Ansök om ombudskap vid ägarbyte

Om ett befintligt Västtrafikombud gör ett ägarbyte finns det möjlighet för en ny aktör att ansöka om ombudskap för samma lokal. Nedan beskriver vi hur du går till väga för att ansöka om ombudskap och vilka kriterier som finns. 

Så ansöker du om ombudskap

Uppfyller din butik våra krav och ligger i ett av Västtrafiks prioriterade områden, skicka in en ansökan till oss, så påbörjar vi arbetet med en analys och bedömning.

Skicka din ansökan till: ombud@vasttrafik.se

Uppgifter att ange i ansökan

  • Butikens organisationsnummer
  • Butikens namn
  • Butikens fullständiga adress
  • Butikens årsomsättning
  • Butikens öppettider vardagar och helger
  • Antal anställda i butiken
  • Kontaktperson med fullständigt namn och telefonnummer
  • På begäran av Västtrafik ska registreringsbevis, F-skattebevis samt dokument som styrker butikens omsättning kunna uppvisas.

När vi fått din ansökan gör vi en affärsmässig bedömning utifrån ett antal kriterier och krav. Även om dessa är uppfyllda finns ingen garanti för ett fortsatt ombudskap.

Överlåtelse och/eller ägarbyte

Försäljningsombud får inte utan Västtrafiks skriftliga godkännande överlåta avtalet på tredje man eller sätta annan i sitt ställe. Vill försäljningsombud överlåta avtalet vid ägarbyte i butiken, ska försäljningsombudet lämna skriftlig förfrågan om Västtrafiks godkännande senast två månader innan överlåtelse avses ske.

Så behandlas ansökan

Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ägarbytet avser. Vi använder oss av ett antal kriterier i bedömningen. Dessutom analyserar vi resandeunderlag både i närområdet och i kommunen, sammanställer inkomna önskemål från kunder, beräknar avstånd till närmaste befintliga ombud och närmaste hållplatser, ser till din butiks årsomsättning samt antal anställda. Vi undersöker också om befintliga ombuds försäljning påverkas om det etableras ett nytt ombud i området. Västtrafik strävar efter att ha en god geografisk spridning men det är inte möjligt att ha obegränsat med ombud, på grund av kostnadsskäl och begränsningar i antalet försäljningsenheter, vilket gör att vi ibland måste tacka nej. Visar bedömningen att det behövs ett ombud i ditt område påbörjar vi analysen av din butik. Vi tar en kreditupplysning av dig och ditt företag. Kreditupplysningen ger svar på vilken riskklass ditt företag har, om det finns skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, om du eller ditt företag har betalningsanmärkningar, samt att du är registrerad för F-skatt. Avtalstiden är tillsvidare med 3 månaders skriftlig uppsägningstid.

Avslag på ansökan

Om din ansökan får avslag skickar vi ett skriftligt svar med motivering.
Återkommande ansökningar. Om din butik fått avslag på ansökan och återkommer med en ny ansökan inom 12 månader utan att några tydliga förändringar skett, kommer ansökan inte att behandlas.

Ingen möjlighet till överklagan

Ett skriftligt svar med motivering till avslag för din butik kan inte överklagas.

Kriterier för ombud

Läge

Butiken ska vara belägen antingen i eller i omedelbar närhet av större hållplats/station, knutpunkt i trafiken eller köpcentrum, och vara väl synlig från hållplatsen. Butiken ska inte ligga i omedelbar närhet av ett redan befintligt ombud. Finns det potential till ökad försäljning eller ökat resande kan undantag göras.

Öppettider

I Göteborg samt större tätorter ska butiken hålla öppet minst 12 timmar per dag på vardagar, samt minst 6-8 timmar på lördagar och söndagar. I övriga delar av Västra Götaland ska butiken hålla öppet minst 9 timmar per dag på vardagar, samt minst 4-6 timmar på lördagar och söndagar.

Försäljning, kompetens och utbildning

Ombud ska ha en årsomsättning av Västtrafiks produkter som överstiger det minimibelopp som Västtrafik fastställer för den ort, kommun eller det stråk som butiken tillhör. Det ska vara enkelt för kunder att betala. Krav är att butiken tar emot de vanligaste kreditoch bankkorten. Kunnig och engagerad personal är en förutsättning för bra service och nöjda kunder. Västtrafik står för den utbildning som krävs för att kunna hantera vår försäljningsutrustning och vårt sortiment. Butikspersonal och butiksföreträdare ska förstå och tala svenska.

Reklammaterial

Kunderna måste snabbt och lätt kunna se var de kan köpa Västtrafiks kort och biljetter.

Utomhusprofil

Det ska synas tydligt på utsidan att butiken är ombud för Västtrafik. Västtrafik tillhandahåller reklammaterial.

Inomhusprofil

Även inne i butiken ska det synas att butiken är ombud för Västtrafik. Västtrafik tillhandahåller reklammaterial. Egentillverkat material för reklam eller marknadsföring får endast användas i samråd med Västtrafik.

Lokaler, verksamhet, tillgänglighet och teknik

Butiken ska vara välskött, i god ordning, ren och snygg och ha plats för Västtrafiks reklammaterial. Butikens verksamhet måste gå att förknippa med någon form av biljettförsäljning, spel eller liknande, så att kunderna lätt kan hitta till butiken, exempelvis kiosk, närbutik, spelbutik, livsmedelsbutik med förbutik. Västtrafik arbetar med att öka tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken. Detta gäller även våra ombud, det ska exempelvis inte vara trappor in i butiken, och inte några trånga gångar inne i butiken fram till kassan. Butiken ska ha tillgång till internetuppkoppling för beställning av Västtrafiks sortiment via beställningssidan på vår hemsida, samt tillgång till fungerande e-postadress för att ta emot löpande information från Västtrafik.


Ekonomi/ägarbild

Butikens ekonomi ska vara god, stabil och välskött. I kreditupplysning (UC) ska butiken ha lägst riskklass 3, sakna skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten samt vara registrerad för F-skatt. Butiken ska i förekommande fall kunna ställa säkerhet för löpande fakturor och andra åtaganden. Samtliga ombud kreditbevakas. Försäljning av Västtrafiks sortiment sker mot faktura med avdrag för provisionsersättning. Västtrafik fjärravläser ombudens försäljningsenheter och fakturerar en gång per vecka. Betalning ska enligt avtal ske via autogiro inom sju dagar. Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse, sedan går ärendet vidare till inkasso. Dröjsmålsränta utgår från den dag betalning skulle skett till och med den dag betalning genomförs. Påminnelseavgift och inkassoavgift tillkommer i förekommande fall.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies