljettyp eller om resenären har rätt till återköp enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Reklamation

Skulle din biljett vara felaktig eller blivit levererad med dröjsmål kan du reklamera den hos Västtrafiks Kundservice. Är det fel på en biljett som du har köpt, ska du reklamera köpet inom 60 dagar.

Misstänker du fel efter resa med kontoladdning kan du anmäla felet på Västtrafiks webbplats under Kundservice/Reklamation. En sådan reklamation kan du tidigast göra 48 timmar efter resan och senast 60 dagar efter resan.

Hjälp med ett skadat Västtrafikkort får du i en Västtrafikbutik alternativt av trafikpersonal och på försäljningsställen.

Om det uppstår fel vid inlösen av Värdekoder eller intjänande, inlösen eller användning av Västtrafikpoäng kontaktar du vår Kundservice på telefon 0771‐41 43 00.

Livslängd för Västtrafikkort

Västtrafikkortet har begränsad livslängd. Kort som köpts från och med november 2012 kan användas i elva års tid. Uppgift om kortets livslängd finns på kvittot som du får när du köper en biljett som läggs på kortet och på Mitt konto på Västtrafiks webbplats.

Kort som närmar sig slutdatum går att byta i en Västtrafikbutik, av trafikpersonal eller försäljningsombud. Då förs de biljetter samt evventuellt saldo som fanns på kortet över till det nya kortet.

Byte av biljettsystem

Om Västtrafik byter biljettsystem kan det bli nödvändigt att byta ut biljetter. Det ska i så fall göras under en övergångsperiod på 24 månader.

Utgångna biljetter

Vissa utgångna biljetter kan lösas in. Kontakta kundservice för mer information.

Företagskunder

För resenärer som reser med företagskort gäller de allmänna resevillkoren samt delvis särskilda köpvillkor för företagskunder.

Information för företagskunder

Köp och betalning av enkelbiljett

Du kan köpa enkelbiljett i alla våra försäljningskanaler. Du kan få den i form av en pappersbiljett eller på ett Västtrafikkort. Du kan även köpa biljett i appen Västtrafik To Go. Information om hur du kan betala i de olika kanalerna finns på Västtrafiks webbplats. Det går inte att köpa biljetter på bussar i Göteborg, Partille och Mölndal.

Aktivera enkelbiljett

Se biljetten för aktuella villkor om aktivering. Enkelbiljett i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köp.

Enkelbiljetter på Västtrafikkort börjar gälla när de visas för en kortläsare och de måste aktiveras inom 365 dagar från köpet.

Giltighet för enkelbiljett

Giltigheten för din biljett, räknat från köpet, är 90 minuter om du reser i en zon och 180 minuter om du reser mellan flera zoner.

Det står på biljetten i vilken eller vilka zoner den gäller.

Köp och betalning av periodbiljett

Du kan köpa periodbiljetter i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen och som mobilbiljett i appen Västtrafik To Go. Inom vissa områden säljs periodbiljetter även ombord på fordon. Periodbiljett som inte köps i appen Västtrafik To Go laddar du på ett Västtrafikkort.

Aktivera periodbiljett

Flexibelt startdatum

Flexibel start innebär att biljetten aktiveras första gången den visas mot en kortläsare. Flexibla periodbiljetter ska aktiveras inom 30 dagar från inköpsdatum, och gäller från det klockslag de aktiveras till kl. 23:59 sista giltighetsdagen. Periodbiljett som inte aktiverats inom 30 dagar från köptillfället är förbrukad.

Fast startdatum

Med fast startdatum bestämmer du vid köptillfället vilket datum perioden ska börja gälla, dock inom 30 dagar från köptillfället. Detta gäller både för periodbiljetter på Västtrafikkort och i appen Västtrafik To Go. Fasta perioder gäller från kl. 00:00 första giltighetsdagen till kl. 23:59 sista giltighetsdagen. Periodbiljetter på Västtrafikkort som gäller 365 dagar finns endast tillgängligt med fast startdatum.
Det är viktigt att veta att det är villkoren vid aktiveringstillfället för varje periodbiljett som gäller. Om du t.ex. köper ungdomsbiljetter strax före du fyllt 20 år och väntar med att aktivera dem tills efter du har fyllt 20, är den ej giltig för dig. Du måste då byta biljetten i Västtrafiks butiker.

