Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Kollektivtrafiken har nått klimatmålet för 2030

Kollektivtrafiken i Sverige har ställt om snabbt och är redan nästintill fossilfri. 95 procent av bussarna går på förnybara bränslen och el. Tåg, spårvagnar och tunnelbana drivs nästan helt och hållet med el.

Resenärer går av ett tåg på en tågperrong

Vad menas med att kollektivtrafiken i Sverige nått klimatmålet?

Det finns många olika målformuleringar när det gäller klimatmålen för kollektivtrafik, bland annat pratar man om utsläpp per personkilometer eller kollektivtrafikens totala utsläpp. Det är kollektivtrafikens totala utsläppsmål för 2030 som Greenhush-priset bland annat hänvisar till.

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Detta etappmål för inrikes transporter har kollektivtrafiken redan nått.

En resenär står på en båt och blickar ut över havet

Men vi har mycket kvar att jobba på

Hos oss på Västtrafik drivs alla bussar med el eller med biodrivmedel. Målet är att alla fordon ska gå på el. Vi bedömer att all vår trafik kommer att vara elektrifierad senast 2035. Satsningen på elbussar fortsätter i våra nya avtal och vi ökar takten på elektrifieringen av fartygstrafiken. 

Dina resvanor har stor klimatpåverkan

Vad du och jag gör som privatpersoner är viktigt för att minska utsläppen. Allt vi gör har effekt, men vissa val är viktigare än andra. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa vad som gör störst skillnad.

Naturvårdsverkets tips för att minska din klimatpåverkan

På Världsnaturfonden WWF:s hemsida kan du själv beräkna din klimatpåverkan.

Beräkna din klimatpåverkan med Världsnaturfondens klimatkalkylator

Frågor och svar

Greenhush är motsatsen till greenwash – att hålla igen och inte berätta om framgångar på miljö- och klimatområdet. Greenwash är att produkter och tjänster marknadsförs som att de är hållbara även om det inte stämmer eller kan bevisas. Det kallas också grönmålning.

Det är ett nytt pris som delas ut av 2030-sekretariatet och som syftar till att lyfta organisationer och bolag som har kommit långt i sin gröna omställning men som inte nått ut med kommunikationen om det.  Det första Greenhushpriset gick till kollektivtrafiken (alltså inte Västtrafik enbart utan hela branschen). Motivering: ”Kollektivtrafikens klimatarbete är en oerhörd framgång som gagnar oss alla och som tjänar som viktig inspiration när klimatomställningen kan tyckas svår. Men om omställningen är okänd kan den inte inspirera andra som står inför samma resa.”

Vi vill bli bättre på att kommunicera kollektivtrafikens fördelar. Greenhush-priset är ett slags anti-pris som ska uppmuntra till att berätta om hållbara tjänster och produkter. Priset tar sats i en undersökning gjord av Sveriges bussföretag. När allmänheten får ta ställning till påståendet att ”en stor del” av busstrafiken i Sverige är fossilfri, instämmer bara 26 procent, 36 procent instämmer inte alls – trots att det stämmer.

Sveriges etappmål för inrikes transporter för 2030 – utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Detta mål har kollektivtrafiken i Sverige redan nått. 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs på förnybara drivmedel eller el. För tågen, spårvagnarna och tunnelbanan är andelen ännu högre.

Utsläppen från transportsektorn har stor klimatpåverkan. Den största källan till utsläpp för många är flygresor. Men det vi gör ofta, som de många resorna i vardagen, har också stor klimatpåverkan. Ett effektivt sätt att få ner koldioxidutsläppen från vägtrafiken är att resa fler i samma fordon.

Naturvårdsverkets tips för att minska din klimatpåverkan

Beräkna din klimatpåverkan med Världsnaturfondens klimatkalkylator