Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Miljö och kollektivtrafik

Vi strävar efter att få fler att resa med oss och att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. Som Sveriges näst största kollektivtrafikföretag gör vi skillnad. 

Så jobbar vi för hållbar kollektivtrafik

Medvetna upphandlingar

När vi upphandlar ny trafik ställer vi långtgående miljökrav, t.ex. på att trafiken körs med klimatsmarta drivmedel och energieffektiva fordon och att buller och utsläpp begränsas. Vi samarbetar med och stöttar trafikföretagen för att de ska kunna driva miljöarbetet även hos sig.

Elektrifiering

Till år 2030 ska all stadsbusstrafik inom Västtrafik vara elektrifierad. Vi har redan kommit långt i omställningen och är ledande i utvecklingen när det gäller elektrifierad trafik.

Så elektrifierar vi kollektivtrafiken

Miljöanpassade byggnader

Kollektivtrafikens fastigheter är byggda med hänsyn taget till miljö och klimat, i alla skeden, t.ex. med användning av hållbara material och låg energiförbrukning. Solenergi produceras på de takytor som tillåter för det.

 

Miljömål

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser per personkilometer med 90 % till 2035 jämfört med 2006. Vi har även som mål att:

  • Utsläpp av kväveoxider och partiklar per personkilometer ska ha minskat med minst 80 % år 2035 jämfört med år 2006
  • 30 % mindre energi ska användas per personkilometer till år 2035 jämfört med år 2006.
  • Senast 2030 ska enbart drivmedel producerat från förnybara källor användas inom kollektivtrafiken oavsett trafikslag.

Så här går det

  • Mellan 2006 och 2022 minskade vi våra utsläpp av klimatpåverkande gaser per personkilometer med 63 %.
  • Sedan 2006 har vi minskat utsläpp av kväveoxider med 46 % och partiklar med 11 % per personkilometer.

Riktlinjer i miljöarbetet

Utgångspunkten för Västtrafiks miljöarbete är Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram som sätter riktningen för kollektivtrafiken i regionen. Vi utgår också ifrån regionens miljö- och klimatstrategi.

Utöver detta bidrar vi till regeringens vision om att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och att fordonsflottan senast år 2030 inte längre är beroende av fossila drivmedel.

Trafikförsörjningsprogram och miljö-klimatstrategin på vgregion.se