Byten och återköp av periodbiljetter

Du får byta en periodbiljett till en annan valfri biljettprodukt inom 30 dagar från köpet om den inte har aktiverats. Om du däremot har aktiverat periodbiljetten så får du byta den mot en annan biljettprodukt inom 24 timmar från att den aktiverats.
Om Västtrafik förändrar trafikutbudet kan en periodbiljett återköpas. Då ska utbudet ha förändrats mer än du med fog kunde förutsätta vid köpet. Förändringen ska också vara av väsentlig betydelse för dig. I sådana fall betalas den del av värdet tillbaka som återstår vid återköpstillfället.

Återköp av periodbiljett 90- och 365 dagar, som inte är kopplat till förändrat trafikutbud ovan, kan göras utifrån en särskild avräkning. Påbörjad 30-dagarsperiod anses förbrukad och du får, utifrån avräkningen, ersatt resterande värde av periodbiljetten i värdekod eller värdecheck.

Giltighet för periodbiljett

Giltighetstiden för din periodbiljett samt i vilken eller vilka zoner den gäller inom kan du se på kvittot, i en kortläsare eller på ett giltighetsbevis.

Medföljandeerbjudande i Västtrafik To Go

Kunder som är 20 år eller äldre och har periodbiljett för vuxen i Västtrafik To Go erbjuds att ta med upp till tre ungdomar utan extra avgift på sin periodbiljett. För att ta del av erbjudandet behöver man inför resan med medföljare aktivera funktionen på biljetten i Västtrafik To Go. Erbjudandet gäller 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar eller 365 dagar för vuxen. Erbjudandet gäller inte på periodbiljetter utställda på Västtrafikkort eller pappersbiljetter.

 

Köp och betalning av kontoladdning

Du kan köpa och ladda ett kort med en kontoladdning i Västtrafiks butiker, på Västtrafiks försäljningsställen samt ombord på vissa fordon inom vissa områden. Du kan sedan använda kortet för att betala för resor ombord på Västtrafiks fordon.

Pant på kort med kontoladdning

Första gången du köper ett Västtrafikkort med kontoladdning betalar du en pant på 50 kronor. Den kan du använda som betalning för en resa om saldot på kortet skulle vara lägre än priset för resan. Om kortet avslutas för att kortets livslängd har gått ut betalas panten tillbaka.

Blankett för återbetalning av pant (pdf, öppnas i nytt fönster)

Aktivering av kontoladdning

Kontoladdningen behöver inte aktiveras. När kortet är påfyllt med pengar är det klart att använda.

När du visar ditt Västtrafikkort för en kortläsare dras det pengar från kortets saldo. Du kan behöva använda knapparna på kortläsaren och visa kortet igen när du byter linje och tur när du reser inom mer än en zon. Mer information om hur du reser med kontoladdning finns på Västtrafiks webbplats.

Byte av kontoladdning

Du kan använda kontoladdning till att helt eller delvis betala en annan biljett.

Inlösen av kontoladdning

Vid inlösen av kontoladdningskort återbetalas saldo och pant i form av värdekod att använda i appen To Go eller värdecheck för betalning vid inköp av biljett i Västtrafikbutik eller hos ombud. Vid kontant utbetalning återbetalas endast pant. Om saldot på kortet är negativt reduceras beloppet. Se särskild blankett för inlösen på Västtrafiks webbplats.

Giltighet för kontoladdning

Du kan resa med kontoladdning i en eller flera zoner. Om du reser inom en zon får du byta linje inom 90 minuter från första check in. Reser du mellan flera zoner gäller bytestiden 90 minuter från att du har checkat ut i den nya zonen. Skulle du resa till ytterligare en zon gäller 90 minuters bytestid på samma sätt även där, men bara så länge det har gått mindre än 180 minuter från första check in.

Om kontoladdning utgår ur biljettsortimentet, t ex på grund av byte av biljettsystem eller teknikskifte, kommer du behöva byta ut din kontoladdning mot en valfri ersättningsbiljett. Sådant byte kan ske under en övergångsperiod om 12 månader från det att Västtrafik informerat på sin webbplats om att kontoladdning kommer att utgå ur biljettsortimentet. Du kan inte välja att få saldot eller panten i kontanter.

Missbruk och spärr av kontoladdning

Västtrafik har rätt att spärra din kontoladdning, med innestående belopp, vid misstanke om missbruk av Ångra-funktionen. Efter att Västtrafik har spärrat din kontoladdning har du inte rätt att få din kontoladdning eller pant återbetald.

1- och 3-dygnsbiljetter är periodbiljetter som du kan resa obegränsat med inom det område som anges på biljetten under 24 timmar med en dygnsbiljett och 72 timmar med en tredygnsbiljett.

1- och 3-dygnsbiljetter som finns på ett Västtrafikkort börjar gälla när de används första gången eller vid angiven tid som bestäms vid köptillfället, men senast inom 30 dagar från köpet, annars förfaller de. Ej aktiverade 1- och 3-dygnsbiljetter får bytas inom 30 dagar från köptillfället. Aktiverade 1- och 3-dygnsbiljetter kan inte bytas eller återköpas.

1- och 3-dygnsbiljetter köpta i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet och kan inte återköpas eller bytas.

1- och 3-dygnsbiljetter i form av pappersbiljetter som börjar gälla direkt vid köpet kan inte återköpas eller bytas.

Skolbiljetten ägs av skola/kommun och är personlig.

Skolbiljett gäller inte för resa med Ronden. Skolbiljett för zon B gäller inte för resa med Öresundståg.

Medföljandeerbjudandet gäller inte för skolbiljett och skolbiljett gäller heller inte som delbetalning för resa med SJ och Tågab.

Om du förlorar din skolbiljett ska du kontakta din skolexpedition som spärrar biljetten och beställer ett ersättningskort.

Om du går i grundskolan och glömmer skolbiljetten hemma får du ändå resa till skolan. I skolan ber du skolexpeditionen om en ”biljett för hemresa”.

Om du går på gymnasiet och glömmer skolbiljetten hemma betalar du själv för resorna till och från skolan.

Om skolbiljetten inte fungerar ber du trafikpersonal om hjälp. Skulle det vara fel på kortet får du en tillfällig biljett. Den biljetten visar du för skolexpeditionen som beställer en ny skolbiljett och ger dig ett "Tillfälligt skolkort" som gäller tills den nya skolbiljetten kommer.

Mer information om skolbiljetter 

Fritid 30 och 90 dagar är periodbiljetter för ungdomar mellan 7 och 19 år. De gäller för obegränsade resor med Västtrafik, förutom på Ronden och med Närtrafik, på vardagar mellan 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

Vid köptillfället sätts ett aktiveringsdatum inom 30 dagar. Biljetten måste aktiveras före ungdomen fyller 20 år och sedan får den användas under hela giltigheten.

Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning eller enkelbiljetter.

Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.

Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som överensstämmer med namnet på intygskortet.

Fullständiga köp- och resevillkor

Många kommuner erbjuder sina folk­bokförda seniorer fria kollektivtrafikresor med Västtrafiks seniorbiljett. Villkoren varierar från kommun till kommun. Seniorbiljetten skickas alltid till din folkbokföringsadress. Det är ditt ansvar att vid behov beställa eftersändning av din post.

Seniorbiljetten är personlig och vid en biljettkontroll ska du kunna legitimera dig. Det går bra att ladda andra Västtrafikprodukter på seniorkortet (t.ex. kontoladdning), är den produkten inte personlig kan du även låta någon annan resa med den. Eftersom seniorbiljetten är personlig ska den vara registrerad på innehavaren i Västtrafiks kundregister. Detta sker automatiskt i samband med kortutskicket. Om du själv avregistrerar seniorbiljetten eller registrerar den på någon annan så kommer biljetten att spärras.

På vissa skärgårdslinjer gäller särskilda priser. Mer information finns på Västtrafiks webbplats.

Provåkarbiljetten är en periodbiljett som gäller för obegränsade antal resor inom ett angivet område och under en angiven tid. Provåkarbiljetten är personlig och får inte säljas vidare.

Det går inte att köpa provåkarbiljetter utan de erbjuds av Västtrafik i marknadsföringssyfte.

Ansvar

Person- och sakskador

Ansvar för person- och sakskador som uppkommer i Västtrafiks kollektivtrafik styrs av järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen. Förutom förseningsersättningen och tillämplig lagstiftning om person- och sakskador är Västtrafiks ansvar för skada begränsat dels till ansvar enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.

Force majeure

Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte s.k. force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

Preskription

Efter tre år är fordran preskriberad. När det gäller rätten till förseningsersättning finns även regler om preskription i lagen om kollektivresenärers rättigheter.

Tvister

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies